Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Návrh na změnu dopravního značení

Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.Návrh na změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány. Žádost je také nutné podat v případě, že při provádění stavebních či jiných pracích na komunikacích může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, nebo jeho omezení. V tomto případě se jedná o přechodnou úpravu dopravního značení.
Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu provedená např. dopravními značkami.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.
O stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu žádá ten, v jehož zájmu má být toto stanovení provedeno.Žádost je nutné podávat minimálně 30 dnů před vlastním zahájením prací, kterých se úorava provozu dotýká.

Stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích nepodléhá správnímu poplatku.

Paměťová karta řidiče

- žádost o vydání paměťové karty řidiče podává žadatel osobně
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

- žadatel dokládá:
1) platný doklad totožnosti
2) stávající řidičský průkaz
3) stávající paměťovou kartu řidiče (pokud již nějakou má)
4) cizinci, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, dokládají obvyklé bydliště

- žádost o obnovu kartu beze změn lze podat nejdříve 2 měsíce před uplynutím platnosti stávající karty
- správní poplatek za vydání nové karty činí 700 Kč
- lhůta pro vyřízení nové karty činí 15 dnů

Po odnětí řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů

- žádost o vrácení ŘO po odnětí ze zdravotních důvodů podává žadatel osobně

- ŽÁDOST LZE PODAT POUZE NA MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM OBECNÍM ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ!

- žadatel dokládá:
1) platný doklad totožnosti
2) žádost o vrácení řidičského oprávnění
3) lékařský posudek od praktického lékaře, který nesmí být ke dni podání žádost o vrácení ŘO starší 30 dnů
4) pokud u rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění uplynuly více než 3 roky od jeho nabytí právní moci, musí žadatel doložit také odbornou způsobilost (autoškolu)

Po pozbytí řidičského oprávnění (po zákazu řízení motorových vozidel, vybodování se)

- žádost o vrácení ŘO po pozbytí ŘO nebo vybodování se podává osoba, která ŘO pozbyla

- ŽÁDOST LZE PODAT POUZE NA MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM OBECNÍM ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ!!

- žadatel dokládá:
1) platný doklad totožnosti
2) žádost o vrácení řidičského oprávnění
3) posudek od dopravního psychologa (dokládá pokud mu byl trest uložen soudem, pokud mu byl správní trest uložen správním orgánem na dobu alespoň 6-ti měsíců nebo se vybodoval)
4) odbornou způsobilost (autoškolu) včetně lékařského posudku (dokládá pokud u rozhodnutí o pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok od nabytí jeho právní moci, u vybodování vždy)

Profesní způsobilost řidiče

- žádost o záznam profesní způsobilosti podává žadatel osobně
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

- žadatel předkládá:
a) platný doklad totožnosti
b) stávající řidičský průkaz
c) vyplněnou žádost o záznam profesní způsobilosti do ŘP
d) potvrzení o absolvovaném školení (v rozsahu 5 školení po 7 hodinách pravidelně každý rok!!, nebo jednorázové v rozsahu 35 hodin)

- správní poplatek za vydání nového ŘP se záznamem profesní způsobilosti ve standartní lhůtě vydání činí 200 Kč
-standartní lhůta výroby ŘP činí maximálně 20 dnů
-správní poplatek za vydání nového ŘP ve zrychlené lhůtě vydání činí 700 Kč
-zrychlená lhůta vydání znamená do 5-ti pracovních dnů ode dne podání žádosti o ŘP (př. podání žádosti o nový ŘP v pondělí znamená, že nový ŘP bude připraven k vydání následující týden v pondělí)

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací.

o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení je nutné vyžádat předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, a jedná-li se o dálnici nebo rychlostní silnici též předchozí souhlas Ministerstva vnitra, v ostatních případech předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.

Připojení nemovitosti podléhá správnímu poplatku ve výši 500,-Kč.

Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla

Registrace nového dosud neregistrovaného vozidla
Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Registrace se týká vozidla, jeho provozování, případně nakládání s ním.
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba). Tato osoba je povinna podat žádost do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.
Podmínky a postup řešení:
Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Uzavírka pozemní komunikace

Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce.
žádost musí být projednána :
a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,
b) s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
c) s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha.

Týká-li se uzavírka územního obvodu více silničních správních úřadů, přísluší rozhodování silničnímu správnímu úřadu, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky; ostatní silniční správní úřady jsou v těchto případech dotčenými správními úřady.
Silniční správní úřad může v rozhodnutí stanovit podmínky, při jejichž nesplnění může udělené povolení omezit nebo zrušit. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Povolení uzavírky nepodléhá správnímu poplatku.

Zánik silničního vozidla

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru vozidel na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, bylo-li silniční vozidlo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí, nebo bylo-li vozidlo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě.

Zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití

Týká se vozidla již registrovaného a vyřazeného (v depozitu)
Trvá-li doba vyřazení z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vozidla povinen po uplynutí této doby neodkladně oznámit obecnímu úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účel jeho využití

Zásah do místní komunikace, chodníku, veřejné zeleně

Zásah do místní komunikace, chodníku, veřejné zeleně (např. z důvodu výstavby přípojky k objektům, nové inženýrské sítě) – žádost dle formulářů na internetových stránkách města Kuřimi, tel. 541 422 335
• zásah do místní komunikace a chodníku, tzv. „překopy“ (např. z důvodu výstavby přípojky k objektům, nové inženýrské sítě)
• rozhodnutí o vyhrazení parkovacího místa
• rozhodnutí o připojení sjezdu
• rozhodnutí o povolení uzavírek a objížděk

Změna údajů v registru vozidel

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla, a nejedná se o změnu vlastníka nebo provozovatele.

