Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Archiv usnesení RM

Usnesení orgánů města budou v této sekci vložena nejpozději třetí pracovní den po uskutečněném jednání.

Rozšířené vyhledávání
Rok:
Měsíc:
Číslo usnesení:
Pořadové číslo RM:
Text / část textu:

75/23 - RM č.5

01.03.2023
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22.02.2023
bere na vědomí:
 • plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22.02.2023.

76/23 - RM č.5

01.03.2023
Smlouva o dodávkách a odběru tepla pro budovu Měú Kuřim – dodatek č. 1
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávkách a odběru tepla č. 2021/D/0119 pro budovu Měú Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO 49457276 s panem Ing. Ivanem Augustinem, Malinského 849, 582 22 Přibyslav, IČ 10114751.

77/23 - RM č.5

01.03.2023
VERTIK výtahy, s. r. o. - Smlouvy o dílo na servis a údržbu výtahů v budovách Městského úřadu Kuřim a Centra sociálních služeb Kuřim
schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o dílo na servis a údržbu výtahu umístěného v objektu Městského úřadu Kuřim na ul. Jungmannova 968/75 se společností VERTIK výtahy s.r.o., se sídlem Černého 829/58, 635 00 Brno – Bystrc, IČO 09783091, od 01.04.2023 na dobu neurčitou.

78/23 - RM č.5

01.03.2023
VERTIK výtahy, s. r. o. - Smlouvy o dílo na servis a údržbu výtahů v budovách Městského úřadu Kuřim a Centra sociálních služeb Kuřim
schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o dílo na servis a údržbu výtahů umístěných v objektu Centra sociálních služeb Kuřim na ul. Zahradní 1275/10 se společností VERTIK výtahy s.r.o., se sídlem Černého 829/58, 635 00 Brno – Bystrc, IČO 09783091 od 01.04.2023 na dobu neurčitou.

79/23 - RM č.5

01.03.2023
Pronájem pozemků - záměr
schvaluje:
 • záměr na pronájem pozemků parc. č. 2004/1 zahrada o výměře 172 m2 za nájemné ve výši 25 Kč/m2/rok s roční valorizací a parc. č. 2004/2 zahrada o výměře 186 m2 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok s roční valorizací, vše k. ú. Kuřim, ve prospěch společnosti VINUAR group s.r.o., se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, IČO 04172027, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

80/23 - RM č.5

01.03.2023
Přechod nájmu, nájemní smlouva
bere na vědomí:
 • v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. [Osobní údaj odstraněn]umístěného ve [Osobní údaj odstraněn] bytového domu č. p. [Osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [Osobní údaj odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim, na paní [Osobní údaj odstraněn], trvale bytem[Osobní údaj odstraněn]664 34 Kuřim. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou dvou let s možností prolongace za nájemné ve výši 78 Kč/m2/měs. + zálohy na služby.

81/23 - RM č.5

01.03.2023
Nájemní smlouva na dobu neurčitou
schvaluje:
 • uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytu č. [Osobní údaj odstraněn]umístěného v [Osobní údaj odstraněn]bytového domu č. p. [Osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [Osobní údaj odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim s paní [Osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [Osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m2/měs. + zálohy na služby.

82/23 - RM č.5

01.03.2023
Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova
souhlasí:
 • s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888 ve výši 76.500 Kč na opravu a výměnu svítidel ve školní kuchyni v budově Tyršova 1255/56 dle žádosti.

83/23 - RM č.5

01.03.2023
Žádost o schválení termínu a místo konání zápisu k povinné školní docházce do ZŠ Jungmannova a ZŠ Tyršova
schvaluje:
 • termín a místo konání zápisu žáků k povinné školní docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na školní rok 2023/2024 dle žádosti.

84/23 - RM č.5

01.03.2023
Žádost o schválení termínu a místo konání zápisu k povinné školní docházce do ZŠ Jungmannova a ZŠ Tyršova
schvaluje:
 • termín a místo konání zápisu žáků k povinné školní docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na školní rok 2023/2024 dle žádosti a bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky“.

85/23 - RM č.5

01.03.2023
Kaufland Česká republika, v. o. s. – smlouvy o zřízení věcného břemene
schvaluje:
 • zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování vodovodní přípojky ve prospěch společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, Praha, IČO 25110161, jako oprávněné z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3585-1690/2018 k části pozemku parc. č. 2990/3 v k. ú. Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč bez DPH. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene.

86/23 - RM č.5

01.03.2023
Kaufland Česká republika, v. o. s. – smlouvy o zřízení věcného břemene
schvaluje:
 • zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad k částem pozemků parc. č. 2988/1, 2990/1 a 2992/1 vše v k. ú. a obci Kuřim v rozsahu dle GP č. 3795-1792/2020, které vlastní povinný z věcného břemene Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, Praha, IČO 25110161. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese povinný z věcného břemene.

87/23 - RM č.5

01.03.2023
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Zborovská
povoluje:
 • Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2023/2024 dle přílohy.

88/23 - RM č.5

01.03.2023
Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k předškolnímu vzdělávání MŠ Zborovská
souhlasí:
 • s termínem a místem podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2023/2024 dle žádosti a bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá pracoviště“.

89/23 - RM č.5

01.03.2023
Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská
souhlasí:
 • s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 07.08.2023 do 31.08.2023.

90/23 - RM č.5

01.03.2023
Smlouva o vystoupení - Městský ples
souhlasí:
 • s uzavřením smlouvy s Martinem Krivdou, [Osobní údaj odstraněn], na taneční vystoupení na Plese města Kuřimi dne 10.03.2023.

91/23 - RM č.5

01.03.2023
Rozhodnutí o přidělení zakázky "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2023"
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky s názvem akce "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2023" a schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb s Ing. Pavlem Švecem, se sídlem Na Kopečku 214, 664 61 Rajhradice, IČO 60358742, a se společností MANDLOŇ s.r.o., se sídlem Dlouhá 26, 69124 Vranovice, IČO 29361311.
29.1.2010 3:07:00 - aktualizováno 29.3.2023 | přečteno 21215x | monkeyfighter
load