Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Společ. a kulturní centrum v Kuřimi - stavba, interiér, gastro, digit. kino a stavební úpravy okolí

20180829 120406

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - vzduchotechnika - číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006850

OP ŽP

Stručný popis akce: Jedná se o rekonstrukci objektu kulturního domu včetně vybavení gastro, interiérů a digitálního kina. Součástí je i navazující okolí - zpevněné plochy a parkování, sadové úpravy v parku za KD, přesun autobusové zastávky, terasy.

Fotografie a studie

Termín zahájení: předání staveniště 5.9.2017

Termín ukončení: předpoklad 12/2018

Celkové náklady: předpoklad 152 mil. po uplatnění nadměrného odpočtu DPH

Podrobné informace:

Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 1. 8. 2017 finanční prostředky na realizaci investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" včetně související dodávky interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové zastávky v celkové výši 127,8 mil. Kč bez DPH, tj. cca 154.640.000 Kč vč. DPH. 

Uvedená celková částka zahrnovala tyto náklady:

1/ rekonstrukci objektu kulturního domu (dále jen KD) s předpokládanými náklady 107 mil. Kč bez DPH

2/ stavební úpravy okolí s předpokládanými náklady 11,3 mil. Kč bez DPH

3/ dodávku interiéru a technologie stravování s předpokládanými náklady 7,7 mil. Kč bez DPH

4/ dodávku digitálního kina s předpokládanými náklady 1,8 mil. Kč bez DPH

Ve výše uvedených nákladech jsou zahrnuty ceny za TDI, AD.

Na rekonstrukci objektu kulturního domu bylo  od roku 2013 do roku 2017 vyčerpáno celkem 17.145.438 Kč. Stavební práce na rekonstrukci kulturního domu pokračují dále v roce 2018 v souladu s harmonogramem stavby. K 04/2018 zhotovitel dokončil bourací práce, dodávku a montáž ocelových konstrukcí. Jsou zazděny okenní otvory a provedeny nové vyzdívky meziokenních a interiérových pilířů. Byly dokončeny mikropiloty v 1.PP, železobetonové věnce včetně cihelných nadezdívek a nad hlavním sálem byla dokončena montáž stropních desek Spiroll. Byly vybourány nášlapné vrstvy podlah a odsekány stávající omítky stěn v 1.PP a 1.NP. Bylo vybouráno původní venkovní vstupní schodiště, je provedena venkovní svislá hydroizolace obvodových zdí, je provedena montáž fasádního lešení na západní a severní fasádě, provádí se střešní plášť, je dokončena betonáž nového želbet. stropu nad místnostmi S.06 až S.10. V podlažích 1PP a přízemí je prováděno zdění příček. Je dokončen zásyp kolektorů v 1NP včetně podkladních betonů. Je dokončena ležatá kanalizace a provádí se dešťové svody a provádí se příprava pro montáž hrubých rozvodů elektro, prostupy a drážky.

K 09/2018 je dokončena montáž vnějších tepelných izolací a kontaktního zateplovacího systému fasády. Jsou dokončeny vnitřní omítky v klubu, dokončují se štukové vrstvy omítky v 1PP, jsou provedeny rozvody ÚT, ZTI, elektro NN a SLP, nad novým stropem foyer je dokončena beton. mazanina, připravuje se montáž technologie ve strojovně vzduchotechniky v 1PP (jednotky dodány na stavbě), probíhá montáž SDK v mezipatře a ve 2.NP a montáž obkladů v suterénu. Na prosklené fasádě probíhá tmelení spár, zasklení fasády je dokončeno cca z 90%. Připravuje se betonáž podlah v přízemí. Průběžně se provádí odvoz sutí.

Změny zjišťované při provádění prací jsou průběžně zapracovávány do dodatků ke smlouvě o dílo se zhotovitelem. 

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - vzduchotechnika

V 11/2017 byla podána žádost o dotaci do OPŽP, 70. Výzvy  na  část Vzduchotechnika. Dotace se v tomto období poskytuje ve výši 70%, celkové výdaje projektu bez DPH jsou 13.142.657 Kč, celkové způsobilé výdaje projektu činí 8 224 950 Kč. Výše požadované dotace je 5.757.465,-Kč. Město Kuřim obdrželo registraci akce k  žádosti o dotaci na částku 5 757 465,-Kč. Poskytovateli byly dodány dokumenty potřebné k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Související usnesení

1137/20 - ZM č.7

15.12.2020
Autobusová zastávka Kuřim, kulturní dům a ostrůvek v komunikaci – schválení bezúplatného převodu pozemku a částí stavby na JmK
s c h v a l u j e:
 • bezúplatný převod (dar) pozemku p. č. 1822/4 v k. ú. Kuřim, jehož součástí je stavba autobusového zálivu s autobusovou zastávkou Kuřim, kulturní dům ve směru do centra v rozsahu dle přílohy, Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČ 70888337.

