Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Narození

Narození, ke kterým došlo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim,vyřídí občané na MěÚ  Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, matrika, 1. poschodí, dveře číslo 205 , telefonní čísla : 541 422 309, 777 363 606.

Ověřování matričních dokladů do ciziny

Jedná se o doklady vydané Matřičním úřadem Veverská Bítýška, který patří do správního obvodu MěÚ  Kuřim jako úřadu s rozšířenou působností, pro použití v cizině.

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v mariční knize

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize se vydává většinou pro použití v cizině.

Přijímání žádostí o uzavření manželství

Manželství je svobodným projevem vůle muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství.

Úmrtí

Zápis o úmrtí a následné vydání úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který obdrží matriční úřad po úmrtí fyzické osoby od poskytovatele zdravotních služeb. Po předložení osobních dokladů zemřelého (občanský průkaz, rodný list, příp. oddací list) je vydán úmrtní list, který bude vypraviteli pohřbu zaslán do vlastních rukou.

Určení otcovství k nenarozenému, případně k narozenému dítěti

Toto prohlášení mohou učinit na kterékoliv matrice rodiče, pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud.

Vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než 6 měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí

Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen "bezdomovec"), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo bezdomovec při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.
Po uzavření manželství v cizině požádá státní občan České republiky o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.

Vyhotovení zápisů o vydání matričních dokladů občanů ČR narozených, zemřelých v cizině a občanů, kteří uzavřeli manželství v cizině

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").
Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
- území cizího státu,
- zastupitelském úřadu ČR,
- lodi nebo v letadle mimo území ČR,
- místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:
- kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
- kapitánem letadla registrovaného v ČR,
- velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

Vystavení matričních dokladů

Matriční úřad Kuřim vede matriční knihy pro obce: Kuřim, Česká, Čebín, Lelekovice, Moravské Knínice, Jinačovice, Rozdrojovice
load