Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození a zahájení projekční přípravy

17

Stručný popis akce: Jedná se o závazek zpracování urbanistického návrhu Náměstí Osvobození v Kuřimi, který by poskytl citlivé prostorové a kompoziční řešení ve vztahu jak k okolní zástavbě, tak i ve vztahu k nově zrekonstruovanému kulturnímu domu.

Fotografie a studie

Termín zahájení: 01/2018

Termín ukončení:09/2018

Celkové náklady: předpoklad 850.000,-Kč

Podrobné informace

Zastupitelstvo města schválilo na svém 4. zasedání dne 27. 6. 2017 v rámci rozpočtového opatření č. 6 finanční částku ve výši 1mil. Kč na Studie variant rekonstrukce Nám. Osvobození. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2017 nebylo rozhodnuto o volbě postupu při zadání studií, a vyčleněné  finanční prostředky nebyly v roce 2017 čerpány, byla schválená částka 1mil. Kč  do rozpočtu roku 2018 snížena na 500 tis. Kč.  Zastupitelstvo města pak následně v 06/2018 opětovně navýšilo tuto částku na 830.000 Kč.

Na základě schválení v Radě města oslovil Odbor investiční 21. 5. 2018 emailem 5 architektonických kanceláří na zpracování urbanistického návrhu úprav Nám. Osvobození v Kuřimi. Ve stanoveném termínu doručily podepsané smlouvy o dílo pouze dvě z nich. Zbývající společnosti zaslali emailové sdělení, že za navržených podmínek, kdy není možnost architektonického dohledu nad prováděním dalších stupňů projektové dokumentace, nemají zájem účastnit se zpracování studie. Po provedení drobných změn v návrhu Licenční smlouvy prostřednictvím společnosti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,  spočívajících v  doplnění možnosti dohledu autora nad ostatními stupni zpracování projektové dokumentace, bylo provedeno opětovné oslovení Radou města schválených architektů. Jako nejzazší byl stanoven termín odevzdání zpracované studie do 10. 9. 2018, tak aby vybraná studie, která bude podkladem pro zadávací řízení na zpracování zbývajících stupňů dokumentace, byla předložena na posledním jednání Zastupitelstva města před volbami. Ve stanoveném termínu předložily svoje návrhy na základě uzavřených smluv dvě architektonické kanceláře. V současné době probíhá nalezení městu vyhovujícího řešení urbanistické koncepce náměstí, které bude po odkupu licenčních práv podkladem ke zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
Související usnesení

57/23 - RM č.3

15.02.2023
„Rekonstrukce Nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – Dohoda o ukončení Licenční smlouvy
schvaluje:
  • uzavření Dohody o ukončení Licenční smlouvy č. 2018/D/0126 ze dne 27.09.2018 se společností ATELIER RAW s.r.o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČO 28299442.

265/21 - RM č.17

30.06.2021
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – dodatek č. 1
schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru č. 2019/D/0072 na stavbu „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ se společností ATELIER RAW, s. r. o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČO 28299442, kterým se navyšuje cena díla o 338.800 Kč s DPH.

226/21 - RM č.13

02.06.2021
Rekonstrukce sdružené kanalizační přípojky na náměstí Osvobození
schvaluje:
  • rekonstrukci sdružené jednotné kanalizační přípojky DN 200 BEO na nám. Osvobození na pozemcích parc. č. 1822/1, 1840, 1841 a 1842 v k. ú. Kuřim na kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 300 KAM včetně jejího narovnání.

292/19 - RM č.18

25.06.2019
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – rozšíření předmětu smlouvy a snížení ceny
Schvaluje:
  • zadání projektových prací na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce nám. Osvobození“ odlišným postupem ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru se společností ATELIER RAW s.r.o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČ 28299442 za cenu 1.936.000 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

251/19 - RM č.14

15.05.2019
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – odlišný postup pro zadání veřejné zakázky na služby
Schvaluje:
  • zadání projektových prací na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce nám. Osvobození“ odlišným postupem ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace se společností ATELIER RAW s.r.o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČ 28299442 za cenu 2.359.500 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

338/18 - RM č.22

26.06.2018
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie – změna
Schvaluje:
  • oslovení další společnosti na zpracování urbanistické studie „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“, a to společnosti Atelier RAW s.r.o., Domažlická 12, 612 00 Brno, IČ 28299442 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kuřim a touto společností ve výši 65.000 Kč bez DPH.
  • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

17

17,1

17,1

 
17

17

 
17,4

17,4

 
17,5

17,5

 
17,3

17,3

 
17,2

17,2

 
1 vizu A2

1 vizu A2

 
3 vizu A2

3 vizu A2

 
0 vizu A2

0 vizu A2

 
2 vizu A2

2 vizu A2

 
PANEL A1 2

PANEL A1 2

 
PANEL A1 1

PANEL A1 1

 
ram 02 det

ram 02 det

 
ram 01

ram 01

 
ram 04

ram 04

 
ram 03

ram 03

 
ram 05

ram 05

 
Nám Osvobození stav10 2018

Nám Osvobození stav10 2018

 
 
2.2.2018 21:24:09 - aktualizováno 18.9.2018 10:52:00 | přečteno 1248x | Jiří
load