Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vybudování odborných učeben ZŠ Tyršova

Investiční akce zahrnuje:
- stavební práce
- konektivitu a IT
- dodávku vnitřního vybavení (mobiliář)
- dodávku pomůcek.
V 02/2020 bude dokončena realizace stavebních prací, která byla zahájena v 09/2019. V 03/2020 bude dodán do učeben mobiliář. Probíhá zadávací řízení na IT a konektivitu a připravuje se výběrové řízení na pomůcky.
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 23. 1. 2018 usnesením č. 1009/2018 realizaci investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ s celkovými náklady 13 mil. Kč. Část „stavební úpravy“ vnitřních prostor byla vysoutěžena v částce převyšující projektem předpokládanou hodnotu o 2 mil. Kč. S postupujícím průběhem realizace byla též zjišťována potřeba provedení změnových prací jak u dodávky stavebních prací, tak nově i u mobiliáře v celkově odhadované výši 1 mil. Kč. Náklady na tyto práce však již nejsou finančně kryty prostředky schválenými v roce 2018. Celkové doposud vyčerpané finanční prostředky v letech 2017 – 2019 činí 5 061 672 Kč.
OI žádá schválit finanční prostředky na realizaci investiční akce s názvem „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ v nové celkové výši 16,2 mil. Kč. Na rok 2020 to představuje vyčlenit z rozpočtu města částku ve výši 11,2 mil. Kč.
Dodávka všech částí proběhne a bude ukončena v roce 2020.


Související usnesení

330/20 - RM č.25

05.08.2020
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – dodatek č. 2
s c h v a l u j e:
 • uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/D/0071 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ se společností Data Protection Delivery Center, s. r. o., Rybkova 1016/31, 602 00 Brno, IČ 03064247, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 2.411.167 Kč vč. DPH.

310/20 - RM č.24

22.07.2020
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR)
b e r e n a v ě d o m í:
 • dokumentaci DUR ke stavbě „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ ve variantě 0, která byla schválená Zastupitelstvem města dne 16.06.2020 a s úpravami okolo pomníku dle příloh tohoto materiálu.

268/20 - RM č.20

16.06.2020
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – dodatek č. 1
s c h v a l u j e:
 • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/D/0071 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ se společností Data Protection Delivery Center, s. r. o., Rybkova 1016/31, 602 00 Brno, IČ 03064247, kterým dochází k úpravě terminologie smlouvy.

159/20 - RM č.14

22.04.2020
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – výběr nejvhodnější nabídky
s o u h l a s í:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolech k veřejné zakázce „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Data Protection Delivery Center, s. r. o., Rybkova 1016/31, 602 00 Brno, IČ 03064247, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.971.900 Kč bez DPH (tj. 2.385.999 Kč s DPH).

173/20 - RM č.14

22.04.2020
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (pomůcky)“- výběr nejvhodnější nabídky
s o u h l a s í:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (pomůcky)“ a souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy se společností SHARP CENTRUM OLOMOUC, s. r. o., Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc, IČ 25353233, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 352.206 Kč bez DPH (tj. 426.169,26 Kč s DPH).

80/20 - RM č.7

04.03.2020
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ – dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
s c h v a l u j e:
 • uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2019/D/0147 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ s dodavatelem KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 00030325, kterým se navyšuje celková kupní cena o 3.780 Kč bez DPH (tj. 4.573,80 Kč s DPH).

75/20 - RM č.6

26.02.2020
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
s c h v a l u j e:
 • uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0112 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ se společností MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla o 77.950 Kč bez DPH.

29/20 - RM č.4

05.02.2020
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
s c h v a l u j e:
 • uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0112 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ se společností MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 8.881.227,78 Kč bez DPH (tj. 10.746.285,61 Kč s DPH) a prodlužuje se lhůta plnění o 14 dnů.

576/19 - RM č.39

18.12.2019
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0112 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ se společností MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 8.647.273,94 Kč bez DPH (tj. 10.463.201,47 Kč vč. DPH) a prodlužuje se lhůta plnění o 28 dnů.
 • Termín plnění: 10. 1. 2020 (OI)

528/19 - RM č.38

10.12.2019
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - konektivita a IT“ a schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh.
 • Termín plnění: 17. 1. 2020 (OI)

523/19 - RM č.37

27.11.2019
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ – výběr nejvhodnější nabídky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolech k veřejné zakázce „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - vybavení odborných učeben (mobiliář)“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy s dodavatelem KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 00030325, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 783.930 Kč bez DPH (tj. 948.555,30 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 13. 11. 2019 (OI)

470/19 - RM č.35

05.11.2019
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - vybavení odborných učeben (mobiliář)“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a kupní smlouvu a jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 15. 11. 2019 (OI)

399/19 - RM č.29

10.09.2019
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ – TDI
Schvaluje:
 • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výkon TDI pro akci „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ a schvaluje zadání zakázky formou objednávky s Ing. Pavlem Šudákem, [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, IČ 01446487 za cenu 84.700 Kč s DPH.
 • Termín plnění: 27. 9. 2019 (OI)

379/19 - RM č.25

21.08.2019
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ – výběr nejvhodnější nabídky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolech k veřejné zakázce „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 8.262.860 Kč bez DPH (tj. 9.998.061 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 30. 9. 2019 (OI)

267/19 - RM č.16

04.06.2019
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ a schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh.
 • Termín plnění: 30.6.2019 (OI)

656/18 - RM č.41

19.12.2018
„Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“- odlišný postup na zadání úpravy PD pro stavební část
Schvaluje:
 • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování aktualizace projektové dokumentace stavebních úprav (DSP+DPS) k akci „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177.
 • Termín plnění: 15. 1. 2019 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2018D0094  |  rok: 2018

Smlova o dílo č. 2018/D/0094

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota:33 000 Kč
Hodnota s DPH:39 930 Kč
Datum účinnosti:16.7.2018
Smluvní strany:Ing. Aleš Svoboda (61445789)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019D0047  |  rok: 2019

Smlouva NA DOTAČNÍ MANAGEMENT Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255

Typ smlouvy:O poskytování služeb
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Darmovzalová Ivana
Hodnota:50 000 Kč
Hodnota s DPH:50 000 Kč
Datum účinnosti:8.4.2019
Smluvní strany:Ing. Petra Podroužková (75789621)

Soubory ke stažení:

5.2.2020 13:44:18 | přečteno 418x | Jiří
load