Potřebuji si vyřídit

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.
Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla může provést fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání.

Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení.

Přidělení tabulky s registrační značkou vozidlu a vydání Osvědčení o registraci vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení.
Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba).Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.
V případě ztráty, poškození, odcizení registrační značky, technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla je nutné získat náhradu u příslušného úřadu obce s rozšířenou působností, který vede registr vozidel.
Pro vyřízení této situace je nutné předložit následující
-písemnou žádost o náhradu ztraceného, poškozeného nebo zničeného dokumentu, nebo registrační značky na předepsaném tiskopisu. Žádost se podává na příslušném
úřadu obce s rozšířenou působností, který vede registr vozidel, dle trvalého pobytu či sídla
podnikání žadatele.
- doklad totožnosti,
-originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu či výpisu z obchodního rejstříku )firemní
vozidla
- písemná plná moc v případě zastoupení,
- při odcizení protokol o ohlášení věci na policii ČR (v případě odcizení tabulek s přidělenou
registrační značkou nebo registračních dokladů vozidla),
- zbylé části nebo poškozené
tabulky s přidělenou registrační značkou nebo zbylé části nebo poškozené registrační
doklady vozidla,
- další doklady osvědčující zapisované údaje.

Registrace nového, dosud neregistrovaného, vozidla

Registrace nového dosud neregistrovaného vozidla
Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Registrace se týká vozidla, jeho provozování, případně nakládání s ním.
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba). Tato osoba je povinna podat žádost do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.
Podmínky a postup řešení:
Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Změna údajů v registru vozidel
Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů zapisovaných v registru vozidel a v dokladech vozidla (POZOR: nejedná se o přihlášení vozidla do registru vozidel).
Jedná se o tyto nejčastější registrační změny:
- odhlášení vozidla na jiného provozovatele nebo vlastníka,
- změna trvalého pobytu,
- zápis nebo zrušení zástavního práva,
- dědictví,
- výměna registrační značky,
- výmaz výrobního čísla motoru,
- vystavení duplikátu Osvědčení o registraci vozidla část I,
- změna barvy,
- zápis spojovacího zařízení,
- dočasné vyřazení vozidla z provozu a jeho ukončení,
- trvalé vyřazení vozidla z provozu
Žádost o změnu podá oprávněná osoba k jednání což je vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba). Tato osoba je povinna podat žádost do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.
 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load