Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Archiv usnesení ZM

Usnesení orgánů města budou v této sekci vložena nejpozději třetí pracovní den po uskutečněném jednání.

Rozšířené vyhledávání
Rok:
Měsíc:
Číslo usnesení:
Pořadové číslo ZM:
Text / část textu:

143/22 - ZM č.7

01.11.2022
Zvolení návrhové komise
schvaluje:
 • jako členy návrhové komise pana Mgr. Ladislava Ambrože a pana Iva Peřinu.

144/22 - ZM č.7

01.11.2022
Volba ověřovatele zápisu
schvaluje:
 • jako ověřovatele zápisu ZM paní Ing. Mgr. Markétu Matulovou, Ph.D. a pana Petra Macka.

145/22 - ZM č.7

01.11.2022
Schválení programu jednání
schvaluje:
 • program jednání se změnou.

146/22 - ZM č.7

01.11.2022
Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 24.10.2022
bere na vědomí:
 • plnění usnesení ke dni 24.10.2022.

147/22 - ZM č.7

01.11.2022
Volba členů finančního výboru
schvaluje:
 • počet členů finančního výboru na 7.

148/22 - ZM č.7

01.11.2022
Volba členů finančního výboru
volí:
 • členy finančního výboru dle zápisu.

149/22 - ZM č.7

01.11.2022
Volba členů kontrolního výboru
schvaluje:
 • počet členů kontrolního výboru na 7.

150/22 - ZM č.7

01.11.2022
Volba členů kontrolního výboru
volí:
 • členy kontrolního výboru dle zápisu.

151/22 - ZM č.7

01.11.2022
Zřízení výboru kulturního, volba předsedy a členů výborů
Array:
 • zřizuje kulturní výbor.

152/22 - ZM č.7

01.11.2022
Zřízení výboru kulturního, volba předsedy a členů výborů
schvaluje:
 • počet členů kulturního výboru na 7.

153/22 - ZM č.7

01.11.2022
Zřízení výboru kulturního, volba předsedy a členů výborů
volí:
 • předsedkyní kulturního výboru paní Renátu Těšíkovou.

154/22 - ZM č.7

01.11.2022
Zřízení výboru kulturního, volba předsedy a členů výborů
volí:
 • členy kulturního výboru dle zápisu.

155/22 - ZM č.7

01.11.2022
Zřízení výboru sportovního, volba předsedy a členů výborů
Array:
 • zřizuje sportovní výbor.

156/22 - ZM č.7

01.11.2022
Zřízení výboru sportovního, volba předsedy a členů výborů
schvaluje:
 • počet členů sportovního výboru na 7.

157/22 - ZM č.7

01.11.2022
Zřízení výboru sportovního, volba předsedy a členů výborů
volí:
 • předsedou sportovního výboru pana Petra Macka.

158/22 - ZM č.7

01.11.2022
Zřízení výboru sportovního, volba předsedy a členů výborů
volí:
 • členy sportovního výboru dle zápisu.

159/22 - ZM č.7

01.11.2022
Odměny členů výborů a komisí
stanovuje:
 • podle § 84, odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výše peněžitých plnění, spojených s výkonem funkce předsedů komisí a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, s účinností od 01.11.2022, za podmínek a v částkách dle zápisu.

160/22 - ZM č.7

01.11.2022
Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim – majetkové vypořádání
ruší:
 • usn. č. Z/2022/045 ze dne 17.05.2022 ve věci směny s paní[Osobní údaj odstraněn] Leitgebovou, bytem[Osobní údaj odstraněn], Brno.

161/22 - ZM č.7

01.11.2022
Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim – majetkové vypořádání
schvaluje:
 • směnu pozemku p. č. 4757, k. ú. Moravské Knínice o výměře 372 m2 (vlastník Leitgebová [Osobní údaj odstraněn], Brno) za pozemek p. č. 3472/1 o vým. 329 m2 a část pozemku p. č. 3471/2 o vým 43 m2 geometrickým plánem č. 4029-236/2022 nově označenou jako p. č. 3471/7 vše v k. ú. Kuřim. (vlastník město Kuřim) bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Kuřim.

162/22 - ZM č.7

01.11.2022
STEINEX, a. s. – chodník u masozávodu Kuřim
ruší:
 • usn. č. 1034/2016 ve věci úplatného nabytí pozemku a stavby chodníků z vlastnictví STEINEX a.s., IČO 29375134, se sídlem Zámecká 2019/13, Kuřim do majetku města Kuřimi.

163/22 - ZM č.7

01.11.2022
STEINEX, a. s. – chodník u masozávodu Kuřim
schvaluje:
 • úplatné nabytí stavby chodníku na pozemku parc. č. 2700/6 k. ú. Kuřim za cenu 100 Kč z vlastnictví STEINEX a.s., IČO 29375134, se sídlem Zámecká 2019/13, Kuřim do majetku města Kuřimi.

164/22 - ZM č.7

01.11.2022
Odkup pozemku pod cyklostezkou na ul. Mánesova
schvaluje:
 • úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2394/2 o výměře 34 m2 v k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP č. 4040-143/2022, za cenu 17.000 Kč (500 Kč/m2) z vlastnictví Ing. [Osobní údaj odstraněn]Potůčkové, bytem [Osobní údaj odstraněn] Kuřim, do majetku města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí město Kuřim.

165/22 - ZM č.7

01.11.2022
Společnost INVESTATE Alfa, s. r. o. – zřízení zástavního práva
schvaluje:
 • zřízení zástavního práva k pozemkům parc. č. 2760/5, parc. č. 2761/3, parc. č. 2773/3, parc. č. 2773/4, parc. č. 2773/5, parc. č. 2773/6, parc. č. 2773/10, parc. č. 2773/24, parc. č. 2773/25 a parc. č. 2773/26 vše v k. ú. Kuřim ve prospěch zástavního věřitele společnosti INVESTATE Alfa s.r.o., se sídlem Brno, Preslova 307/73, IČO 07099894 za účelem zajištění pohledávky ve výši 41.496.000 Kč dle Kupní smlouvy č. 2022/D/0132.

166/22 - ZM č.7

01.11.2022
Jihomoravský kraj – Schválení záměru darovací smlouvy autobusové zastávky na ul. Blanenská (Prefa)
schvaluje:
 • záměr na bezúplatné převedení částí stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“, autobusové zálivy, středový ostrůvek a dopravní značení, které se stanou součástí a příslušenstvím silnice II/386, do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337. Do doby uzavření Smlouvy darovací bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě darovací.

167/22 - ZM č.7

01.11.2022
Rozpočtové opatření č. 13
schvaluje:
 • rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2022, dle přílohy.
29.1.2010 14:25:39 - aktualizováno 30.11.2022 | přečteno 16334x | monkeyfighter
load