Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna místa trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě i orientačním. Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje občan České republiky starší 15 let osobně nebo jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k potřebnému jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za tohoto občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
/dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění/

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. v případě ohlášení změny místa trvalého pobytu do Kuřimi na ohlašovně odboru správního a vnitřních věcí MěÚ Kuřim. Pokud občan hodlá hlásit změnu trvalého pobytu do některé z obcí správního obvodu úřadu obce s rozšířenou působností, je k provedení změny místa trvalého pobytu příslušný přímo obecní úřad této obce, v případě změny pobytu do Veverské Bítýšky Úřad městyse Veverská Bítýška. Odhlášení v místě původního trvalého pobytu se neprovádí.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky:
 • Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Na tomto sdělení je třeba ověření podpisu občana, ověření podpisu se nevyžaduje, pokud se občan dostaví na pracoviště ohlašovny osobně. Za občana může sdělit ukončení trvalého pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele. Ukončením trvalého pobytu na území ČR končí také platnost dosavadního občanského průkazu občana, který je občan povinen odevzdat. Ukončení trvalého pobytu na území ČR podléhá správnímu poplatku ve výši 100,- Kč.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu - dle § 10 a 12 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění

 • Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh oprávněné osoby -  tj. vlastníka nebo nájemce objektu nebo jeho vymezené části, za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a zároveň neužívání objektu nebo jeho vymezené části tímto občanem. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat, vlastnictví případně pronájem objektu nebo jeho části není třeba prokazovat, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává nabytím právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Žadatel je povinen uhradit zároveň s podáním žádosti správní poplatek ve výší 100,- Kč za každého občana, uvedeného v žádosti.
Adresa pro doručování
 • Na žádost občana lze zavést do agendového informačního systému evidence obyvatel údaj o adrese, na kterou mají být občanu doručovány písemnosti /pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu občana/. Tuto adresu ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu písemně, tj. osobně žádost podepíše před pracovnicí ohlašovny, nebo zašle ohlašovně žádost o zavedení adresy pro doručování s ověřeným podpisem, případně datovou zprávou se  zaručeným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky občana. Jako adresu pro doručování nelze použít e-mail.
 • Pokud je místem trvalého pobytu občana sídlo Městského úřadu Kuřim, je zajištěna možnost uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na podatelně úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Zina Hlouchová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 204

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici
   na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
 • předložit platný občanský průkaz, pokud je občan jeho držitelem, v opačném případě prokázat svou totožnost jinou veřejnou listinou; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům,vlastnictví případně pronájem objektu nebo jeho části není třeba prokazovat, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Pokud občan sám není vlastníkem ani nájemcem, je třeba úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Pokud oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas před pracovnicí ohlašovny, ověření jejího podpisu není třeba.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění

  • Doplňující zákony a předpisy:
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Nejčastější dotazy:

 • Mohu ohlásit změnu pobytu i za manžela, který se z pracovních důvodů nemůže dostavit?
  Ano, ale pouze se zmocněním manžela k provedení změny trvalého pobytu. Podpis manžela musí být ověřen.
 • Chtěl bych si změnit trvalý pobyt a zároveň přihlásit dítě ve věku do 15 let. Je nutný také souhlas matky dítěte - tedy obou rodičů?
  Souhlas obou rodičů nutně není třeba, postačí souhlas jednoho z rodičů jako zákonného zástupce, který zastoupí nezletilého v běžných záležitostech.
 • Chci si změnit trvalý pobyt, ale v původním bydlišti jsem uhradil poplatek za odpad v plné výši za celý kalendářní rok. Budu muset tento poplatek platit také v místě nového trvalého pobytu?
  Ano, ale pouze za tu část roku, po kterou trvá pobyt. O vrácení již uhrazeného poplatku za odpad za tu část roku, po kterou budete již přihlášen v místě nového trvalého pobytu, tj. v jiné obci, můžete obec předchozího pobytu požádat, poplatek Vám bude vrácen.
 • Bydlím v podnájmu u známého, ale pouze na základě naší písemné dohody. Známý je nájemcem družstevního bytu. Mohu si na základě naší dohody změnit trvalý pobyt?
  Bohužel ne, nejste schopen předložit platný doklad o pronájmu nebo vlastnictví nemovitosti nebo její vymezené části. Smlouva o podnájmu bytu musí uzavřena pouze se souhlasem vlastníka předmětné nemovitosti, dohoda pouze mezi nájemcem a podnájemníkem nestačí. V tomto případě by byl k platné změně místa trvalého pobytu třeba souhlas ubytovatele, tj. nájemce družstevního bytu, který je schopen platnou nájemní smlouvou doložit oprávněné užívání bytu.
 • Bydlím trvale v cizině a rozhodl jsem se ukončit trvalý pobyt, ale nemohu se osobně dostavit na pracoviště ohlašovny.
  Můžete se obrátit na zastupitelský úřad České republiky a učinit ukončení trvalého pobytu cestou zastupitelského úřadu
 • Když oznámím ohlašovně podle místa posledního trvalého pobytu jeho ukončení, co potom udělám s občanským průkazem? Ohlašovna jej nechce přijmout.
  Občanský průkaz je nejlépe odevzdat přímo úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu, který agendu občanských průkazů vede. O zadržení občanského průkazu, který se stal ukončením pobytu neplatným, je nutno vystavit potvrzení. Platnost tohoto potvrzení není omezena.
 • Rozešli jsme se s přítelem, tak jdu oznámit, že už nechci, aby byl v mém domě přihlášen k trvalému pobytu. Vydáte mi hned potvrzení, že jsem přítele odhlásila?
  Nikoliv, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je vedeno věcně i místně příslušnou ohlašovnou správní řízení. Je třeba podat písemnou žádost, do které je vhodné uvést splnění zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, tj zánik užívacího práva, případně práva bydlení občana, k němuž podaná žádost směřuje, k objektu, nebo jeho vymezené části, a zároveň neužívání objektu tímto občanem. Výsledkem řízení je rozhodnutí správního orgánu, které se doručuje všem účastníkům řízení.
 • Jsem nájemcem bytu. Se mnou byt užívá dospělý syn, který má četné dluhy. Obávám se proto návštěvy exekutora. Chci tedy zrušit synovi trvalý pobyt.
  Nevyřešené finanční závazky nejsou důvodem pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Pokud se syn dosud neodstěhoval, byt svého otce neopustil a užívá jej k bydlení, nelze žádost o zrušení synova trvalého pobytu kladně vyřídit, neboť nejsou splněny zákonné podmínky pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu. V tomto případě by správní orgán podanou žádost zamítl.
 • Koupil jsem rodinný dům a zjistil jsem, že je tu přihlášen k pobytu cizinec, který v domě již nebydlí. Chci mu zrušit pobyt.
  K tomuto řízení je příslušný jiný správní orgán. Ohlašovna úřadu nemůže vést správní řízení o zrušení údaje o místu pobytu cizince. Proto je třeba se obrátit na příslušný útvar cizinecké policie.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 11.2.2016

Datum poslední aktualizace: 6.12.2022

Upřesnění a poznámky: 

load