Potřebuji si vyřídit

Cestovní pasy

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává
• ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
• občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené době • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit.
Jiné cestovní doklady
Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady. Podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva. Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého pobytu v České republice.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.

Hlášení pobytu osob s cizí státní příslušností

Městský úřad Kuřim, odbor správní a vnitřních věcí, vykonává agendu ohlašovny trvalého pobytu pouze pro občany České republiky.
Agendy týkající se cizinců (např. agenda povolování pobytu, rušení údaje o místu hlášeného pobytu na návrh vlastníka objektu, poskytování údajů z informačního systému cizinců, poskytování údajů o cizincích hlášených k pobytu v objektu na žádost vlastníka objektu) spadají do kompetence regionálních pracovišť Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
Kontakt na regionální pracoviště v Brně: adresa Brno, Hněvkovského 30/65
úřední hodiny PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT, ČT 8:00 - 14:00 hod.

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku a nejpozději do 30 dnů od dovršení 15 let věku, aby se občan nedopustil přestupku.

Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz se vydává
- občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
- občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
- občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let a
- občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.


Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

- s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
- s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Vidimace a legalizace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Změna místa trvalého pobytu /dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění/

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě i orientačním. Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje občan České republiky starší 15 let osobně nebo jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k potřebnému jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za tohoto občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Zprostředkování kontaktu s jiným občanem

Občan starší 15 let /kontaktující osoba/ může písemně požádat Ministerstvo vnitra s využitím základního registru obyvatel o zprostředkování kontaktu s jiným občanem /kontaktovaná osoba/.
 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load