Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Návrh na změnu dopravního značení

Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.Návrh na změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány. Žádost je také nutné podat v případě, že při provádění stavebních či jiných pracích na komunikacích může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, nebo jeho omezení. V tomto případě se jedná o přechodnou úpravu dopravního značení.
Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu provedená např. dopravními značkami.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.
O stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu žádá ten, v jehož zájmu má být toto stanovení provedeno.Žádost je nutné podávat minimálně 30 dnů před vlastním zahájením prací, kterých se úorava provozu dotýká.

Stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích nepodléhá správnímu poplatku.

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací.

o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení je nutné vyžádat předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, a jedná-li se o dálnici nebo rychlostní silnici též předchozí souhlas Ministerstva vnitra, v ostatních případech předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.

Připojení nemovitosti podléhá správnímu poplatku ve výši 500,-Kč.

Uzavírka pozemní komunikace

Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce.
žádost musí být projednána :
a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,
b) s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
c) s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha.

Týká-li se uzavírka územního obvodu více silničních správních úřadů, přísluší rozhodování silničnímu správnímu úřadu, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky; ostatní silniční správní úřady jsou v těchto případech dotčenými správními úřady.
Silniční správní úřad může v rozhodnutí stanovit podmínky, při jejichž nesplnění může udělené povolení omezit nebo zrušit. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Povolení uzavírky nepodléhá správnímu poplatku.

Zásah do místní komunikace, chodníku, veřejné zeleně

Zásah do místní komunikace, chodníku, veřejné zeleně (např. z důvodu výstavby přípojky k objektům, nové inženýrské sítě) – žádost dle formulářů na internetových stránkách města Kuřimi, tel. 541 422 335
• zásah do místní komunikace a chodníku, tzv. „překopy“ (např. z důvodu výstavby přípojky k objektům, nové inženýrské sítě)
• rozhodnutí o vyhrazení parkovacího místa
• rozhodnutí o připojení sjezdu
• rozhodnutí o povolení uzavírek a objížděk

Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace.
Povolení zvláštního užívání komunikace podléhá správnímu poplatku, jehož výše se odvíjí od délky povolení a je v rozpětí 100,-Kč - 1000,-Kč.
load