Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Radary

Měření rychlosti

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla - měření stacionárním radarem MP KUŘIM

Městská policie Kuřim, v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), provádí pomocí stacionárního radaru měření rychlosti jízdy vozidel projíždějících městem Kuřim. Jde o automatizovaný technický prostředek používaný bez obsluhy. Stanoviště pro měření rychlosti bylo schváleno Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje.

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:

 • Správní tresty za pokuty na úseku dopravy včetně radarů
  Komerční banka, a.s.
  Číslo účtu: 90900247/0100

Stanoviště:

Dle ustanovení § 125f odst. 1) zákona o silničním provozu se provozovatel vozidla dopustí přestupku tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s ustanovením § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

Dle odst. 2 tohoto zákona provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1 odpovídá, pokud:

a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,

b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a

c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

Správní orgán bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:

a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2),

b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladů pro zahájení řízení o přestupku, a

c) porušení pravidel je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Od 1.1.2022 je určená částka splatná do 30 dnů od doručení výzvy.

Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může správnímu orgánu písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, avšak v případě, že řidič vozidla nebude prokazatelně zjištěn, za porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích odpovídá vždy provozovatel vozidla. V praxi to tedy znamená, že provozovatel vozidla má za provoz vozidla tzv. objektivní odpovědnost, tzn. odpovědnost za výsledek bez ohledu na zavinění, proto správní orgán, udělující pokutu za přestupek, nemusí zavinění provozovatele vozidla prokazovat.

Provozovatel vozidla za přestupek provozovatele vozidla neodpovídá pouze v případech stanovených zákonem – liberační důvody uvedené v §125f odst. 6) zákona o silničním provozu, kdy provozovatel za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před spácháním přestupku

- bylo vozidlo odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo 

- podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru vozidel.

Základní informace - nejčastější dotazy

Jak je to s bodovým postihem u provozovatele?

V případě, že provozovatel vozidla určenou částku výzvou uhradí, nejsou mu připsány žádné body, neboť se nejedná o pokutu za přestupek řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla. Uvedený přestupek se rovněž nezapisuje do žádné evidence.

Jakým způsobem nahlašuji řidiče vozidla?

Provozovatel může oznámit osobu řidiče písemně, na adresu správního orgánu, nebo na elektronickou adresu - radary@kurim.cz.  V případě, že podání učiní elektronicky, musí ho vždy opatřit uznávaným elektronickým podpisem. V opačném případě bude upozorněn na nutnost doplnění podání, neboť nepodepsané podání nemůže být přijato. U datové zprávy není vyžadován elektronický podpis.

Jaké údaje musím k osobě řidiče uvést?

Aby mohla být osoba řidiče řádně identifikována, je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování. Na základě poskytnutých údajů správní orgán předvolá (vyzve) osobu řidiče ve věci k podání vysvětlení.

Co se stane v případě, kdy osoba řidiče nebude na výzvy správního orgánu reagovat nebo se k předmětnému přestupku nepřizná?

V případě, že osoba řidiče bude pro správní orgán nedostupná, nebude na výzvu reagovat nebo se k přestupku nepřizná (tudíž osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna), správní orgán, aniž zahájí řízení o přestupku, věc odloží, neboť nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájit řízení proti určité osobě, a následně zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f odst. 1) zákona o silničním provozu.

Jaké správní tresty hrozí řidiči?

V případě, že osoba řidiče bude zjištěna, ve správním řízení se dle zákona o silničním provozu řidiči uloží na základě ustanovení § 125c odst. 5):

 • pokuta ve výši 1 500 Kč až 2 500 Kč - v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h;
 • pokuta ve výši 2 500 Kč až 5 000 Kč - v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více;
 • pokuta ve výši 5 000 Kč až 10 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více.

Řidiči vozidla budou připsány body a přestupkové jednání bude zaznamenáno do karty řidiče. 

Jaké správní tresty hrozí provozovateli v případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna?

V případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna a správní orgán zahájí správní řízení s provozovatelem vozidla, bude provozovateli uložena pokuta v rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, kdy dle zákona o silničním provozu se dle § 125c odst. 5) uloží:

 • pokuta ve výši 1 500 Kč až 2 500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h;
 • pokuta ve výši 2 500 Kč až 5 000 Kč v případě překroční nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více;
 • pokuta ve výši 5 000 Kč až 10 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více,

Provozovateli vozidla NEBUDOU připsány body a přestupkové jednání NEBUDE zaznamenáno do karty řidiče.

