Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 391

Sociální práce a sociální poradenství pro občany

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Taťána Sojková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 29.12.2017

Datum poslední aktualizace: 3.10.2022

Upřesnění a poznámky:

Odbor sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim
Zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu
a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to:
 • výkon kolizního opatrovnictví
 • sociálně právní ochranu dětí,
 • posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí
 • okamžitá opatření dle aktuálního stavu
 • provádí poradenskou činnost v oblasti dávek pojistného i nepojistného systému ČR
 • vytváří, spoluvytváří a koordinuje koncepční materiály pro sociální práci a sociální a související služby,
 • realizuje a koordinuje proces komunitního plánování sociálních služeb,
 • podporuje sociální práci a sociální či jiné související služby,
 • koordinuje a realizuje koncepci prorodinné politiky v obci,
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi,
 • sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci,
 • koordinuje protidrogovou politiku v obci,
 • koordinuje prorodinnou politiku v obci, zúčastňuje se porad na KÚ Jm kraje,
 • zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti,
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří v obci,
 • zabývá se problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturismu,
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
 • zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci,
 • zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny: osoby zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory,
 • zajišťuje aktivizační služby pro cílové skupiny: osoby zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory,
 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění,
 • poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,
 • spolupracuje se soudy, PČR, Vězeňskou službou ČR a jinými státními institucemi,
 • v případě potřeby vykonává funkci veřejného opatrovníka.

load