Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku a nejpozději do 30 dnů od dovršení 15 let věku, aby se občan nedopustil přestupku.

Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Jaké typy občanských průkazů se vydávají
• občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let, s dobou platnosti na 35 let, je-li občanský průkaz vydávaný občanovi staršímu 70 let.
• občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:
- s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
- s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství.
- s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v souvislosti s výkonem volebního práva.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 1. ledna 2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok),
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. 

Upozornění

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.
 

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Požádat o vydání občanského půkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem může občan:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě rovněž Ministerstvo vnitra České republiky.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo, popřípadě e-mail. Na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

 Převzetí občanského průkazu

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.

Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce a za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá opatrovník.

 • Občanský průkaz vyhotovený ve lhůtě do 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.
 • Občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost nebo u Ministerstva vnitra České republiky
 • Občanský průkaz vydaný v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra  České republiky
 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, vydaný ve lhůtě do 15 dnu, lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu.
 • při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání totožnosti. Občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Kuřim, Občanské průkazy, cestovní pasy:
  • Ivana Novotná
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 202
 • Městský úřad Kuřim, Cestovní pasy, občanské průkazy:
  • Kateřina Vanková, DiS.
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 202

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

 1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,
 2. u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra České republiky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě fotografie,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti

 • Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
 • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu

 • se předkládá dosavadní občanský průkaz,
 • u občanů do 15 let vždy originál rodného listu
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj ( např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství je povinen předložit rodný list.

Formuláře:

 • Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Pokud je vedena v evidenci cestovních dokladů (od 1. ledna 2013 i v evidenci občanských průkazů) digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu v elektronické podobě na elektronickém formuláři. Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Správní a jiné poplatky:

1. Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hod.  pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let

 • Při podání a převzetí  u MV 1.000,- Kč
 • Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,- Kč
 • a při převzetí  u MV, pokud byla žádost podaná u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,- Kč

2. Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám  mladším 15 let

 • Při podání a převzetí u MV 500,- Kč
 • Při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností 250,- Kč
 • Při převzetí u MV, pokud byla žádost podaná u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,- Kč

3. Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15

 • Při podání a převzetí  u MV 500,- Kč
 • Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250,- Kč
 • a převzetí  u MV 250,- Kč
 • Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s  rozšířenou působností  500,- Kč

4. Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let

 • Při podání a převzetí u MV 300,- Kč
 • Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 200,- Kč
 • a převzetí u MV 100,- Kč
 • Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 300,- Kč

5. Přijetí žádosti o vydání dočasného OP bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

 • osobám, které dosáhly věku 15 let 200, -Kč
 • osobám  mladším 15 let 100,- Kč

6. Přijetí žádosti o vydání OP osobě mladší 15 let

 • 100,- Kč

7. Přijetí žádosti o vydání OP osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky

 • 200,- Kč

8. Přijetí žádosti o vydání OP za OP poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný  z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy

 • 200,-  Kč 

9. Přijetí žádosti o vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP

 • 200,-Kč

10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou  působností, který osoba uvedla v žádosti

 • 100,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána,
 • občan může podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
  • ve znění zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

Sankce

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech.

Občan se dopustí přestupku tím, že:

a) poruší povinnost mít občanský průkaz,

b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:

 •  po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
 • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
 • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,

h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, 

i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,

l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,

m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo

p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku podle písmena c), body 2 až 7.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:


Další informace:

 • Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?

  Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědeckou hodnost.

  Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

  V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu.

  S čím se občan může obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady, Policii České republiky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí po vydání občanského průkazu?

  1. U obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu lze:
  o ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu,
  o odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana anebo prohlášeného za mrtvého,
  o odevzdat občanský průkaz do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu),
  o odevzdat občanský průkaz, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství České republiky (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu).
  2. Policii České republiky lze ohlásit odcizení nebo nález občanského průkazu
  3. Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu, anebo jeho nález.

  Poskytování údajů z evidence občanských průkazů
  Ministerstvo vnitra České republiky a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů subjektům, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

  Poskytování údajů občanům
  Ministerstvo vnitra České republiky nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Žádost lze podat dvěma způsoby:

  1. písemně
  V žádosti občan uvede:
  • jméno, popřípadě jména a příjmení,
  • rodné číslo,
  • číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
  • adresu místa trvalého pobytu,
  • rozsah požadovaných údajů.
  Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

  Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu.

  Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

  2. v elektronické podobě
  Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra České republiky. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 25.2.2019

Datum poslední aktualizace: 2.12.2021

Upřesnění a poznámky:

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, musí doložit pravdivost údajů uváděných v žádosti. Pokud pravdivost údajů nedoloží ani po opakované výzvě, dopustí se přestupku za který lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

Veškeré údaje je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program). Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu (zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním).

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika). Výpis se nepředkládá

 • stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána (jedná se o Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku státního občanství a matrik, podle níž si smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993,
 • jde-li o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.
 

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load