Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna jména a příjmení

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Občané ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.

 • Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

Podmínky a postup řešení:

 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti nebo žádosti zákonných zástupců,,

 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod,,

 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem,

 • změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého,

 • pokud žadatel (žadatelka) o změnu příjmení žije v manželství, je nutné doložit souhlas manželky (manžela) se změnou příjmení. Změna příjmení se vztahuje na oba manžele a jejich nezletilé děti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:

 • v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,

 • u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:

 • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR,

 • Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.

Osoby, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý pobyt v obcích matričního obvodu Kuřim mohou podat žádost o povolení změny jména nebo příjmení na Městském úřadu Kuřim, Jungmannova 968, 1. poschodí, matrika dv.č. 205.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Mgr. Lenka Krejčová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 205

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,

 • rodné číslo,

 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,

 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,

 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,

 • odůvodnění.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte,

 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,

 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,

 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),

 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu),

 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,

 • písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

Formuláře:

 • Formuláře nejsou předepsány, je stanoven pouze obsah písemné žádosti.

Správní a jiné poplatky:

Fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč:

 • při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením je pouze nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné),

 • při změně příjmení rozvedeného manžela/manželky na předešlé příjmení (pokud je žádost podána déle jak 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství),

 • za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek
ve výši 1 000 Kč. Poplatek se platí v hotovosti před provedením úkonu, tzn. při podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení.

Poznámka

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden správní poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče
se vybírá jen jeden správní poplatek.

Od poplatku je osvobozena

Změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

Změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů;
ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení. Jde-li
o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022

load