1138/20 - ZM č.7

15.12.2020
Autobusová zastávka Kuřim, kulturní dům a ostrůvek v komunikaci – schválení bezúplatného převodu pozemku a částí stavby na JmK
s c h v a l u j e:
 • bezúplatný převod (dar) stavby ostrůvku, vybudovaného na pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Kuřim, v rozsahu dle přílohy, vlastníku pozemku - Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČ 70888337.

1106/20 - ZM č.6

19.11.2020
Autobusová zastávka Kuřim, kulturní dům a ostrůvek v komunikaci – bezúplatný převod pozemku a částí stavby na JmK
s c h v a l u j e:
 • záměr na bezúplatný převod (dar) pozemku p. č. 1822/4 v k. ú. Kuřim, jehož součástí je stavba autobusového zálivu s autobusovou zastávkou Kuřim, kulturní dům ve směru do centra v rozsahu dle přílohy, Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČ 70888337.

1107/20 - ZM č.6

19.11.2020
Autobusová zastávka Kuřim, kulturní dům a ostrůvek v komunikaci – bezúplatný převod pozemku a částí stavby na JmK
s c h v a l u j e:
 • záměr na bezúplatný převod (dar) stavby ostrůvku, vybudovaného na pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Kuřim, v rozsahu dle přílohy, vlastníku pozemku - Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČ 70888337.

239/20 - RM č.17

27.05.2020
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování PD doplnění chlazení – zrušení usnesení
r u š í:
 • usnesení č. 200/2020 ze dne 13.05.2020 ve věci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - doplnění chlazení vybraných prostor Společenského a kulturního centra v Kuřimi.

240/20 - RM č.17

27.05.2020
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování PD doplnění chlazení
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - doplnění chlazení vybraných prostor včetně profese měření a regulace Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností TECHNIKA BUDOV, s. r. o., Křenová 307/42, 602 00 Brno, IČ 60711825 za cenu 171.215 Kč s DPH.

174/20 - RM č.14

22.04.2020
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na úpravu zasklení jižní fasády
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku a montáž protislunečních fólií na čiré zasklení jižní fasády „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“ a schvaluje zadání zakázky formou smlouvy o dílo se společností Brillo trade, s. r. o., Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno, IČ 02895552 za cenu cca 625 tis. Kč s DPH.

387/19 - RM č.27

30.08.2019
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Dohoda o předčasném užívání stavby se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o předčasném užívání stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059.
 • Termín plnění: 5. 9. 2019 (OI)

342/19 - RM č.23

24.07.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zadání dodávky a instalace systému generálního klíče
Schvaluje:
 • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele systému generálního klíče pro objekt Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností KLÍČSERVIS s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČO 04193920 za cenu 123.458 Kč s DPH.
 • Termín plnění: 5. 8. 2019 (OI)

296/19 - RM č.19

27.06.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení – dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku volného nábytku
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávku volného nábytku č. 2018/D/0141 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení se společností U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ 26273179, kterým se navyšuje smluvní cena o 114.016 Kč na celkovou cenu díla 2.787.338 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 12. 7. 2019 (OI)

297/19 - RM č.19

27.06.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení – dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku ostatního vybavení a orientačního systému
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na ostatního vybavení a orientačního systému č. 2018/D/0142 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení se společností U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ 26273179, kterým se snižuje smluvní cena o 6.054 Kč na celkovou cenu díla 287.395 Kč bez DPH a prodlužuje se termín plnění informačního a orientačního systému do 14 dnů od předání podkladů objednatelem.
 • Termín plnění: 12. 7. 2019 (OI)

280/19 - RM č.17

12.06.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0123 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování se společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ 60934395, kterým se ponižuje celková smluvní cena díla na 2.934.906 Kč bez DPH (tj. 3.551.236 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

263/19 - RM č.15

29.05.2019
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 132.111.981,40 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 6. 6. 2019 (OI)

