Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozšíření jídelny ZŠJ - zvýšení kapacity (podmíněno poskytnutím dotace) – projekt a stavba

Z důvodu nedostatečných kapacit jídelny a odborných učeben, bariérovosti objektu a špatné dopravní obslužnosti školy, se připravuje investiční akce, o jejíž spolufinancování jsme opět požádali Ministerstvo financí ČR. Realizace investiční akce vzhledem k plánovaným nákladům byla podmíněna dotací. Dotační program Ministerstva financí podporuje rozšíření kapacit základních škol v okolí velkých měst v rámci celé infrastruktury školy s podmínkou zajištění bezbariérového přístupu i pohybu po budově. Součástí akce je:

- dopravní řešení (příjezdová cesta k novostavbě, parkovací místa)

- stavební řešení objektu (navýšení kapacity školní jídelny a výdejny, vybudování nových

výukových kapacit, bezbariérovost školy, doplnění rekuperace v přístavbě)

- související příprava, projektová a inženýrská činnost

Dne 13. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č.1163/2016 realizaci investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ ve výši 32 000 000,- Kč včetně DPH.

Z důvodu následujících změn v projektu vyžádaných dotčenými orgány dochází k navýšení předpokládaných celkových nákladů na 64 100 000,- Kč včetně DPH.

Odůvodnění změn v projektu:

Zajistit bezbariérovost ZŠ Jungmannova se ukázalo oproti zvažovanému řešení (ve studii) výrazně komplikovanější. Škola je postavena na svažujícím se terénu, má 6 výškových úrovní; 4 výškové úrovně obslouží výtah, který vede podél budovy obou školních traktů, 2 úrovně se řeší instalací vnitřních ramp.

Nejvíce komplikované se v průběhu projektování ukázalo být zajištění přístupů z exteriéru. Navrhovaná přístupová rampa do 1. NP od hlavního vchodu do budovy školy nesplňovala požadavky bezbariérového sklonu. Bylo tedy předloženo nové řešení, které spočívá ve vybudování nového venkovního bezbariérového vstupu do prostor šaten od budovy družiny na ulici Otevřená. Vlivem rozšíření prostoru jídelny je kladen požadavek na zvětšení únikového prostoru, ke kterému poslouží venkovní rampa, která oproti původnímu projektu bude napojena z úrovně hlavního vstupu do budovy ZŠ Jungmannova do prostor jídelny. Dále z kamerového průzkumu u vedlejšího vstupu do budovy (pod jídelnou), vyplývá nutnost vybudování nové dešťové kanalizace, a to včetně retence. Musí dojít k rekonstrukci vodovodní a plynovodní přípojky a přeložení veřejného osvětlení z důvodu nevyhovujícího umístění světla, které zasahuje do nové výstavby. Rovněž musí dojít k navýšení příkonu elektrické energie vlivem zvýšených nároků na provoz jídelny. Současně s přístavbou jsou řešeny i terénní a sadové úpravy až po hranici pozemku.

Stav investiční akce:

1) Stavební řešení objektu:

V současné době je podána projektová dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. Předpokládaný termín získání stavebního povolení je konec února 2018, zahájení výběrového řízení na zhotovitele se předpokládá v polovině února 2018 a zahájení stavebních prací neprodleně po podpisu smlouvy, předběžně květen 2018.

Předpokládaná doba výstavby činí 14 měsíců s ohledem na provoz školy.

Předpokládaný termín dokončení realizace  do konce roku 2019

Předpokládané náklady na stavební řešení objektu včetně projektu: 53 412 219 Kč

Z toho:

projektové práce.......................................................................................... 1 340 109,- Kč

inženýrská činnost.......................................................................................... 671 110,- Kč

realizace díla.............................................................................................. 50 820 000,- Kč

administrace VŘ............................................................................................... 52 000,- Kč

rezerva 1%...................................................................................................... 529 000,- Kč

(předpokládáme snížení předpokládané ceny ve výběrovém řízení na dodavatele stavby)

2) Dopravní řešení:

V současné době se vyřizuje souhlas JMK s umístěním stavby za účelem získání územního rozhodnutí a zpracovává se projektová dokumentace ke stavebnímu řízení. Souhlas JMK s umístěním stavby je podmíněn smlouvou na věcné břemeno s Cetinem (přeložka telefonního vedení u DDM) a E.ONem (přeložka kabelu NN u DDM). Předpokládaný termín získání stavebního povolení je květen 2018, zahájení výběrového řízení na zhotovitele se předpokládá v květnu 2018 a zahájení stavebních prací neprodleně po podpisu smlouvy, předběžně srpen 2018.

Předpokládaná doba výstavby činí 4 měsíce.

