Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Platba za psa – přihlášení psa

Místní poplatek ze psů je dlouhodobě zavedený poplatek, který má především regulační charakter. Je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 6/2019, stanoví sazbu místního poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, sankce, úlevy a osvobození.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa přihlášení nebo sídla. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.  Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Podmínky a postup řešení:

Místní poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Kuřimi. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlašovací povinnost – držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Dana Kratochvilová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 411

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz, případně pas

Nárok na úlevu či osvobození doloží poplatník:

 • průkazem ZTP nebo ZTP/P
 • dokladem správy sociálního zabezpečení o důchodu a čestným prohlášením, že důchod je jediný zdroj příjmu
 • potvrzením mysliveckého sdružení o „lovecké upotřebitelnosti“ psa
 • potvrzením kynologické záchranné jednotky ČR o práci v pohotovostní jednotce v záchranném týmu

Formuláře:

 • v tištěné podobě na odboru finančním, dv. č. 411

Správní a jiné poplatky:

Sazby poplatků činí ročně:
a) za prvního psa 800 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 2 000 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
 200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let.
 300 Kč


Splatnost poplatku – poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Forma úhrady pod přiděleným variabilním symbolem:

a)  v hotovosti / platební kartou na pokladně MěÚ Kuřim, 1. patro, dveře č. 210;

Pokladní hodiny:
Po, St 7:30 - 11:30 12:30 - 18:30
Út, Čt, Pá 7:30 - 11:30 12:30 - 14:00

b) bezhotovostně na bankovní účet města: 19-22824641/0100;

c) složenkou
 • Osvobození - od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 • Úleva – se poskytuje poživateli starobního důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, ve výši 600 Kč.
 • Neuhrazení poplatku - pokud není poplatek uhrazen včas a ve správné výši je následně vyměřen platebním výměrem a jeho výše může být navýšena až na trojnásobek. Pokud není poplatek uhrazen ani po jeho vyměření platebním výměrem, je následně vymáhán exekucí.
 • Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit do data 31.12. příslušného kalendářního roku, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nesplněním povinnosti nepeněžité povahy se poplatník vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty až do výše 500.000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: referent - místní poplatky

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Dana Kratochvilová

Datum poslední aktualizace: 30.9.2022

load