Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která na svém nebo pronajatém pozemku chce kácet dřevinu rostoucí mimo les splňující parametry § 8 zákona 114/1992 Sb., tj. mající obvod kmene ve 130 cm výšky nad zemí větší než 80 cm, musí mít souhlas ke kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Podmínky a postup řešení:

Kácet dřeviny rostoucí mimo les splňující parametry § 8 zákona 114/1992 Sb., může žadatel až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení kácení. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, osobně, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Orgán ochrany přírody povolující kácení dřevin rostoucích mimo les je městský či obecní úřad pro své katastrální území. Dřeviny rostoucí v katastrálním území Kuřimi řeší tedy Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Ing. Josef Chylík, referent oddělení životního prostředí
    v úřední dny Po + St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00, Pá 7:30 – 11:00
    v ostatní dny (Út, Čt) po předchozí telefonické domluvě, tel.č. 541 422 342

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les, která musí obsahovat náležitosti dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:
a) jméno a adresu žadatele, identifikační číslo či datum narození žadatele nebo fyzické osoby oprávněné jednat jménem žadatele,
b) u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku se jmény oprávněných osob podepisovat žádost,

c) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,

d) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

e) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

f) zdůvodnění žádosti, souhlas ostatních spolumajitelů pozemku s kácením, návrh náhradní výsadby, či další informace důležité v řízení.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny, pouze v případě vyžádaného místního šetření je poplatek 100 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od doručení žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci nejsou stanoveni.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádost lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, osobně, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Městského úřadu Kuřim, odboru životního prostředí.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta dle § 87 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Josef Chylík

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 16.6.2022

Datum poslední aktualizace: 7.12.2022

Upřesnění a poznámky:


load