Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Cestovní pasy

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává
• ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
• občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené době • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit.
Jiné cestovní doklady
Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady. Podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva. Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého pobytu v České republice.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let.
 • Místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • Soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas
 • Podání žádosti o vydání cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:


Žádost o vydání cestovního pasu se podává:

 • v České republice u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • u Ministerstva vnitra - pouze CP ve zkrácené době
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo, popřípadě e-mail. Na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy  a nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.
Vyžaduje se osobí převzetí cestovního pasu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Kuřim, cestovní pasy a občanské průkazy
  • Kateřina Vanková, DiS.
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 202
 • Městský úřad Kuřim, občanské průkazy a cestovní pasy
  • Ivana Novotná
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 202

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky) 
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 18 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě zapsáno
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 18 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 18 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí
 

Formuláře:

 • Podání žádosti o vydání cestovního pasu:
  • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz
  • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit
  Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

  Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.
  Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.
  Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.
  MVČR - formuláře k cestovním pasům (pro speciální méně časté případy)

Správní a jiné poplatky:

vydání cestovního pasu 600,- Kč
   - občanům mladším 15 let 100,- Kč
ve zkrácené lhůtě  3000,- Kč
   - občanům mladším 15 let 1000,- Kč
ve zkrácené době 24 hodin  6000,- Kč
   - občanům mladším 15 let 2000,- Kč
Převzetí CP u obec. úřadu obce s rozšířenou působností, kterou občan uvedl v žádosti 100,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.

Cestovní pas ve zkrácené lhůtě se vydává ve lhůtě 5 pracovních dnů, nebo ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne (zde je možné převzetí pouze u Ministerstva vnitra).

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech
  • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znení pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

Další informace:

 • Skončení platnosti cestovního dokladu
  Platnost cestovního dokladu skončí:
  • uplynutím doby v něm vyznačené
  • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
  • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
  • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého
  Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:
  • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
  • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
  • jeho držitel podstatně změnil podobu
  Před cestou do zahraničí
  Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:
  • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).
  • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

Informace z jiných zdrojů:

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 25.2.2019

Datum poslední aktualizace: 6.12.2022

load