Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přestupky - oznámení spáchání přestupku

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1.7.2017) upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.
Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem nebo jím někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Osoba přestupkem postižená, poškozená, zákonný či právní zástupce respektive ten, kdo se o spáchání přestupku dozvěděl.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Písemně nebo ústně na příslušném oddělení Policie ČR nebo písemně na Městský úřad Kuřim
 • Elektronicky na adresu epodatelna@kurim.cz, opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, bez zaručeného elektronického podpisu musí být oznámení potvrzeno do 5 dnů písemně
 • prostřednictvím datové schránky

Lhůty pro vyřízení:

Zánik odpovědnosti za přestupek

 • Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Co musí být v žádosti uvedeno:

 • Kdo je postiženou osobou
 • Koho oznamovatel označuje za pachatele
 • Kde a kdy se přestupek stal
 • Jakým způsobem byl přestupek spáchán
 • Čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy) 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • posta@kurim.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 520/2005 Sb., rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Oddělení přestupků a agendy autoškol

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Milan Prosecký

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.7.2017

Datum poslední aktualizace: 17.3.2020

Upřesnění a poznámky:

Nejběžnější druhy přestupků: 
 • proti veřejnému pořádku ( § 5 ) - rušení nočního klidu, buzení veřejného pohoršení, neoprávněný zábor veřejného prostranství aj.
 • proti občanskému soužití ( § 7 ) - ublížení na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti a jiné hrubé jednání. 
 • proti majetku ( § 8 ) - krádež, zpronevěra, podvod, zničení či poškození věci, neoprávněné užívaní nebo přisvojení si věci nálezem, ukrytí nebo převod cizí věci, získané přestupkem,  výše škody nesmí přesáhnout částku 5.000,- Kč a musí být prokázán úmysl

Kdo je účastníkem řízení: 

 • Obviněný z přestupku 
 • Poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení
 •  Vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty

Komu se doručuje rozhodnutí: 

 • Pouze účastníkům řízení - § 72 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád. Oznamovatel přestupku má v řízení postavení svědka a těmto osobám se výsledek řízení nesděluje. 

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load