Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Dopravní terminál Kuřim

vyčleněno: 200.000,00 Kč
V rámci této akce dojde k vybudování nového dopravního terminálu včetně zastřešených zastávkových stání, parkovacích ploch, zázemí pro cyklisty a navazujících stavebních objektů kanalizací, vodovodu a veřejného osvětlení. Byl dokončen projekt, máme veškerá stavební povolení a zažádáno o dotaci s předběžným souhlasem.
Plánujeme vypsat zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací, dodávek a služeb.

 Předběžné náklady projektu:
 Stavební práce 98 mil. bez DPH
 Ostatní náklady projektu (výkupy pozemků, projekty, průzkumy) +6 mil. Kč bez DPH
 Předpokládáme odvod DPH +6 mil. Kč
 Celkem tedy včetně DPH 110 mil. Kč
 Předpokládaná výše dotace je -70 mil. Kč
 Vlastní financování tedy bude na úrovni 40 mil. Kč

Realizace akce bude podmíněna získáním dotace. Předpokládáme, že v roce 2021 bychom měli profinancovat 90 mil. Kč z toho 30 mil. Kč z vlastních prostředků.

Související usnesení

186/23 - RM č.9

17.05.2023
Dopravní terminál Kuřim - uzavření dodatku č.2 Smlouvy o dílo
schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0090 na stavební práce investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“ se společností GEMO a.s., se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČO 13642464, ve věci navýšení celkové ceny díla na částku 102.651.653,38 Kč bez DPH (124.208.501 Kč s DPH) a odpovídajícímu prodloužení doby plnění díla, vše z důvodu navýšení rozsahu prací.

434/22 - RM č.31

12.10.2022
Dopravní terminál Kuřim - uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo
schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0090 se společností GEMO a.s. se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČO 13642464, ve věci prodloužení doby plnění Díla z důvodu zásahu vyšší moci, konkrétně válečného konfliktu na Ukrajině.

271/21 - RM č.17

30.06.2021
Dopravní terminál Kuřim - vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce
souhlasí:
  • s výsledkem zadávacího řízení uvedeným v Protokole o otevírání obálek na veřejnou zakázku zadanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v podlimitním řízení, na stavební práce, pod názvem „Dopravní terminál Kuřim II“,dále schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností GEMO a. s., se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČO 13642464 za cenu 85.392.170 Kč bez DPH (tj. 103.324.525,70 Kč s DPH).

57/21 - ZM č.4

29.06.2021
Dopravní terminál Kuřim - stavební práce, rozpočtové krytí
schvaluje:
  • realizaci investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“ v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby zpracované projekční kanceláří Ing. Jiří Bajer s celkovým objemem 104,2 mil Kč, s předpokládanou výší dotace 62,0 mil. Kč a vlastním financováním ve výši 42,2 mil Kč. V roce 2021 je třeba vyčlenit z rozpočtu města finanční krytí 45 mil. Kč s tím, že při inkasu dotace 25 mil. Kč budou náklady města 20 mil. Kč.

76/21 - RM č.6

10.03.2021
Dopravní terminál Kuřim - Výkon koordinátora BOZP na stavbě
schvaluje:
  • v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uzavření Příkazní smlouvy na akci „Dopravní terminál Kuřim“ se společností František Parák, Lískovec 324, 798 07 Brodek u Prostějova, IČO 45441511 za cenu 73.500 Kč bez DPH (tj. 88.935 Kč s DPH) ve věci výkonu koordinátora BOZP na výše uvedené stavbě.

77/21 - RM č.6

10.03.2021
Dopravní terminál Kuřim - Výkon technického dozoru investora na stavbě
schvaluje:
  • v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. 9 Odlišný postup při výběru zhotovitele na akci „Dopravní terminál Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČO 01446487 za cenu 420.000 Kč bez DPH (tj. 508.200 Kč s DPH) ve věci výkonu technického dozoru investora na stavbě.

78/21 - RM č.6

10.03.2021
Dopravní terminál Kuřim - uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy se spol. Správa železnic, s. o.
schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2019/D/0126 na pozemky dotčené investiční akcí „Dopravní terminál Kuřim“ se společností Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 70994234, ve věci prodloužení smluvního termínu pro převzetí pozemků do nájmu za účelem provádění a následného provozování stavby „Dopravní terminál Kuřim“ do 30.09.2022.

79/21 - RM č.6

10.03.2021
Dopravní terminál Kuřim - zahájení zadávacího řízení na stavební práce II.
schvaluje:
  • zrušení současného otevřeného zadávacího řízení, které bylo zahájeno v souladu s usnesením č. 483/2020 ze dne 09.12.2020, a schvaluje zahájení nového otevřeného zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dopravní terminál Kuřim“ s přepracovanou zadávací dokumentací.

114/20 - RM č.10

25.03.2020
Dopravní terminál Kuřim - uzavření smluv s vlastníky sousedních pozemků
s c h v a l u j e:
  • uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku parc. č. 356, paní Lenkou Gregorovou, bytem [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim.

115/20 - RM č.10

25.03.2020
Dopravní terminál Kuřim - uzavření smluv s vlastníky sousedních pozemků
s c h v a l u j e:
  • uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku parc. č. 351 a 354, spol. Náboženská obec Církev československé husitské v Kuřimi 1, se sídlem Farského 349/22, 664 34 Kuřim.
16.3.2021 10:55:17 | přečteno 606x | Jiří
load