Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce ulice Legionářská - vodovod, kanalizace, autobusová zastávka Školní a další úpravy ulič

27

Stručný popis akce

Fotografie a studie

Termín zahájení realizace: předpoklad rok 2019

Termín ukončení realizace rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace: předpoklad konec roku 2019

Celkové náklady: cca 60.000.000 Kč

Podrobné informace

Na základě jednání se Správou a údržbou silnic Jihomoravského Kraje (SÚS JmK) byla v roce 2016 zahájena projektová činnost na vypracování projektu s názvem akce „Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Rozsah projektu se v průběhu roku 2017 v úseku zásahu do komunikace II/386 rozšířil o stavební objekt „Obnova komunikace II/386“. Obnova chodníků zůstává dle původní smlouvy o dílo, tedy zapravení nad rýhou. 

SÚS JmK na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Legionářská hodlá navázat obnovou obrusné protihlukové vrstvy komunikace v ul. Legionářská v úseku od nám. 1. května po nám. Osvobození a v dalších etapách i v ul. Blanenská a v úseku nám. Osvobození.

S ohledem na chybějící souhlas správce komunikace SÚS JmK byly v květnu roku 2017 práce na zpracování PD přerušeny - zástupci SÚS JmK nesouhlasili s uložením vodovodu do komunikace II/386. Stanovisko města Kuřimi (i provozovatele vodovodní sítě, BVK) akceptovala SÚS JmK až v září 2017.

Po vydání souhlasného stanoviska SÚS JmK se město a dodavatel projektu dohodli na uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo, jímž byla upravena lhůta pro dokončení a předání díla ( DUR, DSP + PS), a to do 20. 5. 2018. PD byla v řádném termínu odevzdána, zkontrolována a proplacena.

Na rok 2018 je potřeba vyčlenit:

PD (dle SoD, D.č.1-č.3) kanalizace, vodovodu, komunikace: 2.418.185 Kč
IČ BVK PD: 60.032 Kč
PD veřejné osvětlení: 133.100 Kč
PD autobusová zastávka: cena zatím není stanovena
PD chodníky: cena zatím není stanovena

Na rok 2019 je potřeba vyčlenit:

Realizace kanalizace, vodovodu, komunikace (dle rozpočtu PD): 50.000.000 Kč
IČ BVK realizace: 1.270.000 Kč
Realizace veřejného osvětlení: odhad 2.000.000 Kč
Realizace autobusové zastávky: odhad 3.500.000 Kč
Realizace chodníků: cena zatím není stanovenaSouvisející usnesení

348/20 - RM č.28

11.09.2020
Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dodatek ke smlouvě o dílo
s c h v a l u j e:
 • uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, kterým se navyšuje smluvní cena za část díla s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o 679.233,15 Kč bez DPH, a to na 46.049.587,55 Kč bez DPH. Změny spočívají v méněpracích za zrušení předláždění chodníků z důvodu navazující investiční akce „Obnova chodníků“, přípočtu víceprací za realizaci čtyř kanalizačních přípojek, zalití kanalizačního potrubí cementopopílkovou suspenzí, vícenákladech za pořízení samonivelačních poklopů včetně montáže a zapravení rýh na chodníku po překopech přípojek do nivelety chodníku. Dále změny spočívají v prodloužení záruky za jakost z 60 měsíců na 84 měsíců u zásypu rýh kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodu a vodovodních přípojek a v prodloužení termínu dokončení díla, a to do 29.09.2020.

311/20 - RM č.24

22.07.2020
Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dodatek ke smlouvě o dílo
s c h v a l u j e:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766, kterým se snižuje smluvní cena za část díla s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o 190.980,10 Kč bez DPH, a to na 45.370.354,39 Kč bez DPH. Změny spočívají v odpočtu asfaltových vrstev z důvodu realizace obnovy komunikace SUS JMK tzv. tichým asfaltem, přípočtu víceprací za sanace pláně z důvodu neúnosné pláně, doplnění chybějících položek vrstev komunikace v ul. Smetanova do rozpočtu, výměně kanalizačních poklopů vzor Brno za poklopy KASI, přípočtu víceprací za vyztužení asfaltových vrstev pro kvalitnější spojení vrstev geosyntetickou rohoží a vybudování uliční vpusti v křižovatce s ulicí Vojtova.

56/20 - RM č.6

26.02.2020
Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dodatek ke smlouvě o dílo
s c h v a l u j e:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766, kterým se navyšuje smluvní cena za část díla s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o 1.243.501,49 Kč bez DPH, a to na 45.561.334,49 Kč bez DPH. Změny spočívající v odpočtu kameninového potrubí vyšší pevnostní třídy za kameninové potrubí pevnostní třídy dle statického výpočtu, přípočtu záměny kamenných obrub vč. přídlažby ze dvou řádků žulových kostek za původní betonové a přípočtu za navýšený rozsah dočasného dopravního značení.

574/19 - RM č.39

18.12.2019
Legionářská I – změna při realizaci stavby: kamenné štípané silniční obruby + osazení samonivelačních poklopů
Schvaluje:
 • výměnu betonových silničních obrub za kamenné štípané silniční obruby (vč. kamenné přídlažby) o rozměrech 150x250xcca 500mm v celkové délce cca 1.000 m v rámci realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, SO 05 Obnova komunikace“ po odpočtu méněprací a přípočtu víceprací v celkové výši 1.900.000 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2020 (OI)

282/19 - RM č.17

12.06.2019
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 53.926.296 Kč bez DPH, tj. 65.250.819 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

635/18 - RM č.41

19.12.2018
Zahájení zadávacího řízení realizací akcí „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace"
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akcí „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení dle návrhu.
 • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

440/18 - RM č.29

12.09.2018
Věcná břemena pro stavbu „Kuřim, Legionářská I rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Schvaluje:
 • zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Kuřimi spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstranit kanalizaci a vodovod k částem pozemků parc. č. 1311/1, 1940/2 a 2086/19 vše v k. ú. a obci Kuřim v rámci stavby „Kuřim Legionářská I rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v rozsahu dle přílohy, které vlastní povinný ze služebnosti Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČ 70888337. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského kraje, na dobu neurčitou. Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení služebnosti.
 • Termín plnění: 31. 12. 2021 (OMP)

74/17 - RM č.7

22.02.2017
Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 2
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/D/0053 se společností PROVO, spol. s r. o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby.
 • Termín plnění: 31. 3. 2017 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2019D0134  |  rok: 2019

Dohoda

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Pavla Kubová
Hodnota:30 000 Kč
Hodnota s DPH:36 300 Kč
Datum účinnosti:19.11.2019
Smluvní strany:Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce (48511005)

Soubory ke stažení:

27

27,2

27,2

 
27

27

 
27,3

27,3

 
27,1

27,1

 
 
2.2.2018 21:20:53 | přečteno 734x | Jiří
load