Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Byla zrušena osoba blízka? Co je to delikt provozovatele?

Institut tzv. osoby blízké, tedy možnost odepřít výpověď z důvodu neobviňování svých blízkých, zůstal zachován. Pouze byl pro vybrané přestupky, kdy
1) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
2) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
3) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu,
nově zaveden přestupek (do 30.6.2017 správní delikt) provozovatele vozidla. V uvedených případech, pokud není známa totožnost řidiče vozidla a porušení je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě (do 30.6.2017 pokuta v blokovém řízení), zašle úřad provozovateli vozidla výzvu k úhradě určené částky, která je stanovena ve stejné výši jako pokuta příkazem na místě. Při stanovení určené částky správní orgán přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích. Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, správní orgán věc odloží a provozovateli vozidla nejsou připisovány žádné body!!!
Neuhradí-li provozovatel určenou částku, může správnímu orgán písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Úřad potom činí úkony dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s označeným řidičem. Pokud přestupek není možné řešit příkazem na místě pokutou, výzva k úhradě částky se nezasílá a provozovatel je toliko vyzýván ke sdělení totožnosti řidiče.
Pokud není uhrazena určená částka a ani nejsou sděleny údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, zahájí správní orgán řízení z hlediska objektivní odpovědnosti proti provozovateli vozidla pro přestupek dle ust. § 125f odst. 1) zákona o provozu na pozemních komunikacích. Takto úřad postupuje, neboť učinil nezbytné kroky ke zjištění skutečného pachatele a
a) řízení o přestupku nezahájil a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo
b) řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku (řidiči) nebylo spáchání skutku prokázáno.
Je-li zahájeno řízení o uložení správního trestu za přestupek provozovatele vozidla, nelze již zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích.
Provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích
a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Co mám dělat, když mi byl zadržen řidičský průkaz?

Nesmíte řídit motorové vozidlo! A to až do doby, kdy na zadržení Vašeho průkazu naváže zákaz řízení uložený úřadem či soudem, či do doby, kdy Vám bude řidičský průkaz vrácen.
V době zadržení řidičského průkazu nesmí již řidič řídit vozidlo! Tímto jednáním by se dopustil přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. e bod 2) zákona 361/2000 Sb., který je trestán správním trestem pokutou 5.000,- Kč až 10.000,- Kč a správním trestem zákazem řízení v délce od 6 měsíců do jednoho roku. Policista musí oznámit zadržení řidičského průkazu do jednoho pracovního dne obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo. Tento úřad pak rozhodne v rámci správního řízení o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o přečinu, případně při nesplnění podmínek pro zadržení průkazu úřad rozhodne o jeho vrácení.

Co pro mne znamená zákaz řízení motorových vozidel?

Nesmíte řídit vozidlo. Dále musíte do 5 pracovních dnů odevzdat svůj řidičský průkaz (pokud Vám již nebyl zadržen).
Zákaz řízení je trestem, který je ukládán za přestupek úřadem či za přečin soudem (je to trest stejně jako například správní trest pokuta). V důsledku uložení tohoto správního trestu ztrácí řidič řidičské oprávnění a má povinnost odevzdat do pěti pracovních dnů svůj řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (pro Kuřimsko Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, 664 23 Kuřim, Jungmannova 968/75) V době zákazu řízení motorových vozidel nesmí řidič řídit motorová vozidla, jinak se dopustí přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Nic na této skutečnosti nemění fakt, že řidič má řidičský průkaz stále u sebe. Tato skutečnost pouze značí, že osoba se dopustila dalšího přestupku podle ust. § 125c odst. 4 písm. b), když neodevzdala svůj řidičský průkaz do pěti pracovních dnů od uložení správního trestu zákazu řízení motorových vozidel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (za tento přestupek lze uložit správní trest pokutu od 2500,- Kč do 5000,- Kč).

Lze být potrestán za přestupek nebo připsat body, abych o tom nevěděl?

Pokutu či body lze „obdržet“ pouze po uložení pokuty příkazem na místě nebo správním řízení na základě uloženého příkazu nebo rozhodnutí o přestupku. Jediným případem, kdy můžete dostat pokutu a následně tedy i body bez Vaší účasti na řízení, je situace, kdy nepřebíráte poštu (obsílky, rozhodnutí) a věc je projednána ve Vaši nepřítomnosti. Nepřebírání pošty není řešením, naopak, řízení lze podle správního řádu provést s využitím tzv. fikce doručení, i když si obviněný poštu nepřebírá! Pokud si přebírá obviněný z přestupku řádně poštu, možné to není. Za přestupek lze dostat pokutu i body pouze v případě, že byl viník uznán z přestupku vinným. Uznat vinným z přestupku a uložit mu za tento správní trest či body lze pouze příkazem na místě, kterému musí být obviněný přítomen a se správním trestem pokutou souhlasit, ať již na místě při jednání s policistou, či následně na úřadu nebo ve správním řízení. Uložit správní trest pokutu či body na úřadě lze pouze rozhodnutím, či tzv. příkazem, což je vlastně též forma rozhodnutí. Oboje se musí zaslat obviněnému do vlastních rukou! Pokud si obviněný nevyzvedává řádně poštu, může nastat situace, že správní orgán doručí obviněnému (rozhodnutí o přestupku) tzv. náhradním doručením. Zákon stanoví, že pokud si účastník správního řízení nepřevezme v místě trvalého pobytu, či na adrese jiné, kterou uvedl správnímu orgánu, doručovanou písemnost v úložní době, pak je 10 den úložní doby doručeno, i když si účastník tuto písemnost nepřevzal (tzv. „fikce doručení“). V takovém případě může být tímto způsobem doručeno i samotné rozhodnutí o přestupku. To je jediná situace, jak by mohlo dojít k tomu, že někdo je trestán a jsou mu uloženy body, ačkoliv se o tom přímo nedozvěděl. Nikdy však nemůže dojít k tomu, že by někoho vyfotila automatická kamera měřící rychlost, a tento člověk za to dostal uděleny body bez toho, že by s ním bylo vedeno správní řízení nebo uložena pokuta příkazem na místě!!!

