Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku a nejpozději do 30 dnů od dovršení 15 let věku, aby se občan nedopustil přestupku.

Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz se vydává
- občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
- občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
- občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let a
- občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.


Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

- s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
- s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání občanského průkazu žádá: 

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Upozornění

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.
Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22(bez ohledu na místo trvalého pobytu). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

Žádost o vydání občanského průkazuve zkrácené lhůtělze podatu Ministerstva vnitranebou kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. U občanského průkazu vydávaného vezkrácené lhůtěje vydávajícím orgánem takéMinisterstvo vnitra, je-li u něj podána žádost o vydání občanského průkazu. 

Převzetí občanského průkazu 

Kde lze občanský průkaz převzít

 • občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti;
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72;
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72.

Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci;
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu.

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgánu mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Kuřim, Občanské průkazy, cestovní pasy:
  • Ivana Novotná
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 202
 • Městský úřad Kuřim, Cestovní pasy, občanské průkazy:
  • Kateřina Vanková, DiS.
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 202
 • Městský úřad Kuřim, Cestovní pasy, občanské průkazy:
  • Andrea Maršálková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 203

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Jedná-li se o vydání strojově čitelného občanského průkazu s biometrickými údaji:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografii za účelem vydání strojově čitelného občanského průkazu s biometrickými údaji pořizuje úředník při podání žádosti.

Jedná-li se o vydání dočasného občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů):

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě stejné fotografie,
 • doklad o státním občanství ČR.

Fotografie musí mít tyto náležitosti

 • Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
 • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání, nebo platný cestovní pas.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
 • doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas.

Při vydání nového občanského průkazu

 • se předkládá dosavadní občanský průkaz,
 • u občanů do 15 let vždy originál rodného listu
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj ( např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství je povinen předložit rodný list.

Formuláře:

 • Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet.
  Formuláře žádosti o vydání dočasného občanského průkazu jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
  Žádost o vydání dočasného OP
 • MVČR - formuláře k občanským průkazům (speciální méně časté případy)
  Formuláře ke stažení

Správní a jiné poplatky:

1. Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hod.  pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let

 • Při podání a převzetí  u MV 1.000,- Kč
 • Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,- Kč
 • a při převzetí  u MV, pokud byla žádost podaná u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,- Kč

2. Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám  mladším 15 let

 • Při podání a převzetí u MV 500,- Kč
 • Při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností 250,- Kč
 • Při převzetí u MV, pokud byla žádost podaná u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,- Kč

3. Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15

 • Při podání a převzetí  u MV 500,- Kč
 • Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250,- Kč
 • a převzetí  u MV 250,- Kč
 • Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s  rozšířenou působností  500,- Kč

4. Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let

 • Při podání a převzetí u MV 300,- Kč
 • Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 200,- Kč
 • a převzetí u MV 100,- Kč
 • Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 300,- Kč

5. Přijetí žádosti o vydání dočasného OP bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

 • osobám, které dosáhly věku 15 let 200, -Kč
 • osobám  mladším 15 let 100,- Kč

6. Přijetí žádosti o vydání OP osobě mladší 15 let

 • 100,- Kč

7. Přijetí žádosti o vydání OP osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky

 • 200,- Kč

8. Přijetí žádosti o vydání OP za OP poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný  z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy

 • 200,-  Kč 

9. Přijetí žádosti o vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP

 • 200,-Kč

10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou  působností, který osoba uvedla v žádosti

 • 100,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

 • občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů,
 • dočasný občanský průkaz vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Právní úprava
  zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
  vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

  Doplňující zákony a předpisy

  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů. 

Sankce

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 65 zákona o občanských průkazech.

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 1. úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
 2. poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
 3. poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,
 4. poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
 5. poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,
 6. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne,
  • ve kterém dosáhl věku 15 let,
  • nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo
  • ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,
 7. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu 
  • uplynutí doby v něm uvedené,
  • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,
 8. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne,
  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
  • změny pohlaví,
  • změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu
  • ve kterém nabyl státní občanství České republiky,
 9. poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
 10. nepřevezme občanský průkaz,
 11. neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku askončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:


Další informace:

 • Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?

  Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

  V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu.

  S čím se občan může obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Policii České republiky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí po vydání občanského průkazu?

  1. U obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
  o ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu,
  o odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana anebo prohlášeného za mrtvého,
  o odevzdat neplatný občanský průkaz, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství České republiky (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu).
  2. Policii České republiky lze ohlásit odcizení nebo nález občanského průkazu, ztrátu OP.
  3. Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu, odcizení občanského průkazu.

  Poskytování údajů z evidence občanských průkazů
  Ministerstvo vnitra České republiky a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů subjektům, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

  Poskytování údajů občanům
  Ministerstvo vnitra České republiky nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Žádost lze podat dvěma způsoby:

  1. písemně
  V žádosti občan uvede:
  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • číslo občanského průkazu, nebo cestovního dokladu,
  • adresu místa trvalého pobytu,
  • rozsah požadovaných údajů.
  Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz, nebo cestovní pas.

  Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu.

  Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

  2. v elektronické podobě
  Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra České republiky. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.8.2021

Datum poslední aktualizace: 6.12.2022

Upřesnění a poznámky:

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, musí doložit pravdivost údajů uváděných v žádosti. Pokud pravdivost údajů nedoloží ani po opakované výzvě, dopustí se přestupku za který lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

Veškeré údaje je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.


Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu (zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním).

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika). Výpis se nepředkládá

 • stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána (jedná se o Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku státního občanství a matrik, podle níž si smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993,
 • jde-li o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.
 

load