Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Archiv usnesení RM

Usnesení orgánů města budou v této sekci vložena nejpozději třetí pracovní den po uskutečněném jednání.

Rozšířené vyhledávání
Rok:
Měsíc:
Číslo usnesení:
Pořadové číslo RM:
Text / část textu:

510/22 - RM č.35

23.11.2022
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16.11.2022
bere na vědomí:
 • stav plnění usnesení RM ke dni 16.11.2022.

511/22 - RM č.35

23.11.2022
Udělení odměn za rok 2022
Array:
 • v působnosti valné hromady společnosti Centra technických služeb Kuřim, s. r. o., schvaluje Ing. Ladislavu Tomšů, jednateli Centra technických služeb Kuřim, s. r. o., odměnu za rok 2022 ve výši [Osobní údaj odstraněn] Kč.

512/22 - RM č.35

23.11.2022
Udělení odměn za rok 2022
schvaluje:
 • ředitelce Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvková organizace, paní Bc. Kateřině Rovné odměnu za rok 2022 ve výši [Osobní údaj odstraněn] Kč.

513/22 - RM č.35

23.11.2022
Udělení odměn za rok 2022
schvaluje:
 • ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace, paní Bc. Ing. Petře Šustrové odměnu za rok 2022 ve výši [Osobní údaj odstraněn] Kč.

514/22 - RM č.35

23.11.2022
Rozšíření studie proveditelnosti FVE II
schvaluje:
 • uzavření smluvního vztahu se společností CEVRE Consultants s.r.o., se sídlem Fügnerova 462/34, 613 00 Brno IČO 04753577 v celkové hodnotě 121.000 Kč vč. DPH.

515/22 - RM č.35

23.11.2022
Kuřim – Dopravní automobil – vyhodnocení VŘ 2
schvaluje:
 • vyloučení účastníka SAP spol. s r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČO 26826925 z účasti v zadávacím řízení z důvodu nepovolené změny nabídky v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

516/22 - RM č.35

23.11.2022
Kuřim – Dopravní automobil – vyhodnocení VŘ 2
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „Kuřim – Dopravní automobil“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností MOTO – TRUCK CZ s.r.o., Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov, IČO 29460824, v celkové hodnotě 3.569.500 Kč vč. DPH.

517/22 - RM č.35

23.11.2022
Drobné investice - Obnova válečného krytu na ul. Nádražní
schvaluje:
 • vyčlenění částky 250.000 Kč z ORG 1006 Drobné investice na částečnou obnovu válečného krytu na ul. Nádražní - Zahradní v rozsahu výkopových prací a pasportizace objektu za účelem vypracování projektu k realizaci nejdříve v roce 2023.

518/22 - RM č.35

23.11.2022
Studie a projekty - Prodloužení VO na ul. Brněnská do ul. Hybešova
schvaluje:
 • vyčlenění částky 60.000 Kč z ORG 1008 Studie a projekty na pořízení projektové dokumentace na prodloužení veřejného osvětlení v horní části ul. Brněnská do ul. Hybešova.

519/22 - RM č.35

23.11.2022
Schválení Dodatku č. 1 akce „Kuřim, VDJ II – rekonstrukce stavební části armaturní komory“
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 se společností Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČO 45474281, v celkové hodnotě 8.698.864,55 Kč, jehož předmětem jsou vícepráce, spočívající ve změně postupu prací na realizaci vnější fasády a méněpráce, spočívající v neprovedeném statickém posouzení a neprovedené realizaci přenosů dat na centrální dispečink.

520/22 - RM č.35

23.11.2022
Návrh na personální posílení Odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim
schvaluje:
 • jedno nové pracovní místo referenta krizového řízení a obrany Odboru sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 89, a to od 01.01.2023.

521/22 - RM č.35

23.11.2022
Pověření k uzavírání smluv
pověřuje:
 • vedoucí odboru majetkoprávního schvalováním žádostí o ubytování samoplátců v ubytovacím zařízení “TOS“ na adrese Blanenská 257, Kuřim včetně uzavírání smluv o ubytování.

522/22 - RM č.35

23.11.2022
Mimořádná odměna zasahujícím členům JSDH Kuřim při požáru NP České Švýcarsko
schvaluje:
 • mimořádnou odměnu zasahujícím členům JSDH Kuřim při požáru NP České Švýcarsko dle zápisu.

523/22 - RM č.35

23.11.2022
Dar pro JSDH Lelekovice
schvaluje:
 • poskytnutí daru pro JSDH Lelekovice za zapůjčení dopravního automobilu v době nouzového stavu v roce 2022.

524/22 - RM č.35

23.11.2022
Interiér kanceláří radnice MěÚ - II - vyhodnocení VŘ
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér kanceláří radnice MěÚ - II“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590 v ceně 461.527 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.

525/22 - RM č.35

23.11.2022
Schválení kulturní akce v rámci Zámeckého kulturního léta 2023
uděluje:
 • souhlas s konáním akce Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace dle požadavku (koncert skupiny Tata Bojs v rámci Zámeckého kulturního léta 2023).

526/22 - RM č.35

23.11.2022
Zajištění dodávky plynu do budovy "TOS"
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2022/B/0012.

527/22 - RM č.35

23.11.2022
Zajištění dodávky plynu do budovy "TOS"
schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě – zemní plyn s TOS Kuřim – OS, a.s., IČO 26231522, Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim.
29.1.2010 3:07:00 - aktualizováno 4.12.2022 | přečteno 20886x | monkeyfighter
load