Potřebuji si vyřídit

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která na svém nebo pronajatém pozemku chce kácet dřevinu rostoucí mimo les splňující parametry § 8 zákona 114/1992 Sb., t.j. mající obvodu kmene ve 130 cm výšky nad zemí větším než 80 cm, musí mít souhlas ke kácení.

Komplexní vyjádření

Souhrnné stanovisko odboru stavebního a životního prostředí, oddělení životního prostředí ke stavebnímu a územnímu řízení.

Lovecký Lístek

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.
Druhy loveckých lístků jsou: a) lovecký lístek pro české občany,
b) lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
c) lovecký lístek pro cizince.

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

O odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na stavbu či činnost. Žádá se před zahájením územního řízení.

Rybářský Lístek

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky pro občany starší 15 let na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku a 30 dní ode dne jeho vydání a pro osoby mladší 15 let na dobu 10 let, 3 let, 1 roku a 30 dní ode dne jeho vydání.

Souhlas se stavbou do vzdálenosti 50 m od lesa

Souhlas se stavbou do vzdálenosti 50 m od lesa vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

K odstranění stavby a k terénním úpravám vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko; ke změně dokončené stavby vydává ORP vyjádření.

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

V případě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je třeba dle § 11 odst. 3 uvedeného zákona k umístění, provedení a užívání stavby (k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu) závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší Městského úřadu Kuřim, odboru stavebního a životního prostředí.
 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load