Změna vlastníka z důvodu ukončení leasingové smlouvy (vlastník bude shodný s provozovatelem)

Týká se vozidla již registrovaného.

Od 1.3.2023 tento úkon je bez evidenční kontroly.

Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace.
Povolení zvláštního užívání komunikace podléhá správnímu poplatku, jehož výše se odvíjí od délky povolení a je v rozpětí 100,-Kč - 1000,-Kč.

Žádost o první řidičský průkaz

- žádost může podat pouze osoba, které bude řidičské oprávnění uděleno
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

a) žadatel starší 18-ti let dokládá:
- platný doklad totožnosti
- veškeré podklady z autoškoly, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- čestné prohlášení žadatele o udělení řidičského oprávnění (vypíše až na přepážce)
- cizinci, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, dokládají obvyklé bydliště

b) žadatel mladší 18-ti let dokládá:
- musí mít s sebou zákonného zástupce + svůj rodný list
- platný doklad totožnosti
- veškeré podklady z autoškoly, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- čestné prohlášení žadatele o udělení řidičského oprávnění (vypíše až na přepážce)
- musí mít s sebou zákonného zástupce
- cizinci, kteří nemají v ČR trvalé bydliště, dokládají obvyklé bydliště

- správní poplatek za vydání nového ŘP je 200 Kč, rychlejší varianta není možná
- standartní doba výroby ŘP činní maximálně 20 dnů

Žádost o rozšíření řidičského oprávnění

- žádost může podat pouze osoba, které bude řidičské oprávnění uděleno
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

a) žadatel starší 18-ti let dokládá:
- platný doklad totožnosti
- veškeré podklady z autoškoly, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- čestné prohlášení žadatele o udělení řidičského oprávnění (vypíše až na přepážce)
- cizinci, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, dokládají obvyklé bydliště

b) žadatel mladší 18-ti let dokládá:
- musí mít s sebou zákonného zástupce + svůj rodný list
- platný doklad totožnosti
- veškeré podklady z autoškoly, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- cizinci, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, dokládají obvyklé bydliště
- musí mít s sebou zákonného zástupce

- správní poplatek za vydání nového ŘP ve standartní lhůtě výroby činí 200 Kč
- standartní lhůta výroby ŘP činí maximálně 20 dnů
- správní poplatek za vydání nového ŘP ve zrychlené lhůtě výroby činí 700 Kč
- zrychlená lhůta výroby znamená do 5-ti pracovních dnů ode dne podání žádosti (př. podání žádosti o nový ŘP v pondělí znamená, že nový ŘP bude připraven k vydání následující týden v pondělí)

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

- žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu podává žadatel osobně
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

- žadatel dokládá:
1) platný doklad totožnosti
2) stávající řidičský průkaz
3) vypsanou žádost o vydání MŘP
4) jednu aktuální fotografii a o rozměru 3, 5 x 4,5 cm, která odpovídá vyhlášce č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění

- správní poplatek za vydání MŘP činí 50 Kč
- MŘP je vyřízen na počkání

Žádost o vydání nového ŘP po uplynutí doby platnosti (beze změn zdravotní způsobilosti a jiných změn)

- žádost může podat pouze žadatel osobně
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

- žadatel dokládá:
a) platný doklad totožnosti
b) současný řidičský průkaz
c) cizinci, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, dokládají obvyklé bydliště

- žádost lze podat nejdříve 3 měsíce před uplynutím jeho platnosti
- výměna je prováděna zdarma
- standartní lhůta výroby ŘP činí maximálně 20 dnů
- správní poplatek za vydání nového ŘP ve zrychlené lhůtě vydání činí 700 Kč
- zrychlená lhůta vydání znamená do 5-ti pracovních dnů ode dne podání žádosti (př. podání žádosti o nový ŘP v pondělí znamená, že nový ŘP bude připraven k vydání následující týden v pondělí)

Žádost o zápis změn v řidičském průkazu

- žádost může podat pouze osoba, u které ke změně došlo
- změna trvalého pobytu se již na ŘP provádět nemusí
- v případě změny zdravotní způsobilosti osoby (např. brýle,…) je třeba žádat o nový ŘP na místně příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, tedy dle místa trvalého pobytu osoby!!! a v tomto případě osoba předkládá lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vystavený praktickým lékařem
- správní poplatek za vydání nového ŘP ve standartní lhůtě výroby činí 200 Kč
- standartní lhůta výroby ŘP činí maximálně 20 dnů
- správní poplatek za vydání nového ŘP ve zrychlené lhůtě výroby činí 700 Kč
- zrychlená lhůta výroby znamená do 5-ti pracovních dnů ode dne podání žádosti (př. podání žádosti o nový ŘP v pondělí znamená, že nový ŘP bude připraven k vydání následující týden v pondělí)
load