218/19 - RM č.13

06.05.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/D/0035 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - digitalizace kina ve formátu DCI se společností AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375, jehož předmětem je změna termínu plnění zhotovitele.
 • Termín plnění: 31. 5. 2019 (OI)

130/19 - RM č.8

22.03.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0123 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování se společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ 60934395, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 2.934.954 Kč bez DPH (tj. 3.551.294 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 31. 3. 2019 (OI)

131/19 - RM č.8

22.03.2019
"Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" - dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 129.400.785,55 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2019 (OI)

132/19 - RM č.8

22.03.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení II – výběr nejvhodnější nabídky
Souhlasí:
 • s výsledky hodnocení uvedenými v Protokolech o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti č. 1 - 3 veřejné zakázky „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení II a souhlasí s uzavřením:
 • - Smlouvy o dílo na zhotovení interiérového nábytku se společností FERSTO, s.r.o., K Lesu 186/1, Kníničky, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.368.040 Kč bez DPH
 • - Kupní smlouvy na dodávku volného nábytku se společností U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ 26273179, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.673.322 Kč bez DPH
 • - Kupní smlouvy na dodávku ostatního vybavení, informačního a orientačního systému se společností U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ 26273179, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 293.449 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

129/19 - RM č.7

13.03.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI - rozhodnutí o přidělení zakázky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu z jednání hodnoticí komise č. 1 a č. 2 na zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - digitalizace kina ve formátu DCI a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.534.000 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2019 (OI)

55/19 - RM č.4

08.02.2019
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se prodlužuje termín plnění o 57 dnů.
 • Termín plnění: 23. 2. 2019 (OI)

56/19 - RM č.4

08.02.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI - zahájení zadávacího řízení
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - digitalizace kina ve formátu DCI, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky včetně jejích příloh a jmenuje členy a náhradníky členů hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 28. 2. 2019 (OI)

43/19 - RM č.2

30.01.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení - zrušení zadávacího řízení
Schvaluje:
 • zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení.
 • Termín plnění: 28. 2. 2019 (OI)

627/18 - RM č.40

11.12.2018
Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení a schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

546/18 - RM č.36

14.11.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se prodlužuje termín plnění o 66 dnů.
 • Termín plnění: 30. 11. 2018 (OI)

536/18 - RM č.35

24.10.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování – výběr nejvhodnější nabídky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu z jednání hodnotící komise č. 1 veřejné zakázky „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ 60934395, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.894.964 Kč bez DPH (tj. 3.502.906 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

502/18 - RM č.32

03.10.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování – jmenování komise
Jmenuje:
 • členy a náhradníky komise pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování ve složení dle zápisu se změnou.
 • Termín plnění: 31.10.2018 (OI)

465/18 - RM č.30

18.09.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 125.232.023,83 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 9. 2018 (OI)

466/18 - RM č.30

18.09.2018
Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování a schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh č. 1, č. 2 (návrhu smlouvy o dílo) a č. 4.
 • Termín plnění: 30. 9. 2018 (OI)

1114/18 - ZM č.6

18.09.2018
Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi"
Schvaluje:
 • finanční prostředky na realizaci investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ včetně související dodávky interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové zastávky v nové celkové výši 147,8 mil. Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 18. 9. 2018 (OI)

457/18 - RM č.29

12.09.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 113.699.251,06 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 30. 9. 2018 (OI)

411/18 - RM č.25

08.08.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o zvýšení standardu posuvného hlediště
Souhlasí:
 • z důvodu zvýšení kvality, trvanlivosti a funkčnosti kinosálu s navýšením ceny za dodávku a montáž posuvné elevace v objektu „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 o 935.000 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

386/18 - RM č.24

25.07.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 103.726.264,56 Kč bez DPH a prodlužuje se termín plnění o 71 dnů.
 • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

347/18 - RM č.23

11.07.2018
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 5, 6, 7, 8 a 9
Schvaluje:
 • uzavření dodatků č. 5, 6, 7, 8 a 9 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690.
 • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

322/18 - RM č.20

13.06.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 100.110.078,51 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 13. 7. 2018 (OI)

263/18 - RM č.18

22.05.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o modernizaci svítidel
Schvaluje:
 • nahrazení zářivkových svítidel v objektu „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 za LED svítidla.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

264/18 - RM č.18

22.05.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 98.990.309,28 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

181/18 - RM č.10

10.04.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 97.558.567,75 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 30. 4. 2018 (OI)

