Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení.

Přidělení tabulky s registrační značkou vozidlu a vydání Osvědčení o registraci vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení.
Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba).Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.
V případě ztráty, poškození, odcizení registrační značky, technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla je nutné získat náhradu u příslušného úřadu obce s rozšířenou působností, který vede registr vozidel.
Pro vyřízení této situace je nutné předložit následující
-písemnou žádost o náhradu ztraceného, poškozeného nebo zničeného dokumentu, nebo registrační značky na předepsaném tiskopisu. Žádost se podává na příslušném
úřadu obce s rozšířenou působností, který vede registr vozidel, dle trvalého pobytu či sídla
podnikání žadatele.
- doklad totožnosti,
-originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu či výpisu z obchodního rejstříku )firemní
vozidla
- písemná plná moc v případě zastoupení,
- při odcizení protokol o ohlášení věci na policii ČR (v případě odcizení tabulek s přidělenou
registrační značkou nebo registračních dokladů vozidla),
- zbylé části nebo poškozené
tabulky s přidělenou registrační značkou nebo zbylé části nebo poškozené registrační
doklady vozidla,
- další doklady osvědčující zapisované údaje.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

V případě ztráty, poškození, odcizení registrační značky nebo technického průkazu je nutno získat náhradu u příslušného úřadu, který vede registr vozidel.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o náhradu s odůvodněním (například z důvodu ztráty) podejte na příslušný úřad.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového nebo přípojného vozidla.
  • Jitka Jonášová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Miroslav Režný
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Helena Kosková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě musíte předložit: doklad totožnosti, ohlášení věci na policii (v případě odcizení registrační známky nebo technického průkazu), poškozené, případně zbylé tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, jsou-li k dispozici, případně předložení listiny osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.

Formuláře:

 • Žádost o zápis změn údajů je k dispozici na odboru dopravy Městského úřadu Kuřim

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Formu úhrady stanovuje příslušný úřad.

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje dle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění (poslední novela 226/2006 Sb.)

Opravné prostředky:

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě dle správního řádu.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.

Informace z jiných zdrojů:

 • Ministerstvo dopravy - odbor schvalování vozidel a předpisů

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: místo neobsazeno

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 22.2.2011

Datum poslední aktualizace: 15.2.2022

load