Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Chci stavět, rekonstruovat

Vzhledem k rozsahu a složitosti dané problematiky nelze poskytnout úplný a vyčerpávající návod pro všechny druhy staveb a jejich možné umístění v území. Tento materiál popisuje pouze všeobecný postup v předmětné životní situaci. První kroky každého, kdo má jakýkoliv stavební záměr, by měly vést na místně příslušný stavební úřad, kde obdrží podrobné informace platné pro jeho konkrétní stavbu.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která na svém nebo pronajatém pozemku chce kácet dřevinu rostoucí mimo les splňující parametry § 8 zákona 114/1992 Sb., tj. mající obvod kmene ve 130 cm výšky nad zemí větší než 80 cm, musí mít souhlas ke kácení.

Komplexní vyjádření

Souhrnné vyjádření odboru stavebního a životního prostředí, oddělení životního prostředí ke stavebnímu a územnímu řízení z hlediska složkových zákonů na úseku životního prostředí.

Lovecký lístek

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.
Druhy loveckých lístků jsou:
a)lovecký lístek pro české občany,
b)lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
c)lovecký lístek pro cizince.

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

O odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na stavbu či činnost. Žádá se před zahájením územního řízení.

Památková péče

Památková péče (působnost – všechny obce správního obvodu) - žádost dle formulářů na internetových stránkách města Kuřimi :
(Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění)
Ing. J. Lekešová, tel. 541 422 355

Rybářský lístek

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku a 30 dní ode dne jeho vydání.

Souhlas se stavbou do vzdálenosti 50 m od lesa

Souhlas se stavbou do vzdálenosti 50 m od lesa vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

Ostatní odpady nemusí být soustřeďovány odděleně na základě povolení místně příslušného správního orgánu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů nebo na základě povolení provozu zařízení. Příslušný správní orgán neoddělené soustřeďování odpadů povolí pouze, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Vydání povolení domovní čistírny odpadních vod

Povolení stavby domovní ČOV může být realizováno ve dvojím režimu:
1. Současně je vydáno společné povolení ke stavbě domovní ČOV a povolení k vypouštění odpadních vod z této ČOV.
2. Jestliže se jedná o domovní ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel, jejíž podstatnou součástí jsou výrobky označené CE, pak je stavbu možno povolit na ohlášení a v takovém případě se má za povolené i vypouštění odpadních vod.

Vydání povolení ke stavbě vodního díla

O vydání společného povolení ke stavbě studny je třeba požádat před převedením zkušebního hydrogeologického vrtu na studnu nebo před zahájením realizace stavby studny. Vždy je třeba současně žádat o povolení odběru vody z této studny.

Vydání společného povolení ke stavbě studny a povolení k odběru podzemních vod z této studny

O vydání společného povolení ke stavbě studny je třeba požádat před převedením zkušebního hydrogeologického vrtu na studnu nebo před zahájením realizace stavby studny. Vždy je třeba současně žádat o povolení odběru vody z této studny.

Vyjádření k existenci sítí

Vytvořit žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí v územní působnosti ORP Kuřim lze prostřednictvím webové aplikace. Takto vytvořené žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

K odstranění stavby a k terénním úpravám vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko; ke změně dokončené stavby vydává ORP vyjádření.

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

V případě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je třeba dle § 11 odst. 3 uvedeného zákona k umístění, provedení a užívání stavby (k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu) závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší Městského úřadu Kuřim, odboru stavebního a životního prostředí.
load