Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Cestovní pasy

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává
• ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
• občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené době • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit.
Jiné cestovní doklady
Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady. Podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva. Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého pobytu v České republice.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.

Hlášení pobytu osob s cizí státní příslušností

Městský úřad Kuřim, odbor správní a vnitřních věcí, vykonává agendu ohlašovny trvalého pobytu pouze pro občany České republiky.
Agendy týkající se cizinců (např. agenda povolování pobytu, rušení údaje o místu hlášeného pobytu na návrh vlastníka objektu, poskytování údajů z informačního systému cizinců, poskytování údajů o cizincích hlášených k pobytu v objektu na žádost vlastníka objektu) spadají do kompetence regionálních pracovišť Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
Kontakt na regionální pracoviště v Brně: adresa Brno, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno,
informační a objednávací linka 974 801 801
úřední hodiny PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT, ČT 8:00 - 14:00 hod.

Narození

Narození, ke kterým došlo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim,vyřídí občané na MěÚ  Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, matrika, 1. poschodí, dveře číslo 205 , telefonní čísla : 541 422 309, 777 363 606.

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku a nejpozději do 30 dnů od dovršení 15 let věku, aby se občan nedopustil přestupku.

Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz se vydává
- občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
- občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
- občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let a
- občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.


Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

- s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
- s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Ověřování matričních dokladů do ciziny

Jedná se o doklady vydané Matřičním úřadem Veverská Bítýška, který patří do správního obvodu MěÚ  Kuřim jako úřadu s rozšířenou působností, pro použití v cizině.

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v mariční knize

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize se vydává většinou pro použití v cizině.

Přijímání žádostí o uzavření manželství

Manželství je svobodným projevem vůle muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství.

Úmrtí

Zápis o úmrtí a následné vydání úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který obdrží matriční úřad po úmrtí fyzické osoby od poskytovatele zdravotních služeb. Po předložení osobních dokladů zemřelého (občanský průkaz, rodný list, příp. oddací list) je vydán úmrtní list, který bude vypraviteli pohřbu zaslán do vlastních rukou.

Určení otcovství k nenarozenému, případně k narozenému dítěti

Toto prohlášení mohou učinit na kterékoliv matrice rodiče, pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud.

Vidimace a legalizace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než 6 měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí

Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen "bezdomovec"), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo bezdomovec při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.
Po uzavření manželství v cizině požádá státní občan České republiky o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.

Vyhotovení zápisů o vydání matričních dokladů občanů ČR narozených, zemřelých v cizině a občanů, kteří uzavřeli manželství v cizině

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").
Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
- území cizího státu,
- zastupitelském úřadu ČR,
- lodi nebo v letadle mimo území ČR,
- místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:
- kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
- kapitánem letadla registrovaného v ČR,
- velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

Vystavení matričních dokladů

Matriční úřad Kuřim vede matriční knihy pro obce: Kuřim, Česká, Čebín, Lelekovice, Moravské Knínice, Jinačovice, Rozdrojovice

Změna místa trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě i orientačním. Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje občan České republiky starší 15 let osobně nebo jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k potřebnému jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za tohoto občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
/dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění/

Zprostředkování kontaktu s jiným občanem

Občan starší 15 let /kontaktující osoba/ může písemně požádat Ministerstvo vnitra s využitím základního registru obyvatel o zprostředkování kontaktu s jiným občanem /kontaktovaná osoba/.
load