Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Chci stavět, rekonstruovat

Vzhledem k rozsahu a složitosti dané problematiky nelze poskytnout úplný a vyčerpávající návod pro všechny druhy staveb a jejich možné umístění v území. Tento materiál popisuje pouze všeobecný postup v předmětné životní situaci. První kroky každého, kdo má jakýkoliv stavební záměr, by měly vést na místně příslušný stavební úřad, kde obdrží podrobné informace platné pro jeho konkrétní stavbu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ten, kdo chce předmětný záměr uskutečnit (stavebník), příp. jím zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Pro většinu podání (žádostí) na stavební úřad jsou povinné formuláře (tiskopisy). K řádně vyplněné žádosti je obvykle třeba přiložit projektovou dokumentaci stavby zpracovanou oprávněnou osobou, doklad o vlastnictví pozemku či právu stavby na pozemku, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení k záměru, příp. další podklady podle pokynů stavebního úřadu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Úvodní konzultací na stavebním úřadě.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Kuřim, odbor stavební a vodoprávní (dále jen stavební úřad), Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.

- v úřední dny : pondělí a středa, 7:30 - ; 11:30, 12:30 - ; 17:00 hodin
- v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Ing. František Macek
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 318
  • Ing. Jana Lekešová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 319
  • Silvie Peřinová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 321
  • Ing. Martina Gibalová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 313
  • Radka Svobodová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 314

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při úvodní konzultaci není třeba mít žádné doklady. Je třeba vědět, co chci stavět a kde to chci stavět. Nejlépe je záměr zpracovat ve zjednodušené grafické podobě (např. zákres do katastrální mapy, zastavovací studie apod.) tak, aby byly zřejmé všechny souvislosti stavby v daném území.

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení podání na stavebním úřadě se řídí zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění - ; v jednoduchých případech (když se nevydává správní rozhodnutí) do 30 dnů, jinak do 60 dnů. V případě přerušení řízení lhůty neběží.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • U jednotlivých správních řízení jsou účastníci řízeni stanoveni přímo stavebním zákonem, příp. správním řádem. Obecně jsou účastníky ti, kteří mohou být rozhodnutím stavebního úřadu, resp. povolovanou stavbou, přímo dotčeni.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Adresa elektronické podatelny: epodatelna@kurim.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Podle zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů.

Opravné prostředky:

Řádné - ; odvolání proti rozhodnutí (dle správního řádu)
Mimořádné - ; podnět k přezkumnému řízení (dle správního řádu)

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přehled sankcí a skutkových podstat je uveden v ustanoveních § 178-181 stavebního zákona, při čemž výše pokut je odstupňována podle závažnosti porušení zákona do 4 kategorií - ; do 200 tis.Kč, do 500 tis.Kč, do 1 mil.Kč a do 2 mil.Kč.

Nejčastější dotazy:

 • Možnost umístění stavby na konkrétním pozemku
  rozhodující je platný územní plán obce. Vzájemné odstupy staveb jsou pak dány vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. František Macek

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2011

Datum poslední aktualizace: 8.12.2022

Upřesnění a poznámky:

Doporučuji hned zpočátku dobře zvážit, zda jsem schopen či ochoten (z časových i jiných důvodů) vyřídit si příslušná povolení na stavebním úřadě sám, nebo zda celou záležitost raději svěřím profesionálům, kteří se zabývají tzv. inženýrskou činností.


Životní situace na portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/zivotnisituace

load