Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor správní a vnitřních věcí

Vedoucí: Mgr. Lenka Krejčová

Telefon: +420 541 422 309

El. pošta: krejcova@kurim.cz


Odbor správní a vnitřních věcí plní tyto hlavní úkoly:

V samostatné působnosti (samospráva města) 
 • plní úkoly podatelny úřadu, zajišťuje příjem a odeslání pošty doručené a zpracované v úřadu v písemné i elektronické podobě,
 • uskutečňuje spojovatelské telefonní služby v budově úřadu,
 • vyvěšuje a snímá úřední listiny, které úřad obdrží od jiných úřadů, na úřední desce městského úřadu a opatřuje je doložkou o platnosti právního úkonu, včetně dálkového přístupu k nim, stará se o aktuálnost dokumentů na úřední desce městského úřadu a dalších informačních tabulích ve městě,
 • pečuje o pracoviště městského rozhlasu,
 • podílí se na zajišťování občanských obřadů, vede jejich evidenci a vyúčtování,
 • vede spisovnu úřadu, odpovídá za archivaci materiálů Státnímu okresnímu archivu Brno – venkov a poskytuje poradenství ostatním odborům úřadu v této oblasti,
 • podílí se na vymáhání pohledávek pro město Kuřim.

V přenesené působnosti (výkon státní správy) 
 • vede registr obyvatel města,
 • je zpracovatelem údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo vnitra,
 • vede správní řízení ve věci zrušení trvalého pobytu osob,
 • vede seznamy popisných čísel v informačním systému ministerstva vnitra,
 • spolupracuje se statistikou při přípravě podkladů pro sčítání lidu, domů, bytů, -
 • je zpracovatelem údajů vedených v informačním systému občanských průkazů ministerstva vnitra, včetně související agendy,
 • organizuje plnění úkolů v oblasti voleb a referenda, včetně koordinace a metodického usměrňování obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností
 • zajišťuje vyvěšování státních a jiných vlajek na k tomuto určených zařízeních města
 • zodpovídá za matriční agendu,
 • vykonává vůči obecním úřadům ve svém územním obvodu působnost na úseku matrik stanovenou zákonem pro obecní úřad obce s rozšířenou působností ( metodicky usměrňuje obce správního obvodu )
 • zabezpečuje aplikaci občanského zákoníku
 • je zpracovatelem údajů vedených v informačním systému cestovních dokladů ministerstva vnitra včetně související agendy,
 • provádí legalizaci a vidimaci (příprava a provádění odborné způsobilosti na úseku vidimace a legalizace obcí správního obvodu)
 • zodpovídá za agendu týkající se nabývání a pozbývání státního občanství, vypracovává stanoviska města k udělení státního občanství,
 • řeší přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupky na úseku matrik, jména a příjmení a další,
 • poskytuje výpisy z informačních systémů veřejné správy a Czech POINTu,
 • vykonává správu a podílí se na vymáhání pokut uložených odborem.

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků,
 • Vyhl. MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších přepisů, 
 • Zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších přepisů,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon 280/2009 Sb., daňový řád,
 • Zákon 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
 • Zákon 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • Vyhláška 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • Zákon 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • Vyhláška 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • Zákon 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění,
 • Vyhláška 233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění,
 • Zákon 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • Vyhláška 409/2003 Sb. k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • Vyhláška 452/2013 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony,
 • Zákon 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění.
7.8.2009 7:17:01 - aktualizováno 14.9.2022 23:37:18 | přečteno 12285x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.
load