Předpokládaný termín dokončení realizace  listopad 2018

Předpokládané náklady na dopravní řešení včetně projektu: 10 676 761 Kč

Z toho:

projektové práce............................................................................................. 474 289,- Kč

inženýrskou činnost........................................................................................ 155 000,- Kč

realizaci díla................................................................................................. 9 917 472,- Kč

administraci VŘ................................................................................................ 24 000,- Kč

rezerva 1%...................................................................................................... 106 000,- Kč

Celkové předpokládané náklady na investiční akci 64 088 980 Kč

Výše uvedené náklady jsou včetně DPH.

Žádost o dotaci byla podána dne 22. 12. 2016 a dne 19. 6. 2017 město obdrželo registrační list akce. Minimální podíl města na celkových nákladech investiční akce je 30%, dotace Ministerstva financí ČR je 70% - nejvýše však 22 400 000,- Kč. Dotace se bude čerpat na vlastní realizaci stavby.

Termín dokončení realizace akce, daný podmínkami poskytovatele dotace, je stanoven na 31.12.2018, což je v danou chvíli nereálné. OI jedná s poskytovatelem dotace o prodloužení termínu a převedení neprofinancovaných peněz z roku 2017. V případě, že se nepodaří prodloužit termín vyúčtování dotace, bude proplacena částka v maximální výši 70% schválených nákladů, které se v roce 2018 prostaví. Poskytovatel dotace o dané věci rozhodne až v druhé polovině roku 2018.

 

Související usnesení

525/19 - RM č.38

10.12.2019
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – realizace přeložek STL plynovodu
Schvaluje:
 • v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 9 odlišný postup při výběru zhotovitele na realizaci přeložek STL plynovodu u ZŠ Jungmannova a schvaluje uzavření objednávky se společností Vladimír Adámek, Sádky 396, 664 43 Želešice, IČ 40381021 v celkové výši 197.908,81 Kč včetně DPH, z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

434/19 - RM č.33

09.10.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní řešení, Dodatek č. 2 k SOD
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0027 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ se společností Stavební firma MATYÁŠ, s. r. o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 112.562,90 Kč vč. DPH a změně poddodavatele z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 10. 2019 (OI)

444/19 - RM č.33

09.10.2019
Městský stadion Kuřim – rekonstrukce - odvodnění areálu - projekt - dodatek č. 6
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na zakázku „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění areálu“ se společností Deals Management, a. s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385, který spočívá ve změně termínu plnění a upřesnění zadání z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 10. 2019 (OI)

398/19 - RM č.29

10.09.2019
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 1 – výkon koordinátora BOZP
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2018/D/0041 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ s vykonavatelem činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ing. Josefem Březinou, Ph.D., Návrší svobody 10, 623 00 Brno, IČ 03035484, který spočívá v navýšení ceny za výkon činností koordinátora BOZP ve výši 13.975,50 Kč vč. DPH, z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 9. 2019 (OI)

374/19 - RM č.25

21.08.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 8 k SOD
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 328.246,36 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 8. 2019 (OI)

333/19 - RM č.23

24.07.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní řešení, Dodatek č. 1 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0027 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 186.106,48 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

334/19 - RM č.23

24.07.2019
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 1 – výkon TDI
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0042 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ s vykonavatelem technického dozoru investora Ing. Pavlem Šudákem, [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, IČ 01446487, který spočívá v navýšení ceny za výkon technického dozoru ve výši 47.141,60 Kč vč. DPH, z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

335/19 - RM č.23

24.07.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 7 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.369 949,60 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 26. 8. 2019 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

273/19 - RM č.17

12.06.2019
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 2 – únikové schodiště
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0100 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny za rozšíření projektové dokumentace o únikové schodiště ve výši 16.260 Kč bez DPH (tj. 19.674,60 Kč vč. DPH), z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

248/19 - RM č.14

15.05.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, dodatek č. 6 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.159.891,52 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 31. 7. 2019 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 06. 2019 (OI)

155/19 - RM č.10

10.04.2019
Výběrové řízení „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní řešení“ - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113 v celkové hodnotě 6.431.760,00 Kč bez DPH (tj. 7.782.430,00 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

164/19 - RM č.10

10.04.2019
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 1 - autorský dozor
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0100 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny za výkon autorského dozoru ve výši 75.000 Kč bez DPH (tj. 90.750 Kč vč. DPH), z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2019 (OI)

120/19 - RM č.7

13.03.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, dodatek č. 5 k SOD
Schvaluje:
 • s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.574.296,78 Kč vč. DPH, prodloužení termínu dokončení díla do 30. 6. 2019, změně osoby stavbyvedoucího a změně poddodavatele z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 3. 2019 (OI)

36/19 - RM č.2

30.01.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 4 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.237.263,06 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 28. 2. 2019 (OI)

638/18 - RM č.41

19.12.2018
„Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“- změna mycí linky
Schvaluje:
 • záměnu mycí linky na akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, kterou provádí společnost Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113.
 • Termín plnění: 19. 12. 2018 (OI)

592/18 - RM č.37

20.11.2018
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 2 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.494.884,08 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 10. 6. 2019 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

