Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Hlášení závad

• místní komunikace, chodníky, mosty a dopravní značení na místních komunikacích (mimo ulice Tišnovská, Tyršova, Legionářská, Blanenská – ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje)
S. Bartoš, tel. 541 422 373

• veřejné osvětlení, světelná signalizace přechodů a křižovatek
Ing. Moris Réman, tel. 541 422 316

• vodovodních řadů a kanalizačních stok (mimo přípojek k objektům)
Ing. Pavla Kubová, tel. 541 422 375

• městský rozhlas
Ing. Pavla Kubová, tel. 541 422 375

• kabelová televize
zákaznická linka, tel. 848 800 858

Informace o průběhu vedení inženýrských sítí

Geografický informační systém – informativní průběh vedení inženýrských sítí
Mgr. D. Montagová, tel. 541 422 330

Územní plánování (pro všechny obce správního obvodu)

(Zákon č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění)
Návrh na pořízení územního plánu (změny) - § 46
1) Návrh na pořízení územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje, a obsahuje :
- údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
- údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
- údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
- důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
- návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.
2) Návrh předloží obec pořizovateli (MěÚ Kuřim), který posoudí úplnost návrhu a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil.
3) Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování.

Ing. V. Indrová, tel. 541 422 310

Užívání veřejného prostranství

Užívání veřejného prostranství (pro stavební účely) - žádost dle formuláře uvedeného níže
Michaela Juránková Hrbková, tel. 541 422 371

Žádost o vyjádření k povolení stavby v Kuřimi

Žádost o vyjádření k povolení stavby v Kuřimi – vydává se za město Kuřim - žádost volnou formou (vč. projektové dokumentace)
Ing. Jana Markelová, tel. 541 422 358

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování

(dle §96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění)

Závazná stanoviska se vydávají jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný úkon dle stavebního zákona. Zda se jedná o stavební záměr, který vyžaduje vydání závazného stanoviska, posuzuje stavební úřad.

Žádost o závazné stanovisko podává stavebník nebo zplnomocněný zástupce. Formulář žádosti je uveden níže. K řádně vyplněné žádosti je obvykle potřeba přiložit projektovou dokumentaci stavby zpracovanou oprávněnou osobou, zejména souhrnnou technickou zprávu včetně podrobně zpracovaných bodů:

- Vyhodnocení souladu předloženého záměru se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, včetně uvedení konkrétních údajů (zejména souladu s příslušnými prioritami územního plánování kraje a požadavky na uspořádání a využití metropolitní rozvojové oblasti Brno).

- Vyhodnocení souladu předloženého záměru s patřičným územním plánem, včetně uvedení konkrétních údajů (zejména souladu se základní koncepcí, plošným využitím a prostorovými podmínkami).

- Vyhodnocení souladu předloženého záměru s regulačním plánem (byl-li zpracován), včetně uvedení konkrétních údajů (zejména souladu s podrobnými podmínkami pro vymezení a využití pozemků a staveb).

- Vyhodnocení souladu předloženého záměru s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 stavebního zákona.

Bc. D. Ševčík, tel. 725 952 127
load