Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zpráva o průběhu tvorby strategie rozvoje města, červen 2005

Zpráva o průběhu přípravy strategického plánu rozvoje města Kuřimi

Mgr. Vojtěch Kučera
Odbor investiční a regionálního rozvoje MěÚ Kuřim
Červen 2005

Strategický plán (rozvojová strategie) je střednědobým koncepčním dokumentem, který by měl umožnit

1) identifikovat hlavní limity (bariéry) a potenciály rozvoje

(analytická část strategického plánu)

2) definovat nástroje (opatření) pro jejich eliminaci a efektivní využití

(…návrhová část strategického plánu)

Společně se zpracovaným územním plánem a rozpočtem patří strategický plán k pilířům strategického rozvoje sledovaného území.

Přípravu tvorby strategického plánu rozvoje města zahájilo Město Kuřim v lednu tohoto roku ustavením koordinační komise pro přípravu podkladů pro tvorbu strategie rozvoje města Kuřim, ve složení: PaedDr.David Holman - předseda komise, Mgr.Vojtěch Kučera - tajemník komise, Ing. Petr Němec - koordinace vedoucích odborů MěÚ a organizačních složek (usnesení RM č. 30/2005 ze dne 12.1.2005).

Již v lednu bylo započato s přípravou sběru potřebných statistických dat a materiálů pro tvorbu analytické části, a to jak z vnějších zdrojů (Český statistický úřad, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad práce Brno-venkov, atd.), tak ze zdrojů vnitřních (evidence a výkazy jednotlivých odborů MěÚ).

V průběhu jara byla navržena osnova situační analýzy (viz Příloha 1), která by měla být hotova v průběhu letních měsíců. Zároveň postupně proběhlo 13 setkání v 7 pracovních skupinách (dvě závěrečná setkání proběhla vždy pro 3 pracovní skupiny společně) pro oblasti životního prostředí a nakládání s odpady, ekonomiky a lidských zdrojů, dopravy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb, kultury, sportu. Jednání se postupně zúčastnilo více než 80 osobností z řad zastupitelů, zaměstnanců městského úřadu, zástupců podnikatelských subjektů, škol, zájmových sdružení, organizátorů sportovních a kulturních aktivit, apod. Výsledkem jsou podrobně rozpracované SWOT analýzy sledovaných oblastí, které by měly, společně s podklady ze situační analýzy, posloužit ke stanovení strategických cílů, priorit a opatření návrhové části rozvojového dokumentu.

V průběhu prací na analytické části strategie schválilo zastupitelstvo města deklaraci Projektu Zdravé město Kuřim a řádné členství v asociaci Národní síť zdravých měst ČR (usnesení ZM č. 1023/2005 ze dne 8.3.2005), čímž mj. vyslovilo politickou vůli pro doplnění připravované strategie o pilíř komunitního plánování (participaci veřejnosti) s důrazem na trvale udržitelný rozvoj města. Nezbytné politické a personální zastřešené Projektu Zdravé město (PZM) představuje politik PZM - PaedDr. David Holman, koordinátor PZM - Mgr. Vojtěch Kučera a komise PZM ve složení politik PZM, koordinátor PZM, Ing. Petr Němec, RNDr. Dana Kumprechtová, PhD., Bronislav Melichar.

V rámci přípravy komunitního plánu se koncem května uskutečnilo za přítomnosti starosty města přípravné jednání komise PZM, kde koordinátor PZM přítomné mj. seznámil se základními principy komunitního plánování ve vazbě na tvorbu strategického rozvojového plánu. Následně začátkem června se za přítomnosti ředitele NSZM Ing. Petra Švece a projektové manažerky Mgr. Jitky Bouškové uskutečnilo setkání místních partnerů pro tvorbu komunitního plánu, kterého se zúčastnilo 25 občanů (zástupci veřejného a politického života, představitelé zájmových sdružení, zaměstnanci MěÚ, aj.). Představitelé NSZM ocenili dosavadní činnost při tvorbě strategického plánu, zejména pak jednání pracovních skupin, a doporučili, aby výsledky z těchto jednání byly podkladem a vodítkem pro tvorbu komunitního plánu.

Vzhledem k tomu, že dosavadní práce na tvorbě strategického dokumentu si město zajišťuje z vlastních personálních zdrojů, probíhají práce poněkud pomaleji, než kdyby byly svěřeny externí poradenské firmě. Na druhou stranu jsou však zárukou toho, že dokument vzniká s nejtěsnější vazbou na prostředí města. Se zapojením externí poradenské firmy na pozici metodického konzultanta je počítáno pro návrhovou část strategie.

Příloha 1: Odvětvová situační analýza města Kuřimi

Osnova pro zpracování podkladů odpovědnými pracovníky [vedoucími odborů] MěÚ

Vypracoval Mgr. Vojtěch Kučera, odbor investiční a regionálního rozvoje

Koordinace činností: Mgr. V. Kučera (OIRR MěÚ)

Personální koordinace: Ing. P. Němec (tajemník MěÚ)

Úvod

1. Všeobecná charakteristika

1.1 Geografická poloha

1.2 Postavení Kuřimi ve struktuře osídlení ČR a Jihomoravského kraje

2. Obyvatelstvo / Bydlení

2.1 Vývoj počtu obyvatel

2.2 Struktura obyvatelstva (podle věku, vzdělání)

2.3 Pohyb obyvatelstva (přirozený pohyb, migrace)

2.4 Domový a bytový fond

2.4.1 Nová výstavba

3. Ekonomika / Trh práce

3.1 Struktura ekonomické základny

3.2 Hlavní zaměstnavatelé

3.3 Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

3.4 Investiční příležitosti / prostory k podnikání

3.5 Trh práce

4. Doprava / Dopravní infrastruktura

4.1 Silniční doprava

4.1.1 Silniční síť

4.1.2 Dopravní intenzity a problémová místa na silnicích

4.1.3 Rozvoj a úpravy silniční sítě

4.2 Železniční doprava

4.3 Dopravní obslužnost

4.1.4 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK)

4.1.5 Autobusová doprava neintegrovaná

4.4 Cyklistická doprava

5. Technická infrastruktura

5.1 Vodovod

5.2 Kanalizace

5.3 Plyn

5.4 Elektrická energie

5.5 Veřejné osvětlení

5.6 Telekomunikace

6. Občanská vybavenost / služby

6.1 Školství

6.2 Zdravotnictví a sociální péče

6.3 Kultura

6.4 Sport a tělovýchova

6.5 Ostatní služby

7. Cestovní ruch

8. Přírodní podmínky / životní prostředí

8.1 Příroda a krajina

8.2 Chráněná území

8.3 Ovzduší

8.4 Voda

8.5 Hluk

8.6 Nakládání s odpady

9. Správa města

9.1 Organizační struktura městského úřadu

9.2 Veřejné služby (organizace zřizované městem)

9.3 Hospodaření města

11.8.2009 14:01:38 | přečteno 3892x | Jiří
load