535/18 - RM č.35

24.10.2018
Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí k akci ZŠ Jungmannova III. etapa – dopravní řešení – přeložka E.ON
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí na investiční akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - dopravní řešení se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, IČ 28085400 z důvodu přeložení kabelového vedení NN.
 • Termín plnění: 30. 11. 2018 (OI)

509/18 - RM č.33

10.10.2018
Dohoda o převodu práv z územního rozhodnutí k akci ZŠ Jungmannova III.etapa – dopravní řešení
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby na investiční akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - dopravní řešení se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063 z důvodu přeložení telefonního kabelu.
 • Termín plnění: 30. 11. 2018 (OI)

480/18 - RM č.31

26.09.2018
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – projekt - Dodatek č. 1 - zrušení usnesení
Ruší:
 • usnesení č. 427/2018 ze dne 21. 8. 2018 ve věci změny osoby zhotovitele na vypracování projektové dokumentace, spolupráci při výběru zhotovitele a výkonu autorského dozoru pro akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 9. 2018 (OI)

481/18 - RM č.31

26.09.2018
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 2 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.326.383,35 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 10. 2018 (OI)

427/18 - RM č.26

21.08.2018
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – projekt - Dodatek č. 1
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0100 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177, který spočívá ve změně osoby zhotovitele z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 9. 2018 (OI)

330/18 - RM č.22

26.06.2018
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - změna stavbyvedoucího
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, kterým se mění osoba stavbyvedoucího.
 • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

174/18 - RM č.10

10.04.2018
Výkon TDI na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“
Schvaluje:
 • odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na stavbu "Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa" a schvaluje jako vykonavatele TDI Ing. Pavla Šudáka, [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, IČ 01446487 a schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu TDI v celkové hodnotě 430.000 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění stavby a hodinové sazbě 363 Kč/hod vč. DPH za činnost při řešení reklamací po dobu záruky díla.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

175/18 - RM č.10

10.04.2018
Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP s Ing. Josefem Březinou, Ph.D., [Osobní údaj odstraněn], 623 00 Brno, IČ 03035484, v celkové hodnotě 62.000 Kč.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

176/18 - RM č.10

10.04.2018
Výběrové řízení „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113 v celkové hodnotě 36.658.878,81 Kč bez DPH (tj. 44.357.243,36 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 30. 4. 2018 (OI)

99/18 - RM č.6

28.02.2018
Zahájení zadávacího řízení „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

100/18 - RM č.6

28.02.2018
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“.
 • Termín plnění 30. 6. 2018 (OI)

1022/18 - ZM č.1

23.01.2018
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – navýšení nákladů na investiční akci
Souhlasí:
 • s navýšením celkových nákladů investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ na 64.100.000 Kč včetně DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI)

25/18 - RM č.2

17.01.2018
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických komunikací
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy na realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro investiční akci: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - dopravní řešení se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

630/17 - RM č.41

12.12.2017
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa, dopravní řešení - schválení smlouvy s EON na přeložku
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy na akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa, dopravní řešení“ se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 28085400.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

613/17 - RM č.40

06.12.2017
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících pro akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

432/17 - RM č.28

23.08.2017
Město Kuřim - ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových výukových kapacit – III. etapa - PD + AD
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace na akci "Město Kuřim - ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa" a schvaluje jako zpracovatele společnost 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro Společné územní rozhodnutí a stavební povolení, pro provedení a zadání stavby, provedení spolupráce při výběru zhotovitele a výkonu autorského dozoru v celkové hodnotě 1.364.514 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2018D0067  |  rok: 2018

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Olga Hanáková
Hodnota:5 000 Kč
Hodnota s DPH:6 500 Kč
Datum účinnosti:30.5.2018
Smluvní strany:Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce (48511005)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2018B0078  |  rok: 2018

Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Olga Hanáková
Datum účinnosti:29.10.2018
Smluvní strany:CETIN a.s. (04084063)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2018B0083  |  rok: 2018

Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí č. 2018/B/0083_EON_ZŠJ

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Olga Hanáková
Datum účinnosti:8.11.2018
Smluvní strany:EG.D, a.s. (28085400)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2018D0135  |  rok: 2018

Příkazní smlouva na administraci VŘ - ZŠ Jungmannova III etapa - dopravní řešení

Typ smlouvy:O poskytování služeb
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Olga Hanáková
Hodnota:28 500 Kč
Hodnota s DPH:28 500 Kč
Datum účinnosti:28.11.2018
Smluvní strany:Renata Petrželová (02127288)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019D0058  |  rok: 2019

Dohoda o provedení ZAV_ZŠJ III.etapa- DŘ

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Olga Hanáková
Hodnota:6 000 Kč
Hodnota s DPH:7 260 Kč
Datum účinnosti:17.5.2019
Smluvní strany:Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce (48511005)

Soubory ke stažení:

17.2.2017 14:47:31 - aktualizováno 28.1.2018 21:55:19 | přečteno 645x | Jiří
load