Nemohu se jako obviněný zúčastnit ústního jednání. Co mám dělat?

Omluvte se písemně a s dostatečným předstihem. Důvod omluvy správnímu orgánu doložte. Důležitým důvodem je zejména zdravotní stav. Důležitým důvodem nejsou pracovní povinnosti, účast na ústním jednání je překážkou v práci! V případě nejasností kontaktujte s předstihem správní orgán, který věc projednává. Pokud je obviněný z přestupku předvolán k ústnímu jednání a v účasti na tomto ústním jednání mu brání závažné důvody, musí zaslat správnímu orgánu svou omluvu. Tato omluva musí být řádná a včasná, respektive musí obsahovat důležitý důvod, jinak proběhne ústní jednání bez přítomnosti obviněného (v případě, že je účast obviněného nutná, mu pak může být uložena dle správního řádu pořádková pokuta až do výše 50.000,- Kč, případně může být předveden Policií ČR). Pod pojmem včasná omluva se rozumí, že obviněný uvědomí správní orgán o jeho důvodu, pro který se nemůže dostavit k ústnímu jednání, a to s dostatečným předstihem (zpravidla, když se o důvodu dozví), aby správní orgán mohl případně ústní jednání přeložit. Omluvy zasílané na poslední chvíli nejsou posuzovány jako včasné, zvláště pak v případech, kdy obviněný o tomto důvodu věděl s větším časovým předstihem.
Pod pojmem řádná omluva se rozumí, že obviněný v omluvě uvede důležitý důvod, pro který se nemůže dostavit k ústnímu jednání a tento zároveň doloží (aby si tento mohl správní orgán ověřit). Důležitým důvodem je zejména zdravotní stav, který obviněnému brání účastnit se ústnímu jednání (nelze považovat takové zdravotní potíže, u kterých jsou povoleny vycházky, tedy umožňují osobě volný pohyb, nebo objednání se na jednorázovou prohlídku u lékaře na den konání ústního jednání poté, co byl obviněný předvolán k ústnímu jednání). Zdravotní stav je nutné doložit neschopenkou, případně jinou lékařskou zprávou. Důležitým důvodem nejsou pracovní povinnosti obviněného.
V posledně zmiňovaném případě, ale i v dalších, kdy si obviněný není jistý, zda bude omluva posouzena jako řádná, je nejlépe kontaktovat pracovníka úřadu na telefonním čísle uvedeném v předvolánce. Pokud je to možné (ústní jednání není vázáno na další předvolané osoby) má správní orgán vždy snahu vyjít obviněnému vstříc a po domluvě lze ústní jednání přesunout.

Nesouhlasím na místě s blokovou pokutou? Je to výhodné?

Většinu přestupků lze vyřešit buď pokutou příkazem na místě, nebo ve správním řízení na úřadě. Pokuta příkazem na místě je zpravidla nižší než pokuta ukládaná ve správním řízení. Pokud souhlasíte se svým přestupkem a je Vám nabídnuta pokuta příkazem na místě, je výhodné takové řešení přijmout. Pokud jste však přesvědčen o své nevině, nikdo Vás nemůže nutit pokutu příkazem na místě zaplatit a o přestupku se povede klasické správní řízení. Uložení pokuty příkazem na místě je jeden ze způsobů konečného vyřešení přestupku. Aby bylo možné pokutu příkazem na místě uložit, musí být přestupek spolehlivě zjištěn a obviněný z přestupku s tímto postupem musí souhlasit. Pokud se obviněný domnívá, že přestupek, který mu byl sdělen policistou, nespáchal, věc nelze řešit pokutou příkazem na místě, policista sepíše o přestupku oznámení, které zpravidla nechá obviněnému podepsat a umožní mu do něj se k přestupku vyjádřit (není povinností, ale je vhodné uvést důvody nesouhlasu). Dále přestupek postoupí správnímu orgánu k dalšímu vyřízení. Správní orgán přestupek posoudí a rozhodne o něm. V případě, že je přestupek obviněnému ve správním řízení prokázán, bývá správní trest ze zákona zpravidla vyšší než je sazba pokuty příkazem na místě, a obviněnému je navíc ze zákona uložena povinnost zaplatit náklady správního řízení.
Jednoduše řečeno, pokud se dopustím přestupku, který je zřejmý a jasný (nedovolené stání, překročení rychlosti apod.), je pro mě výhodnější ho vyřídit zaplacením pokuty příkazem na místě, což mi ušetří peníze, ale i čas.

Přestupky - oznámení spáchání přestupku

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1.7.2017) upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.
Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem nebo jím někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem.

V jakých případech mi může policista na místě zadržet řidičský průkaz?

Policista je oprávněn zadržet řidičský průkaz na místě, jestliže řidič:

- je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,

- ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii,

- řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

- se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,

- se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

- se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

- řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,

- řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložen správní trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Zaplacení správního poplatku – žadatel o řidičské oprávnění

S účinností od 1.3.2019 je nezbytné, aby žadatelé o řidičská oprávnění prováděli úhradu správních poplatků za zkoušky odborné způsobilosti výhradně prostřednictvím pokladny Městského úřadu Kuřim, na adrese Kuřim, Jungmannova 968/75, dveře č.210A, a to v souladu s ust. § 39a zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (dále jen „zákona č. 247/2000 Sb.“).

V ust. § 39a zákona č. 247/2000 Sb. je uvedeno: Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.
load