Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Životní a existenční minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Taťána Sojková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 29.12.2017

Datum poslední aktualizace: 10.1.2022

Upřesnění a poznámky:

Životní minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.

Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Částky životního minima v Kč za měsíc -                                
viz § 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu
 pro jednotlivce
 3 860 Kč
 pro první osobu v pořadí 3 550 Kč
 pro druhou, nebo další osobu v pořadí:
 pro osobu od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem
 pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let
 pro nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let
 pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let

 3 200 Kč
 2 770 Kč
 2 420 Kč
 1 970 Kč

Společně posuzované osoby pro výpočet životního minima:
 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu (registrovaní partneři),
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Podrobná úprava, kdo jsou společně posuzované osoby, je uvedena v § 4 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Započitatelné příjmy pro výpočet životního minima

Pro posouzení toho, zda příjem osoby dosahuje částky životního minima nebo existenčního minima, se porovnává úhrn jejích započitatelných příjmů s částkou životního minima nebo existenčního minima. Pokud jsou osoby posuzovány společně, porovnává se úhrn započitatelných příjmů všech společně posuzovaných osob s úhrnem částek životního minima posuzovaných osob.

Za započitatelné příjmy se považují všechny peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob s výjimkou:

 • doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmů plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Životní minimum je zvyšováno nařízením vlády na základě ustanovení § 9 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
Vláda je zmocněna zvyšovat částky životního minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %.

StartFragment

Existenční minimum

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2490 Kč.

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load