Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Příspěvek na živobytí

Systém dávek pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují tyto dávky:
- příspěvek na živobytí
- doplatek na bydlení
- mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi a řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny. Živobytí osoby či rodiny je stanoveno na základě posouzení, jaký má osoba či rodina příjem a zda si jej může zvýšit, na posouzení majetkových poměrů a na zhodnocení dalších okolností, které výši částky živobytí mohou navýšit (např.potřeba dietního stravování).
Částka živobytí se odvíjí od částek životního a existenčního minima. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, činí částku existenčního minima. Částka živobytí u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu, činí částku existenčního minima. Částka živobytí u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, činí částku existenčního minima. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení.

Od 1.12.2017 platí novinka ve výplatě příspěvku na živobytí. Příjemci, který pobírá tuto dávku déle jak 6 měsíců v posledních dvanácti měsících, bude část této dávky vyplácena poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě (na nákup potravin, drogistického a dalšího základního zboží, využít je nelze k nákupu alkoholu ani tabákových výrobků). Nařizuje to Novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Typizované poukázky bude Úřad práce ČR vyplácet každý měsíc klientům osobně. Za příjemce může na Úřadě práce ČR poukázky vyzvednout jiná osoba na základě plné moci.

Od 1.1.2022
S účinností od ledna 2022 tak budou moci Úřady práce ČR na základě oznámení obce s rozšířenou působností provádět srážky z dávek – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně budou postupovat v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka, nebo také u osob, které nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí. O srážkách po oznámení budou rozhodovat Úřady práce ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních právních předpisů, a to pokud má bydliště na území České republiky.
  • Osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu.
  • Cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva.
  • Občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.
  • Rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.
  • Cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro nárok na poskytnutí příspěvku na živobytí je považován stav hmotné nouze. Osoba se nachází v hmotné nouzi, jestliže příjem posuzované osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí. Za přiměřené náklady na bydlení se považují skutečné náklady na bydlení, nejvýše však do výše 30% příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob. Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na živobytí více společně posuzovaných osob, náleží příspěvek na živobytí jen jednou, a to osobě, určené na základě dohody společně posuzovaných osob.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o příspěvek na živobytí na předepsaném tiskopisu uvedené níže ve formulářích, jak správně postupovat je uvedeno na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, formuláře jsou zde k dispozici i pro online vyplnění, pod odkazy "Vyplnit samostatně" a "Vyplnit s přílohami". 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na kontaktním pracovišti Úřadu práce Brno-venkov, sídlící na ul. Bezručova čtvrť 844/5, 664 34 Kuřim, tel. č. 950 105 524, 950 105, 527.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Taťána Sojková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 11.10.2022

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022

load