112/18 - RM č.6

28.02.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o provedení hlediště v malém sále
Schvaluje:
 • provedení posuvného hlediště v malém sále dle varianty b) stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

78/18 - RM č.5

14.02.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- strop nad místností S.19
Schvaluje:
 • demolici a provedení nového stropu nad strojovnou vzduchotechniky dle varianty b) stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 s vícenáklady do 400.000 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

38/18 - RM č.4

31.01.2018
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 4
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690, zapracovávající změny projektu vyvolané vývojem technologií (ozvučení, AV technika, divadelní technologie, scénické osvětlení) a dále změny zohledňující požadavky budoucího digitálního kina a nové požadavky budoucího uživatele.
 • Termín plnění: 28. 2. 2018 (OI)

606/17 - RM č.40

06.12.2017
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 3
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

510/17 - RM č.34

11.10.2017
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059.
 • Termín plnění: 31. 10. 2017 (OI)

401/17 - RM č.26

01.08.2017
Výběrové řízení Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolech z prvního a druhého jednání na zakázku s názvem „Společenské kulturní centrum v Kuřimi“, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dle návrhu komise a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 96.714.814,07 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

1087/17 - ZM č.5

01.08.2017
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“
Schvaluje:
 • finanční prostředky na realizaci investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" včetně související dodávky interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové zastávky v celkové výši 127,8 mil. Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

246/17 - RM č.16

10.05.2017
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 2
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

214/17 - RM č.15

28.04.2017
Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 30. 6. 2017 (OI)

215/17 - RM č.15

28.04.2017
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“.
 • Termín plnění: 2. 5. 2017 (OI)

149/17 - RM č.11

29.03.2017
Společenské a kulturní centrum - administrátor VŘ
Bere na vědomí:
 • informaci o výběru administrátora výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, 613 00 Brno, IČ 28360125
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

299/16 - RM č.17

22.06.2016
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – změna PD pro provedení stavby
Schvaluje:
 • zadání zpracování změny projektové dokumentace pro provádění stavby k akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690, která je stanovena dle předložené cenové nabídky 532.400 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

107/16 - RM č.8

22.03.2016
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi
Schvaluje:
 • v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru dodavatele a schvaluje uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci do 19. výzvy OPŽP, optimalizaci technických a finančních parametrů a v případě získání dotace vedení dotačního managementu po dobu udržitelnosti projektu na projekt "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" se společností ArchSta servis, s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ 01776835.
 • Termín plnění: 30. 6. 2016 (OI)

1048/15 - ZM č.3

28.04.2015
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - odmítnutí dotace
Souhlasí:
 • s odmítnutím dotace na akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25508) z prostředků Operačního programu životního prostředí, ve výši 8.637.029 Kč z Evropské unie a 508.060 Kč ze Státního fondu životního prostředí.
 • Termín plnění: 8. 5. 2015 (OI)

118/15 - RM č.7

04.03.2015
Společenské a kulturní centrum - zrušení zadávacího řízení
Souhlasí:
 • s rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a s rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 506292.
 • Termín plnění 30. 03. 2015 (OI)

25/15 - RM č.2

20.01.2015
Společenské a kulturní centrum - zahájení opakovaného zadávacího řízení
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit zároveň funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami.
 • Termín plnění 31. 12. 2015 (OI)

1013/15 - ZM č.1

20.01.2015
Společenské a kulturní centrum - odůvodnění veřejné zakázky pro opakované zadávací řízení
Schvaluje:
 • odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“.
 • Termín plnění 31. 12. 2015 (OI)

23/15 - RM č.1

14.01.2015
Společenské a kulturní centrum - zrušení zadávacího řízení
Souhlasí:
 • s rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“
 • Termín plnění 15. 01. 2015 (OI)

543/14 - RM č.35

08.10.2014
Společenské a kulturní centrum Kuřim, jmenování komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro veřejnou zakázku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" se změnou.
 • Termín plnění 30. 12. 2014 (OI)

496/14 - RM č.33

24.09.2014
Zahájení zadavacího řízení "Společenské a kulturní centrum"
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

1142/14 - ZM č.7

04.09.2014
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi
Schvaluje:
 • realizaci investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ v rozsahu rekonstrukce objektu v roce 2015 a dodávky interiéru v roce 2016 ve výši finančních prostředků:
 • - na inženýrskou činnost 1 437 835,- Kč bez DPH
 • - na rekonstrukci objektu 74 859 982,- Kč bez DPH
 • - na dodávku a montáž interiéru 3 971 263,- Kč bez DPH
 • a schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“.
 • Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

