Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlášení provozovny

Podmínky a postup řešení:

Provozovnou  se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována, za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.
Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než 3 měsíce.
Povinnost provozovnu zřídit zákon podnikateli neukládá. V případě, že si provozovnu zřídíte, tedy pokud živnost provozujete v provozovně, vztahují se na Vás následující oznamovací a označovací povinnosti.

 • Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu (to neplatí pro automaty a mobilní provozovny)
 • Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

 • Zajistit, aby byla provozovna způsobilá pro provoz podle zvláštních právních předpisů (např. kolaudační rozhodnutí)
 • Ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny
 • Zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka

Označení provozoven

 • Všechny provozovny musí být trvale a zvenčí viditelně označeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO). Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.
 • Provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označeny:
  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování

Před zahájením činnosti v provozovně je nutné:

 • oznámit živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti v provozovně
 • ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny
 • označit provozovnu trvale a zvenčí viditelně:
  • Obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • Identifikačním číslem osoby (IČO)
  • Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny
  • Provozní dobou, popř. „Dle telefonické dohody“ s uvedením kontaktu
 • zajistit, způsobilost provozovny, tj. mít provozovnu způsobilou pro tuto činnost (účel vymezený zejména v kolaudačním rozhodnutí a ve stavebním povolení) - informace můžete získat na místně příslušném stavebním úřadě
 • zajistit, aby provozovna splňovala hygienické normy – dozor provádí příslušné hygienické stanice
 • zajistit, aby provozovna splňovala podmínky protipožární bezpečnosti
 • mít zajištěn jako původce živnostenského odpadu jeho likvidaci z provozovny – informace můžete získat na místně příslušném odboru životního prostředí
 • další povinnosti vyplývající z povahy činnosti v provozovně, kde je např. dozorovým orgánem Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Od zahájení činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím plnit při otevření a v provozu)
 • zajistit, aby byla v provozovně osoba splňující podmínky znalosti českého nebo slovenského jazyka
 • všichni zaměstnanci musí splňovat způsobilost pro výkon povolání stanovenou v předpisech upravujících ochranu veřejného zdraví = zdravotní průkaz
 • v místě prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků umístit text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm
 • alkoholické nápoje o objemu alkoholu nad 15% prodávat vždy ve spotřebitelském balení označeném kontrolní páskou (kolkem), další informace lze získat na webových stránkách Celní správy
 • vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží a poskytnutí služby (např. paragon)
  • na dokladu musí být uvedeno:
   • Obchodní firma, popř. název nebo jméno a příjmení podnikatele
   • Identifikační číslo osoby (IČO)
   • Datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby
   • Druh zboží nebo služby
   • Cena
   • a zvláštní právní předpisy stanoví další povinnosti ohledně vydávaného dokladu, např. viz. EET

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Lenka Blechtová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 19.4.2021

Datum poslední aktualizace: 3.10.2022

load