Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Územní plánování (působnost– všechny obce správního obvodu)

(Zákon č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění)
Návrh na pořízení územního plánu (změny) - § 46
1) Návrh na pořízení územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje, a obsahuje :
- údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
- údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
- údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
- důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
- návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.
2) Návrh předloží obec pořizovateli (MěÚ Kuřim), který posoudí úplnost návrhu a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil.
3) Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování.

Ing. V. Indrová, tel. 541 422 310

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Datum poslední aktualizace: 25.9.2013

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load