Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Parkovací průkazy

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

K vyřízení vydání nebo výměny parkovacího průkazu je nutná osobní účast žadatele, tj. osoby zdravotně postižené. Pokud se žadatel nemůže dostavit osobně, zastupovat jej může opatrovník určený soudem, zákonný zástupce nezletilého dítěte nebo zmocněnec na základě plné moci.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Mgr. Aneta Štěpánková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 215
  • Mgr. Olga Jirovská
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 215

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vydání parkovacího průkazu je třeba předložit:

 • platný průkaz ZTP, či ZTP/P
 • platný občanský průkaz
 • jednu fotografii odpovídající současnosti o velikosti 35x45 mm
 • záznam (protokol) úřadu práce o převzetí průkazu osoby se zdravotním postižením
 • předchozí průkaz k vrácení (pokud byl vystaven)
 • příp. další dokumenty: ikona souboruplná moc, listina opatrovníka nebo rodný list dítěte.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Odbor sociálních věcí a prevence

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Taťána Sojková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 11.10.2022

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022

Upřesnění a poznámky:

Nárok na parkovací průkaz má pouze osoba, která je držitelem průkazu ZTP (zvlášť těžké postižení) nebo ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem), vyjma těch, které mají průkaz ZTP přiznán pro praktickou nebo úplnou hluchotu.

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je vydáván podle § 67 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (také zákon o silničním provozu).

image1039

Znamená to tedy, že osoba neslyšící, která má průkaz ZTP, nárok na vydání parkovacího průkazu nemá, ale neslyšící osoba, která má průkaz ZTP/P nárok na parkovací průkaz má.

Neslyšící osoba, která má průkaz „pouze ZTP“ si může vyzvednout jiný průkaz, se symbolem ucha,
s označením O2.

image1029

Tento průkaz s uchem má však pouze informativní charakter, aby ostatní řidiči viděli, že vozidlo řídí osoba sluchově postižená. Na průkaz se symbolem ucha se bohužel nevztahují žádné další výhody.

Umístění vydaného označení na vozidle musí být na z vnějšku dobře viditelném místě, aby bylo zřejmé, že je vozidlo řízeno postiženou osobou.

Parkovací průkaz (se symbolem vozíčkáře) mimo jiné opravňuje v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, řidiče motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením a lékaře konajícího návštěvní službu, že tito nemusí po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání (ust. § 25 a ust. § 27 zákona o silničním provozu) a dodržovat zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“;

image176

přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením mohou v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“,

image108image112image130

omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.

image280

Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání (pokuta od 5 000,-Kč do 10 000,-Kč).

image849

Pokud je ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem průkazu ZTP, anebo ZTP/P, případně motorové vozidlo tato osoba přímo řídí, tak je vozidlo osvobozené od placení dálničního poplatku. Tato výjimka neplatí pro zahraniční držitele průkazů zdravotně postiženého. Také při přejezdu na území cizího státu, je třeba zakoupit si patřičnou dálniční známku (mýtné) nebo si dopředu ověřit, jaké konkrétní podmínky na území cizího státu platí. 

Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP), především pak ZTP a ZTP/P, s sebou přináší nejrůznější výhody. Zvlášť, pokud jeho držitel má i tzv. parkovací průkaz. Kombinace průkazu ZTP nebo ZTP/P a tzv. parkovacího průkazu totiž za určitých podmínek slouží v České republice také jako náhrada dálniční známky.

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemusí mít dálniční známku silniční motorové vozidlo přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P. Držitel průkazu OZP, vyjma osob s praktickou nebo úplnou hluchotou, však musí být také držitelem platného parkovacího průkazu.

Provozovatelem silničního motorového vozidla pak musí být postižená osoba sama nebo osoba jí blízká ve smyslu Občanského zákoníku.

V případě, že splňujete tyto tři podmínky, můžete po českých dálnicích jezdit bez dálniční známky.

V ostatních případech musíte použít komunikaci, která není zpoplatněná, anebo si zakoupit krátkodobý dálniční kupón.

Podmínky pro používání parkovacího průkazu:

Ve vozidle je parkovací průkaz vystaven viditelně za předním sklem vedle řidiče.

Parkovacím průkazem může být označeno pouze vozidlo, které přepravuje osobu se zdravotním postižením.  Osoba se zdravotním postižením musí vozidlo buď řídit, nebo být vozidlem přepravována. Dále musí mít ve vozidle s sebou průkaz ZTP nebo ZTP/P, aby ho mohla na výzvu ukázat policistovi nebo strážníkovi.

Osoba se zdravotním postižením může řídit nebo být přepravována více vozidly, parkovací průkaz není spojen s konkrétním vozidlem. Osoba se zdravotním postižením označí parkovacím průkazem vždy vozidlo, které právě řídí nebo ve kterém je aktuálně přepravována.

Parkovací průkaz platí v rámci celé Evropské unie. Od 1.8.2011 je vzhled parkovacích průkazů ve všech členských státech sjednocen.

Výhody spojené s parkovacím průkazem:

Osoby se zdravotním postižením, kterým byl vydán parkovací průkaz, mohou parkovat na místech pro invalidy. Výběr poplatků sice závisí na zřizovatelích parkovišť, ale zdravotnická zařízení a úřady poplatky za parkování od osob se zdravotním postižením většinou nevybírají.

Mezi další výhody patří možnost vjet do zákazu stání, ale pouze na nezbytně nutnou dobu. Nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Dále je těmto osobám se zdravotním postižením dovoleno vjet do zákazu vjezdu omezeného tabulkami „jen zásobování“, „dopravní obsluze vjezd povolen“ nebo „mimo zásobování“, mohou projet pěší zónou a smí také požádat na odboru dopravy o vyhrazené parkoviště v místě, kde bydlí.

load