Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, který vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Pověřená osoba na základě plné moci, opatrovník.
Za nezaopatřené dítě jeho zákonný zástupce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o příspěvek na péči na předepsaném formuláři (na originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu). Vždy musí být na zvláštním formuláři také uvedena osoba poskytující pomoc. V případě poskytování péče asistentem písemná smlouva uzavřená s tímto asistentem.

Formuláře obdržíte na ÚP, případně jsou uvedené níže ve formulářích, jak správně postupovat je uvedeno na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - žádost o příspěvek na péči a oznámení o poskytovateli pomoci, formuláře jsou zde k dispozici i pro online vyplnění, pod odkazy "Vyplnit samostatně" a "Vyplnit s přílohami".

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na kontaktní pracoviště Úřadu práce Brno-venkov, sídlící na adrese Bezručova čtvrť 844/5, 664 34 Kuřim, tel. č. 950 105 525, 950 105 526.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti oprávněné osoby.
V případě zástupce i jeho průkaz totožnosti.
U dítěte do 15 let rodný list.
Formulář „Žádost o příspěvek na péči“ včetně vyplněného formuláře „Oznámení o poskytovateli pomoci“.
Doplňující údaje pro dávky v rámci EU.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

Lhůty pro vyřízení:

Pro vyřizování žádostí platí lhůty dle správního řádu. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel je povinen:
podrobit se sociálnímu šetření,
podrobit se  vyšetření  zdravotního stavu lékařem  plnícím úkoly okresní správy sociálního  zabezpečení, popřípadě lékařem určeným ČSSZ, osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu,
písemně oznámit v průběhu řízení změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů.
 

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Taťána Sojková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 11.10.2022

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022

Upřesnění a poznámky:

Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:
a)  mobilita,
b)  orientace,
c)  komunikace,
d)  stravování,
e)  oblékání a obouvání,
f)  tělesná hygiena,
g)  výkon fyziologické potřeby,
h)  péče o zdraví,
i)  osobní aktivity,
j)  péče o domácnost.

Výše příspěvku

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

· 3.300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
· 6.600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
· 13.900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
· 19.200 Kč,  jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
· 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
· 4.400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
· 12.800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
· 19.200 Kč,  jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Zvýšení příspěvku
Zvýšení příspěvku o 2.000 Kč náleží
a)  nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek, s výjimkou
  1.  dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
  2.  dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
  3.  dítěte, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, a
b)  rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku,
jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčnímu minimu.

Asistent sociální péče
Jedná se o jinou než blízkou osobu (např. soused), která není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.
Asistentem sociální péče může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e), zákona o sociálních službách).
Asistent sociální péče je povinen s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci.

Náležitosti smlouvy:
-  označení smluvních stran
-  rozsah pomoci
-  místo a čas poskytování pomoci
-  výše úhrady za pomoc

Úhradu za poskytnutou pomoc hradí asistentu sociální péče zdravotně znevýhodněná osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň je povinna uvést tuto skutečnost také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci.

Posuzování zdravotního stavu
Sociální pracovníci Úřadu práce ČR provádějí sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele o příspěvek a zkoumají do jaké míry je žadatel o příspěvek soběstačný a schopný samostatného života.
Zdravotní stav žadatele o příspěvek posuzuje Lékařská posudková služba (LPS) na základě žádosti kontaktního pracoviště ÚP ČR.
Na základě nálezů praktického i odborných lékařů, výsledku sociálního šetření, případně funkčního vyšetření, lékař LPS příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podklady vyhodnotí a vypracuje zdravotní posudek o stupni závislosti.

Zdravotní a sociální pojištění osob pečujících
Stát platí zdravotní pojištění za osoby pečující o osoby mladší 10 let závislé ve stupni I (lehká závislost) a za osoby starší závislé ve stupních II-IV.

U důchodového pojištění platí stejné podmínky jako u zdravotního pojištění s tím rozdílem, že obě osoby spolu navíc musí žít ve společné domácnosti (není však chápáno jako bydliště trvalé). To neplatí, pokud jde o osobu blízkou.

Osobami blízkými jsou podle ust. § 24 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Těmi jsou manželé, příbuzní v řadě přímé, děti vlastní, nebo osvojené, a pokud zákon o důchodovém pojištění nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče kteréhokoliv z manželů.

Při posuzování účasti pečující osoby na důchodovém pojištění prostřednictvím náhradních dob pojištění se postupuje podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

V případě potřeby před přiznáním a výplatou příspěvku na péči je možné řešit péči o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby formou dlouhodobého ošetřovného jako dávky nemocenského pojištění.

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné je nová dávka poskytovaná podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, o kterou lze požádat od 01.06.2018. 

Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečující o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí, který nemůže vykonávat žádné zaměstnání, jde-li o zaměstnance, nebo o osobu samostatně výdělečně činnou. 

Ošetřovaná osoba je fyzická osoba, u které došlo k závažné poruše zdraví, jež si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 4 kalendářní dny po sobě jdoucí. Přitom nesmí jít o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně. Dále je u ošetřované osoby předpoklad, že její zdravotní stav bude po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného dále rozumí fyzická osoba v inkurabilním stavu, který vyžaduje poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče v domácím prostředí; v tomto případě se podmínka hospitalizace nevyžaduje.

Pojištěnec musí být:

a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,

b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,

c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo

d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, která je ošetřovanou osobou.

Podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. U nezletilých osob, které nenabyly plné svéprávnosti, se souhlas s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje.

V případě nároku na dávku je možné se v potřebě dlouhodobé péče střídat, vždy však pouze v rámci celých dnů.

Dávka se poskytuje maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby dlouhodobé péče a končí dnem, ve kterém končí potřeba této péče. Dlouhodobé ošetřovné náleží za kalendářní dny, ve kterých byla pojištěncem poskytována péče a v nichž potřeba péče trvala. Dávka se nevyplácí za kalendářní dny, kdy trvala hospitalizace ošetřované osoby, s výjimkou prvního a posledního kalendářního dne hospitalizace. 

Výše dlouhodobého ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ podle § 18 - § 22 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

V souvislosti s dlouhodobým ošetřovným se v zákoníku práce zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče a povinnost zaměstnance po skončení potřeby dlouhodobé péče zařadit zpět na jeho původní práci a pracoviště, zaměstnanci nesmí být dána v této době výpověď.

load