338/14 - RM č.21

17.06.2014
Výkon TDI na stavbu Společenské a kulturní centrum Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem "Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbu Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy se "Společností pro výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbě Společenského a kulturního centra v Kuřimi", se sídlem Klentnice 139, 692 01 Klentnice, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 380.000 Kč (není plátcem DPH).
 • Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

1088/14 - ZM č.4

17.06.2014
Společenské a kulturní centrum, příprava VŘ
Souhlasí:
 • s uveřejněním předběžného oznámení zadávacího řízení na realizaci investiční akce „Společenské a kulturní centrum Kuřim“.
 • Termín plnění 26. 7. 2014 (OI)

268/14 - RM č.18

28.05.2014
Zahájení VŘ na TDI stavby "Společenské a kulturní centrum"
Souhlasí:
 • se zahájením zadávacího řízení na zhotovení zakázky malého rozsahu na služby s názvem „ Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbu Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a harmonogram dle zápisu a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2013

Smlouva o dílo - Projekt KD Kuřim

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Hodnota:7 200 000 Kč
Hodnota s DPH:8 712 000 Kč
Datum účinnosti:13.6.2013
Smluvní strany:ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. (27755690)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2013

dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Hodnota bez DPH:5 990 000,- Kč
Hodnota s DPH:7 247 900,- Kč
Datum účinnosti:19.6.2013

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2017

Dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:10.5.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.3

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:341 400,- Kč
Hodnota s DPH:413 094,- Kč
Datum účinnosti:10.1.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.4

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:234 300,- Kč
Hodnota s DPH:283 503,- Kč
Datum účinnosti:16.2.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.5

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:11.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.6

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:322 950,- Kč
Hodnota s DPH:390 770,- Kč
Datum účinnosti:11.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.7

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:345 150,- Kč
Hodnota s DPH:417 632,- Kč
Datum účinnosti:11.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.8

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:151 270,- Kč
Hodnota s DPH:183 036,- Kč
Datum účinnosti:11.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.9

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:116 100,- Kč
Hodnota s DPH:140 481,- Kč
Datum účinnosti:11.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014D0058  |  rok: 2014

SOD - TDI a KBOZP - Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Hodnota:380 000 Kč
Datum účinnosti:17.6.2014
Smluvní strany:Ing. Pavel Procházka

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0016  |  rok: 2016

Smlouva o dílo

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.
Hodnota:139 000 Kč
Hodnota s DPH:168 190 Kč
Datum účinnosti:22.4.2016
Smluvní strany:ArchSta servis, s.r.o. (01776835)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2017

Smlouva o dílo č. 2017/D/0102

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota:96 714 814 Kč
Hodnota s DPH:100 000 000 Kč
Datum účinnosti:31.8.2017
Smluvní strany:PKS stavby a.s. (46980059)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2017

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:6.11.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:843 754,- Kč
Hodnota s DPH:1 020 942,- Kč
Datum účinnosti:30.4.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.3

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:1 431 742,- Kč
Hodnota s DPH:1 732 407,- Kč
Datum účinnosti:12.6.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.4

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:1 119 769,- Kč
Hodnota s DPH:1 354 921,- Kč
Datum účinnosti:10.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.5

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:3 616 186,- Kč
Hodnota s DPH:4 375 585,- Kč
Datum účinnosti:7.8.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.6

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:9 972 987,- Kč
Hodnota s DPH:12 067 314,- Kč
Datum účinnosti:25.10.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.7

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:11 532 773,- Kč
Hodnota s DPH:13 954 655,- Kč
Datum účinnosti:26.10.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0108  |  rok: 2017

Smlouva o dílo

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.
Hodnota:49 000 Kč
Hodnota s DPH:59 290 Kč
Datum účinnosti:10.11.2017
Smluvní strany:ArchSta servis, s.r.o. (01776835)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019B0044  |  rok: 2019

Dohoda o předčasném užívání

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:3.9.2019
Smluvní strany:PKS stavby a.s. (46980059)

Soubory ke stažení:

15

15

15

 
15,1

15,1

 
15,3

15,3

 
15,4

15,4

 
15,2

15,2

 
20180829 120402

20180829 120402

 
20180829 120406

20180829 120406

 
 
2.2.2018 21:24:52 - aktualizováno 17.10.2018 8:27:27 | přečteno 1237x | Jiří
load