Ing. Jaroslav Hamřík

Funkce:referent samosprávy - životní prostředí
Detail funkce:provádí státní správu na úseku veterinárních opatření, plánuje a zadává práce týkající se čistoty města a jeho okolí, zodpovídá za údržbu veřejné zeleně a pozemků ve vlastnictví města, odpovídá za správu veřejných míst – rozmístění městského mobiliáře a údržbu dětských hřišť, odpovídá za sběr, shromažďování a likvidaci odpadů za město Kuřim, spolupracuje se Státní meliorační správou a Povodím Moravy při čistění koryt, sečení a prořezávkách stromů podél vodních toků na katastrální území Kuřim a rybníka Srpek, zadává práce a vede evidenci veřejně prospěšných prací, zajišťuje a zadává práce na zimní údržbu komunikací a chodníků na území města Kuřimi
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 310
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor investiční -> vedoucí odboru -> referent samosprávy - životní prostředí
E-mail:hamrik@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 318
Mobilní telefon: +420 608 819 451