Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zvláštní příjemce důchodu

Zřízení funkce zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění by nemělo být chápáno jako trvalé řešení, jeho charakter je dočasný. Jde o okamžité řešení v situacích, kdy dochází k objektivní nebo subjektivní indispozici samotného poživatele dávky důchodového pojištění nebo jeho zákonného zástupce nebo ustanovení opatrovníka.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky pro výplatu dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci jsou dány ustanovením § 10 a § 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPSZ).

Další právními předpisy, podle nichž se postupuje při stanovení zvláštního příjemce: 

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (místní příslušnost, zahájení řízení, účastníci řízení, ustanovení opatrovníka)
 • zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (správní řízení je vedeno v rámci samostatné působnosti)
 • zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (krajský úřad přezkoumává rozhodnutí vydané obecním úřadem).

Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je:
 • občan na základě rozhodnutí obecního úřadu, v odůvodněných případech může být zvláštním příjemcem ustanovena právnická osoba
 • občan, kterému byl sirotčí důchod vyplácen do dne nabytí svéprávnosti dítěte.

V ustanovení § 118 odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení jsou uvedeny důvody k ustanovení zvláštního příjemce.
Jedná se o případy, kdy:

 • výplatou dávky dosavadnímu příjemci by se zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit
 • byly by poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat
 • nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat
Řízení o ustanovení zvláštního příjemce je vedeno v rámci přenesené působnosti (viz § 123f zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). ZOPSZ neřeší místní příslušnost, tedy nestanoví, která obec má v dané věci rozhodnout, zda místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněné osoby nebo osoby, která se má stát zvláštním příjemcem. Proto se subsidiárně použije ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) správního řádu, podle kterého místní příslušnost je stanovena podle místa trvalého pobytu osoby, které se řízení týká. Účastníci řízení jsou oprávněná osoba (zák. zástupce nebo opatrovník) a osoba, která se má stát zvláštním příjemcem. Řízení se primárně týká práva oprávněné osoby, tedy osoby, které byl přiznán důchod. Místní příslušnost obce se tedy stanoví podle místa trvalého pobytu poživatele dávky důchodu. 

Souhlas oprávněného, tedy poživatele dávky důchodového pojištění (popř. jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka) se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, nemůže výplatu přijímat. Tento souhlas se nevyžaduje, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.
V případě, že obecní úřad pro správní řízení v dané věci musí ustanovit oprávněné osobě (důchodci) opatrovníka podle ustanovení § 32 správního řádu, je třeba vhodnou osobu nejprve hledat v rodině a blízkých osobách oprávněné osoby. Tento opatrovník nemůže být ustanoven zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby. 

Správní řízení v dané věci je vždy zahájeno z moci úřední. Podnět k zahájení správního řízení může být podán oprávněnou osobou, rodinným příslušníkem nebo i jinou osobou. Obecní úřad ve lhůtě 30 dnů vyrozumí podatele /pokud o takové vyrozumění požádal/, zda byly či nebyly shledány důvody pro zahájení řízení. Oznámení o zahájení řízení, případně spojené s možností seznámit se s podklady pro rozhodnutí podle § 36 SŘ, musí být oznámeno všem účastníkům řízení (viz ustanovení § 46 a 47 SŘ) tj. oprávněné osobě případně jeho opatrovníkovi a osobě, která má být ustanovena zvláštním příjemcem.

Správní orgán posoudí všechny rozhodné skutečnosti, v případě neúplných či nejasných  podkladů si vyžádá jejich doplnění a rozhodne.

Po nabytí právní moci zasílá správní orgán rozhodnutí na vědomí ČSSZ v Praze, která dále zajišťuje výplatu dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci důchodu.

Proti rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů.
Včas podané odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odkladné účinky nemá opožděné odvolání.

Povinnosti zvláštního příjemce jsou uvedeny v ustanovení § 118 odst. 4 ZOPSZ:

 • používat dávku pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat, 
 • používat dávku dle pokynů oprávněného, který nemůže výplatu dávky přijímat,
 • podat, na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej stanovil, písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplacena, a to do 1 měsíce.
Ustanovení § 10 odst. 2 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ukládá obecnímu úřadu dohlížet na plnění povinností stanovených zvláštnímu příjemci. Pokud příjemce stanovené povinnosti neplní, obecní úřad rozhodne o ustanovení jiného zvláštního příjemce.

Obecní úřad zruší rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce pokud (viz ustanovení § 118 odst. 5 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ):

 • odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
 • neplní-li některou z povinností zvláštního příjemce uvedenou v ustanovení § 118 odst. 4 zákona 582/1991 Sb. 
Obecní úřad zahájí správní řízení z moci úřední a zruší rozhodnutí, kterým byl zvláštní příjemce ustanoven. Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění.
Pravomocné rozhodnutí o zrušení zvláštního příjemce důchodu se zašle na vědomí ČSSZ v Praze.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podnět k zahájení správního řízení může být podán oprávněnou osobou (poživatelem důchodu), rodinným příslušníkem nebo i jinou osobou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Bc. Taťána Sojková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 214

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Taťána Sojková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 11.10.2022

Datum poslední aktualizace: 11.10.2022

load