Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

• držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení ŘP nebo mezinárodní ŘP povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého obvyklého bydliště;
• v případě odcizení osoba předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR, kde tuto skutečnost hlásila; není nutné hlásit ztrátu ŘP Polici ČR, přesto takový postup doporučujeme
• dalšími doklady, které je potřeba předložit, jsou doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu), v případě poškození ŘP nebo mezinárodního ŘP i poškozený průkaz, a jednu barevnou či černobílou průkazovou fotografii, při poškození průkazu i poškozený ŘP nebo MŘP. Žádost o vydání nového ŘP vytiskne pracovnice odboru dopravy na přepážce, žadatel ji po kontrole údajů pouze podepíše.
• obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů. V případě např. ztráty MŘP se vydává nový MŘP.
• vydání „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP" nepodléhá správnímu poplatku
• správní poplatek za vydání nového ŘP nebo mezinárodního ŘP je zákonem stanoven ve výši 50,-Kč

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Neprodleně oznamte tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu máte trvalý pobyt. Ztrátu a zejména odcizení průkazu doporučujeme ohlásit také Policii České republiky.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • S pracovníky odboru dopravy - ; registr řidičů Jitka Křivanová,tel:541 422 332, Dana Stražovská, tel 541 422 334
  Přízemí, dveře č 105 a 106
  • Iveta Váňová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 105
  • Dana Babincová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 105

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:
• doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
• jednu průkazovou fotografii, spolu s vyplněnou žádostí o vydání ŘP nebo MŘP
• při poškození průkazu i poškozený ŘP nebo MŘP.
V případě odcizení průkazu předložte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělí Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 50 Kč. V případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek 500 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně po oznámení ztráty odcizení, poškození nebo zničení ŘP vám vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“.
Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale pouze pro provoz na území ČR.
Současně je nutné vyplnit „Žádost o vydání řidičského průkazu“. Po uplynutí doby platnosti potvrzení vám vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností duplikát ŘP.
Nový ŘP vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů.
Týká-li se hlášení MŘP bude vám jeho duplikát vystaven neprodleně (zpravidla na počkání), ale to jen v případě, že nedošlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení národního řidičského průkazu (v tomto případě musí být nejdříve vydán řidičský průkaz a na jeho základě pak lze vydat mezinárodní řidičský průkaz).

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

V případě nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace z jiných zdrojů:

 • Stránky Ministerstva dopravy

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: místo neobsazeno

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 21.2.2011

Datum poslední aktualizace: 26.3.2019

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load