Co se stane v případě, kdy provozovatel vozidla určenou částku neuhradí, ani nesdělí údaje k osobě řidiče?

Správní orgán věc přestupku odloží a následně přikročí k zahájení řízení o přestupku provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1) zákona o silničním provozu.

Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem na základě smlouvy o operativním leasingu?

Dle § 2 písm. b) zákona o silničním provozu je provozovatelem vozidla vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel. Pokud tedy správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, za předmětný přestupek odpovídá provozovatel vozidla uvedený v registru vozidel. Uložený správní trest pak může případně, na základě smluvního ujednání s nájemcem, vymáhat po skutečném pachateli v občanskoprávním řízení.

Vozidlo je provozováno autopůjčovnou?

V tomto případě je postupováno stejně jako u operativního leasingu.

Vozidlo bylo prodáno, avšak ke dni spáchání přestupku nebyla provedena změna v registru vozidel - postačí zaslání kopie kupní smlouvy o prodeji vozidla?

Nepostačí. Provozovatel vozidla může správnímu orgánu sdělit údaje k osobě řidiče, případně přiložit kopii kupní smlouvy, avšak nebude-li skutečný řidič vozidla zjištěn a postižen, bude přikročeno k zahájení přestupku provozovatele vozidla, avšak za přestupek provozovatele vozidla odpovídá pouze provozovatel, který je uveden ke dni spáchání přestupku v registru vozidel, nikoliv osoba kupujícího uvedená v kupní smlouvě.

Zákon o silničním provozu je v tomto ohledu zcela striktní a nepřipouští ani možnost výjimky v případě, kdy vlastník vozidla poskytne kupujícímu ověřenou plnou moc k přepisu údajů v registru vozidel.

Pokud správní orgán zjistí, že původní provozovatel, resp. vlastník, není schopen podat společnou žádost o zápis změny provozovatele vozidla z důvodu nečinnosti nového vlastníka, a příslušný správní orgán o této skutečnosti informoval, tzn., podal žádost o zápis změny sám, není možné s ním vést řízení o přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f zákona o silničním provozu, pokud byl skutek spáchán po učinění takového úkonu (tzn. po podání předmětné žádosti).

Jak je to s doručováním písemnosti?

Doručovaní prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (Česká pošta s.p.).

Městský úřad Kuřim využívá Službu hybridní pošty České pošty s.p., (dále jen „hybridní pošta“) přičemž využití tohoto prostředku je správnímu orgánu umožněno na základě ust. § 19 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "správní řád"). Automatizovanou konverzi dokumentů mohou provádět kontaktní místa veřejné správy. Česká pošta s.p., patří mezi kontaktní místa veřejné správy a zároveň disponuje službou hybridní pošty. Autorizovaná konverze dokumentů znamená, že hybridní pošta provede ověřené převedení dokumentu z elektronické do listinné podoby a následné doručení písemností v listinné podobě. Hybridní poštou jsou odesílané dokumenty, kdy je písemnost vytvořena a odeslána v elektronické podobě poskytovateli hybridní pošty, který ji vytiskne, zaobálkuje a předá k poštovní přepravě.

Podle ust. § 23 odst. 4) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád") se adresát vyzve vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, považuje se podle ust. § 24 odst. 1) správního řádu písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

Doručovaní prostřednictvím datové schránky.

Podle ust. § 17 odst. 4) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, nebyla-li písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky doručena přihlášením se oprávněné osoby do datové schránky, potom se za den doručení považuje desátý den ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky.

Nahlížení do spisu a pořízení kopií?

Právo nahlížet do spisu má účastník řízení či osoba, která prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části. 

Na pořízení kopií spisu nelze uplatnit zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť jde o realizaci procesního práva účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu, proto má aplikace § 38 správního řádu přednost před informačním zákonem. 


8.12.2020 14:16:31 - aktualizováno 7.10.2021 13:00:28 | přečteno 9427x | Jiří
load