Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ochrana oznamovatelů

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM MĚSTA KUŘIM

Dne 18.12.2021 nastal přímý účinek Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Směrnice EU o ochraně oznamovatelů).

V souladu s touto směrnicí zavedlo Město Kuřim s účinností od 18.12.2021 vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení a k zajištění ochrany osob, tzv. oznamovatelů, které učiní oznámení o protiprávní činnosti města Kuřim, o kterém se tyto osoby dověděly v souvislosti s výkonem práce nebo obdobné činnosti.

Oznámení musí souviset s některou z těchto oblastí, které jsou definovány Směrnicí EU o ochraně oznamovatelů:

a) zadávání veřejných zakázek;
b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
d) bezpečnost dopravy;
e) ochrana životního prostředí;
f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
h) veřejné zdraví;
i) ochrana spotřebitele;
j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
k) porušení ohrožující finanční zájmy EU;
l) porušení týkající se vnitřního trhu EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a pravidel týkajících se vnitrostátní daně z příjmů právnických osob.

PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznamovatel, který se dozvěděl o skutečnosti nasvědčující protiprávní jednání, kterým může být přestupek, trestný čin nebo jakékoliv jiné porušení zákonů, může podat oznámení (i anonymně) dle této Směrnice EU o ochraně oznamovatelů, a to následujícím způsobem:

  • písemně v zalepené obálce na adresu: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75 Kuřim, 664 34, s označením adresáta „PŘÍSLUŠNÁ OSOBA“, obálka nebude pracovnicemi na podatelně otevřena,

  • písemně vložením oznámení do chráněné schránky umístěné ve dveřích kanceláře č. 115, 1. NP, Jungmannova 968/75, Kuřim 664 34,

  • ústně prostřednictvím příslušné osoby na telefonním čísle 541 422 347,

  • osobně prostřednictvím příslušné osoby na adrese Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim 664 34, kancelář dveře č. 115.

ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

Řešitelem oznámení je městem Kuřim určená tzv. příslušná osoba, která přijímá a přezkoumává oznámení a navrhuje nápravná opatření.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě do 7 dnů od podání oznámení.

Oznámení bude řádně prošetřeno a oznamovatel bude informován o výsledku prošetření a o plánovaných nebo přijatých opatřeních, a to do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

OCHRANA OZNAMOVATELE A ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ

Příslušná osoba musí chrání totožnost oznamovatele a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při výkonu své činnosti.

Oznamovatel nesmí být vystaven v návaznosti na učiněné oznámení a v souvislosti s výkonem práce nebo obdobné činnosti jakýmkoli odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu města Kuřim vůči oznamovateli v případě, kdyby učinil vědomě nepravdivé oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového oznámení. Jednalo by se v tomto případě o protiprávní jednání ze strany oznamovatele, které by mohlo mít důsledky v občanskoprávním nebo přestupkovém řízení.

EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI

Oznamovatel může své oznámení podat také mimo vnitřní oznamovací systém města Kuřim, a to prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=NL


17.12.2021 13:35:54 | přečteno 551x | Jiří
load