Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 339

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací.

o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení je nutné vyžádat předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, a jedná-li se o dálnici nebo rychlostní silnici též předchozí souhlas Ministerstva vnitra, v ostatních případech předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.

Připojení nemovitosti podléhá správnímu poplatku ve výši 500,-Kč.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník připojované nemovitosti

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor dopravy - Silniční správní úřad
  • Ing. Miloslav Kučka, MBA
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 103

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti), výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající), k vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky

Formuláře:

 • Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo vnitra České republiky).
  Další účastníci - oprávněné osoby vlastník (správce) pozemní komunikace
  Další účastníci - úřady Ministerstvo vnitra
  příslušný dopravní inspektorát Policie ČR

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
  Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 21.2.2011

Datum poslední aktualizace: 3.10.2022

load