Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

V případě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je třeba dle § 11 odst. 3 uvedeného zákona k umístění, provedení a užívání stavby (k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu) závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší Městského úřadu Kuřim, odboru stavebního a životního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická oprávněná k podnikání nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) nebo zplnomocněný zástupce.


Podmínky a postup řešení:

Závazné stanovisko je požadováno umístění, provedení a užívání stavby (k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu) u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V případě, že se nejedná o stacionární zdroj znečišťování ovzduší, není závazné stanovisko požadováno (např. pokud je objekt vytápěn kombinací elektrokotle, tepelného čerpadla a solárního systému).

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost na formuláři lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, osobně, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem.

 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na Městském úřadě Kuřim, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí pro katastrální území:
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Ing. Linda Franková, referentka oddělení životního prostředí
    v úřední dny Po + St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00, Pá 7:30 – 11:00
    v ostatní dny (Út, Čt) po předchozí telefonické domluvě, tel. č. 541 422 343


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Vyplněnou žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší

  • V případě zastupování plnou moc

  • Projektovou dokumentaci vč. bližší specifikace zdroje znečišťování ovzduší (u spalovacího stacionárního zdroje - typ zdroje, včetně jeho topícího média, jmenovitého tepelného příkonu, popř. jmenovitého tepelného výkonu a tepelné účinnosti; projektovaná kapacita zařízení v t výrobků/den, projektovaná spotřeba organických rozpouštědel v t/rok, …)

 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od doručení žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů.

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem; je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádost je možné podat jak písemně, tak přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Opravné prostředky:

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

 

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Linda Franková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 16.6.2022

Datum poslední aktualizace: 16.6.2022

Upřesnění a poznámky:


 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load