Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor stavební a životního prostředí

Vedoucí: Ing. František Macek

Telefon: +420 541 422 313

El. pošta: macek@kurim.cz


Odbor stavební a životního prostředí plní tyto hlavní úkoly: 

V samostatné působnosti (samospráva města)

 • přiděluje čísla popisná a čísla evidenční jednotlivým stavbám v rámci města Kuřimi,
 • předkládá zastupitelstvu města návrhy na pojmenování ulic ve městě Kuřimi,
 • udržuje a průběžně doplňuje archiv všech staveb ve městě podle čísel popisných a evidenčních.


V přenesené působnosti (výkon státní správy)

 •  je obecným stavebním úřadem 1. stupně pro obce Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice a vykonává činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), vyjma oblasti územního plánování,
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o dělení a scelování pozemků a o ochranném pásmu,
 • vede zjednodušená územní řízení,
 • vydává územní souhlasy,
 • vede stavební řízení a vydává stavební povolení,
 • přijímá ohlášení jednoduchých staveb, stavebních úprav, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • povoluje užívání staveb, vydává kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlasy,
 • povoluje předčasné užívání staveb před kolaudací,
 • povoluje zkušební provoz,
 • povoluje změny užívání staveb,
 • povoluje odstranění staveb,
 • nařizuje odstranění staveb,
 • nařizuje údržbu staveb, nezbytné úpravy, nutné zabezpečovací práce, neodkladné odstranění staveb, vyklizení staveb,
 • provádí státní stavební dozor nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb,
 • ukládá pokuty fyzickým i právnickým osobám za porušení příslušných ustanovení stavebního zákona,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku či stavbě,

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění

Oddělení životního prostředí plní tyto hlavní úkoly:

V přenesené působnosti (výkon státní správy) 

 • vede evidenci, vydává vyjádření ke změně dokončené stavby a závazná stanoviska k terénním úpravám a k odstranění stavby, kontroluje, ukládá povinnosti, zákazy a omezení, vyzývá vlastníka odpadu, popř. vlastníka pozemku k odklizení nezákonně soustředěného odpadu, vydává souhlas s provozem malého zařízení, kontroluje a zpracovává hlášení o produkci a nakládání s odpady, stanovuje pokuty, opatření a lhůty pro zjednání nápravy u fyzických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob při nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; ukládá pokuty za přestupky fyzických osob podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,

 • vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2, provádí kontroly, ukládá opatření k nápravě a pokuty u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2, zpřístupňuje informace dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

 • vydává souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha, rozhoduje o odvodech za odnětí, ukládá odstranění závad, rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu, vydává souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu, rozhoduje o změně kultury zemědělské půdy, rozhoduje o kontaminovaném pozemku, vydává souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, vydává souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, komunikací, celostátních drah a vodních děl, ukládá pokuty, podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,

 • vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů, rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků, vydává souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, v případě ptáků chráněných podle § 5a zákona vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vede evidenci vydaných osvědčení, rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu, ukládá provedení přiměřených náhradních opatření a projednává přestupky podle tohoto zákona,

 • přijímá ohlášení škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy, provádí místní šetření a předává podklady Ministerstvu životního prostředí podle zákona č.115/2000 Sb. o poskytování náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění,

 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu poklesne pod 1 ha, rozhoduje o trvalém odnětí pozemků určených k plenění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí, rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese, rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných akcí v lese, rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené, rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností, rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v porostech mladších než 80 let, rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích, rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, není-li příslušný kraj nebo ministerstvo, vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, není-li příslušný kraj, vyjadřuje se ke stavebním řízením staveb, jež se nacházejí do 50 m od okraje lesa, zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov, povoluje výjimky ze stanovení velikosti a šíře holé seče, povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesních kultur, soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu, ustanovuje a zrušuje ustanovení lesní stráže, vykonává dozor nad dodržováním lesního zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, projednává přestupky podle tohoto zákona,

 • vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákona, ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, projednává přestupky podle tohoto zákona,

 • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí, ustavuje hodnotitelskou komisi pro jednotlivé druhy zvěře, vyjadřuje se k lovu zvěře do stáří 2 let bez omezení a vypracování a projednání plánu, povoluje úpravu početního stavu zvěře, popř. ukládá snížení početního stavu zvěře, případně zrušení chovu zvěře, povoluje lov zvěře mimo dobu lovu, povoluje lov zvěře na nehonebních pozemcích, rozhoduje o výjimce ze zakázaných způsobů lovu, vede evidenci honiteb a jejich využití, evidenci smluv o nájmu honitby, vede evidenci mysliveckých hospodářů, vede evidenci loveckých psů, přijímá statistická hlášení o honitbách a další myslivecké výkazy, kontroluje zasílané plány mysliveckého hospodaření a jejich plnění, vydává zúčtovatelné plomby a lístky o původu zvěře uživatelům honiteb a vede jejich evidenci, ustanovuje a ruší myslivecké stráže, vede jejich evidenci, projednává přestupky podle tohoto zákona,

 

 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti, vydává a odebírá rybářské lístky podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění,

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení, plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51, projednává ve svých obvodech přestupky týkající se výskytu a šíření plevelů, stanovuje v omezené míře (3 odst. 1a) pokuty za neplnění podmínek při šíření plevelů na neobdělávané a nezemědělské půdě podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění,

 • vydává stanovisko, zda sběr bylin a plodů nenarušuje druhovou rozmanitost podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění,

 • vydává vyjádření, eviduje veterinární opatření vydaná v katastrálním území Kuřim Státní veterinární správou, vydává na návrh okresní veterinární správy obecně závazné vyhlášky, opatření, a dozírá na jejich plnění, schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje jejich konání, hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám, podává žádost k oprávněné osobě na odchyt toulavých psů a koček a jejich umístění v karanténě podle zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění,

 • vydává koordinované stanovisko a koordinované závazného stanovisko podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

 • je speciálním stavebním úřadem vodoprávním pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim a vykonává činnosti podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (vodní zákon),

 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,

 • vydává stavební povolení k vodním dílům,

 • vydává souhlasy ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry,

 • vydává závazná stanoviska vodoprávního úřadu ke stavbám,

 • přijímá ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav,

 • vydává kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlasy k vodním dílům,

 • stanoví ochranná pásma vodních zdrojů,

 • podílí se na zpracování povodňového plánu správního obvodu,

 • provádí vodoprávní dozor nad dodržováním ustanovení vodního zákona,

 • ukládá pokuty fyzickým i právnickým osobám za porušení vodního zákona,

 • vede vodoprávní evidenci vydaných rozhodnutí,

 • vede majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací.

 

 • Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí

 • Zákon č. 388/1991 Sb., o SFŽP

 • Zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 • Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech

 • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 • Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • Zákon č.115/2000 Sb., o náhradách škod způsobenými zvláště chráněnými živočichy

 • Zákon č.449/2001Sb., o myslivosti

 • Zákon č.289/1995 Sb., o lesích

 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

 • Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon

 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (EIA)

 • Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

 • Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

 • Zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,

 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích,

 • Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu


7.8.2009 7:25:30 - aktualizováno 14.9.2022 23:36:49 | přečteno 32599x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.
load