Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Prefa most

vyčleněno: 400.000,00 Kč
Na základě zjištění stavebně technického stavu mostu jsme v roce 2020 zadali projektovou dokumentaci na rekonstrukci mostu spol. MOSTNÍ PROJEKCE, projekt je na připomínkách DOSS a VDTI. Na základě záborového elaborátu a stanovisek majitelů (správců) dotčených pozemků jsme zahájili jednání o záborech pozemků.


Související usnesení

41/22 - RM č.3

02.02.2022
Statutární město Brno - Dohoda o právu provést stavbu „Most ev.č. 06-01 Blanenská - Prefa přes potok Kuřimka“
schvaluje:
  • uzavření Dohody o právu provést dočasnou stavbu č. 2021/D/127 na výstavbu objízdné trasy na částech pozemků parc. č. 2219/32, 3002/5 a 3038, vše v k.ú. Kuřim ve prospěch města Kuřim po dobu stavby „Most ev.č. 06-01 Blanenská - Prefa přes potok Kuřimka“ za nájemné ve výši 20Kč/m2/rok, od pronajímatele Statutární město Brno, se sídlem Dominikánská nám. 1 Brno, IČO: 449 92 785.

124/21 - RM č.8

31.03.2021
Walter, s. r. o. – Smlouva o umístění a provedení stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 06-01 na ul. Blanenská-Prefa přes potok Kuřimku“
schvaluje:
  • uzavření bezúplatné Smlouvy č. 2020/B/0050 o umístění a provedení stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 06-01 na ul. Blanenská - Prefa přes potok Kuřimku“ na částech pozemků parc. č. 3002/6, 3034/1 a 3035/1, vše v k. ú Kuřim dle přílohy, s vlastníkem pozemků spol. Walter, s. r. o., Blanenská 1289/119, 664 34 Kuřim, IČO 61060003, ve věci dočasného umístění stavby provizorní příjezdové cesty do průmyslového areálu.

125/21 - RM č.8

31.03.2021
Prefa Brno, a. s. – Smlouva o zřízení věcného břemene a Smlouva o umístění a provedení stavby „Rekonstrukce Mostu ev. č. 06-01 na ul. Blanenská-Prefa přes potok Kuřimku“
schvaluje:
  • uzavření bezúplatné Smlouvy č. 2020/B/0051 o umístění a provedení stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 06-01 na ul. Blanenská - Prefa přes potok Kuřimku“ na části pozemku parc. č. 3036/1 v k. ú Kuřim dle přílohy s vlastníkem pozemku se spol. Prefa Brno, a. s., Kulkova 4231/10, 615 00 Brno, IČO 46901078.

126/21 - RM č.8

31.03.2021
Prefa Brno, a. s. – Smlouva o zřízení věcného břemene a Smlouva o umístění a provedení stavby „Rekonstrukce Mostu ev. č. 06-01 na ul. Blanenská-Prefa přes potok Kuřimku“
schvaluje:
  • uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro město Kuřim spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat, spravovat a udržovat stavbu „Most ev. č. 06-01 na ul. Blanenská - Prefa přes potok Kuřimku“ v rozsahu dle přílohy na části pozemku parc. č. 3036/1 v k. ú Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene - spol. Prefa Brno, a. s., Kulkova 4231/10, 615 00 Brno, IČO 46901078. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč bez DPH, na dobu neurčitou. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Náklady na zřízení věcného břemen uhradí město Kuřim.

127/21 - RM č.8

31.03.2021
Prefa Brno, a. s. – Smlouva o zřízení věcného břemene a Smlouva o umístění a provedení stavby „Rekonstrukce Mostu ev. č. 06-01 na ul. Blanenská-Prefa přes potok Kuřimku“
schvaluje:
  • uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro město Kuřim spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat, popř. odstranit vedení veřejného osvětlení v rozsahu dle přílohy na části pozemku parc. č. 3036/1 v k. ú Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene - spol. Prefa Brno, a. s., Kulkova 4231/10, 615 00 Brno, IČO 46901078. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH, na dobu neurčitou. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Náklady na zřízení věcného břemen uhradí město Kuřim.

128/21 - RM č.8

31.03.2021
Povodí Moravy, s. p. – Nájemní smlouva a Smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu „Most ev. č. 06-01 na ul. Blanenská-Prefa přes potok Kuřimku“
schvaluje:
  • pronájem části pozemků parc. č. 2219/1 o výměře 3 m2, parc. č. 2219/29 o výměře 245 m2 a parc. č. 3002/4 o výměře 34 m2 vše v k. ú. Kuřim ve prospěch města Kuřimi po dobu stavby „Most ev. č. 06-01 na ul. Blanenská - Prefa přes potok Kuřimku“ za nájemné ve výši 16,40 Kč/m2/rok včetně valorizace, min. však za každý započatý rok 1.000 Kč, od pronajímatele – České republiky - Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČO 70890013.

129/21 - RM č.8

31.03.2021
Povodí Moravy, s. p. – Nájemní smlouva a Smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu „Most ev. č. 06-01 na ul. Blanenská-Prefa přes potok Kuřimku“
schvaluje:
  • zřízení služebnosti pro město Kuřim jako oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování stavby „Most ev. č. 06-01 na ul. Blanenská - Prefa přes potok Kuřimku“ na části pozemku parc. č. 2219/29 v k. ú. Kuřim (v rozsahu dle přílohy), který vlastní povinný ze služebnosti - Česká republika - Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČO 70890013. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu podle cenových předpisů v den uzavření smlouvy min. však 5.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Náklady na zřízení služebnosti ponese město Kuřim.

189/20 - RM č.16

13.05.2020
Most ev. č. 06-01 Blanenská-Prefa - pořízení projektu
s c h v a l u j e:
  • v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci „Most ev. č. 06-01 Blanenská - Prefa - pořízení projektu ve stupni DUSP a PDPS“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Mostní projekce, s. r. o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČ 06754 449 za cenu 291.670 Kč bez DPH (tj. 340.821 Kč s DPH) ve věci vypracování projektu a provedení autorského dozoru.
16.3.2021 10:16:01 | přečteno 594x | Jiří
load