Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.

Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout.

Náhradní rodinná péče

Občané žádají o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče, poručenství.

Nepříznivá sociální situace jedince nebo rodiny a její řešení

Sociální poradenství se zaměřuje na možnost řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými.

Příspěvek na živobytí

Systém dávek pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují tyto dávky:
- příspěvek na živobytí
- doplatek na bydlení
- mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi a řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny. Živobytí osoby či rodiny je stanoveno na základě posouzení, jaký má osoba či rodina příjem a zda si jej může zvýšit, na posouzení majetkových poměrů a na zhodnocení dalších okolností, které výši částky živobytí mohou navýšit (např.potřeba dietního stravování).
Částka živobytí se odvíjí od částek životního a existenčního minima. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, činí částku existenčního minima. Částka živobytí u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu, činí částku existenčního minima. Částka živobytí u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, činí částku existenčního minima. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení.

Od 1.12.2017 platí novinka ve výplatě příspěvku na živobytí. Příjemci, který pobírá tuto dávku déle jak 6 měsíců v posledních dvanácti měsících, bude část této dávky vyplácena poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě (na nákup potravin, drogistického a dalšího základního zboží, využít je nelze k nákupu alkoholu ani tabákových výrobků). Nařizuje to Novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Typizované poukázky bude Úřad práce ČR vyplácet každý měsíc klientům osobně. Za příjemce může na Úřadě práce ČR poukázky vyzvednout jiná osoba na základě plné moci.

Od 1.1.2022
S účinností od ledna 2022 tak budou moci Úřady práce ČR na základě oznámení obce s rozšířenou působností provádět srážky z dávek – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně budou postupovat v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka, nebo také u osob, které nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí. O srážkách po oznámení budou rozhodovat Úřady práce ČR.

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Dále na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, dopouštění se přestupků či trestných činů, jsou uživateli návykových látek nebo mají jiné výchovné problémy), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu. V neposlední řadě je sociálně-právní ochrana dětí zaměřena na děti, na nichž byl spáchán trestný čin, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu. Zákon č. 359/1999 Sb. , o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Státní sociální podpora

Systém státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují tyto dávky:

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
- přídavek na dítě
- příspěvek na bydlení
- porodné

b) ostatní dávky
- rodičovský příspěvek
- pohřebné

Zvláštní příjemce důchodu

Zřízení funkce zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění by nemělo být chápáno jako trvalé řešení, jeho charakter je dočasný. Jde o okamžité řešení v situacích, kdy dochází k objektivní nebo subjektivní indispozici samotného poživatele dávky důchodového pojištění nebo jeho zákonného zástupce nebo ustanovení opatrovníka.

Životní a existenční minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
load