Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1452

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování

(dle §96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění)

Závazná stanoviska se vydávají jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný úkon dle stavebního zákona. Zda se jedná o stavební záměr, který vyžaduje vydání závazného stanoviska, posuzuje stavební úřad.

Žádost o závazné stanovisko podává stavebník nebo zplnomocněný zástupce. Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách města Kuřim (viz. níže uvedené Formuláře). K řádně vyplněné žádosti je obvykle potřeba přiložit projektovou dokumentaci stavby zpracovanou oprávněnou osobou, zejména souhrnnou technickou zprávu včetně podrobně zpracovaných bodů:

- Vyhodnocení souladu předloženého záměru se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, včetně uvedení konkrétních údajů (zejména souladu s příslušnými prioritami územního plánování kraje a požadavky na uspořádání a využití metropolitní rozvojové oblasti Brno).

- Vyhodnocení souladu předloženého záměru s patřičným územním plánem, včetně uvedení konkrétních údajů (zejména souladu se základní koncepcí, plošným využitím a prostorovými podmínkami).

- Vyhodnocení souladu předloženého záměru s regulačním plánem (byl-li zpracován), včetně uvedení konkrétních údajů (zejména souladu s podrobnými podmínkami pro vymezení a využití pozemků a staveb).

- Vyhodnocení souladu předloženého záměru s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 stavebního zákona.

Bc. D. Ševčík, tel. 725 952 127

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí oddělení územního plánování a technické infrastruktury

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Dagmar Montagová

Datum poslední aktualizace: 20.10.2021

Upřesnění a poznámky:

Platné územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady jsou k dispozici:

Územní plánování obcí správního obvodu města Kuřimi
Zásady územního rozvoje
MMR - Ústav územního rozvoje

load