Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000667 

IROP CZ RO B C RGB

Projekt řeší navýšení kapacity MŠ Zborovská o jednu třídu - kompletním přebudováním dispozice 2.NP, bezbariérové užívání celého objektu (včetně plošiny TPO do úrovně 2.NP) a související dispoziční úpravy v provozním zázemí MŠ včetně vybavení výdejny stravy. Dispoziční řešení pobytových místností 1.NP se nemění, nově bude provedeno pouze decentralizované nucené větrání těchto prostorů v MŠ (kompaktní VZT jednotky s rekuperací). Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu včetně dokončení výměny původních výplní otvorů a stropu a podlahy v původním prostoru hlavní budovy. Upraveny budou rovněž i vstupy do jednotlivých tříd 1 NP a vyměněna stávající střešní krytina na dvoupodlažní části objektu a stávající jídelní výtah. Oproti původnímu řešení je navrženo průjezdné parkoviště pro 10 osobních aut, včetně místa pro vozíčkáře a částečné rozšíření příjezdové komunikace. Součástí stavby je i úprava zahrady mateřské školy a její vybavení novými herními prvky.

V červnu 2017 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, 30. 8. 2017 byla podepsána Smlouva o dílo se Stavební firmou MATYÁŠ, s.r.o. s cenou díla 18 621 489,- Kč. 4. 9. 2017 byla zahájena stavba, termín dokončení, včetně kolaudace je 31. 8. 2018. Zahájení provozu MŠ Zborovská je plánováno na 1. 9. 2018.

Po dobu výstavby jsou děti z MŠ Zborovská dočasně přemístěny do prostor družiny ZŠ Jungmannova na ulici Otevřená, kde jsou v provozu 2 třídy po 28 dětech.

V současné době probíhají bourací práce, zdění, demontáž elektro, ZTI, výměna výplní otvorů. V průběhu stavby došlo ke změně stavbyvedoucího a stanovení víceprací vyplývajících z projektu x skutečnost. Př. nová skladba podlah pro dodržení výškové úrovně, vybourání nevyhovujících obkladů stěn, nový podhled v zádveří – původní spadl při bourání prosklené příčky, bylo objeveno původní vedení topného kanálu pod podlahou => odstranění a zasypání zhutněnou sutí,… Náklady na tyto vícepráce ve výši 380 770,- Kč, jsou řešeny v dodatku č.2 k SOD, který je schválený RM a je zaslán ke kontrole poskytovatele dotace CRR, kteří určí, které náklady jsou způsobilé. Nyní se připravuje dodatek č. 3, který se týká víceprací v zatím odhadované výši kolem 1 000 000,- Kč. Jedná se např. o výměnu podhledu v místnostech, kde se v podhledu vyskytuje konstrukce z kulatiny s kůrou, změnu složení podlahové konstrukce kvůli nestejným výškám,… Nyní se zpracovávají rozpočty k těmto vícepracem.

Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 24,5 mil. vč. DPH, v částce jsou zahrnuty náklady na projektovou činnost, realizaci vč. inženýrské činnosti, administrace výběrového řízení i dotačního managementu.

Na rekonstrukci objektu a rozšíření kapacit byla schválena dotace z evropských fondů pro regionální rozvoj (IROP) a ministerstva pro místní rozvoj ČR v max. výši 23 978 399,10 Kč, tedy 90% ze způsobilých nákladů vyplývajících z předpokládané ceny realizace.

Termín dokončení stavby dle SOD je 30.6.2018. Vzhledem k stávajícímu objemu víceprací, dalším požadavkům investora na ověřování stavu stávajících konstrukcí a z toho plynoucích dalších možných víceprací a času potřebnému k odsouhlasování případných změnových listů, upozorňuje zhotovitel na možné potíže s dodržením termínu dokončení díla. Termín dokončení daný dotacemi je 31.8.2018.

 

Související usnesení

428/18 - RM č.26

21.08.2018
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 2
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0058 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená III. etapa - projekt“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177, který spočívá ve změně osoby zhotovitele z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 9. 2018 (OI)

409/18 - RM č.25

08.08.2018
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 7 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, kterým se mění poddodavatelé.
 • Termín plnění: 10. 8. 2018 (OI)

385/18 - RM č.24

25.07.2018
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 6 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 213.103,14 Kč vč. DPH a změně osoby stavbyvedoucího z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 10. 8. 2018 (OI)

291/18 - RM č.19

30.05.2018
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 5 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.987.437,86 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

213/18 - RM č.13

25.04.2018
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 4 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 804.292,97 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

72/18 - RM č.5

14.02.2018
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 3 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 824.638,20 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 10. 8. 2018 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

659/17 - RM č.43

20.12.2017
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, Dodatek č. 2 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 380.770,02 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 1. 2018 (OI)

515/17 - RM č.34

11.10.2017
Změna stavbyvedoucího - VZ rekonstrukce MŠ Zborovská
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, kterým se mění osoba stavbyvedoucího.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

372/17 - RM č.24

12.07.2017
Výběr zhotovitele rekonstrukce MŠ Zborovská
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113 v celkové hodnotě 15.389.660 Kč bez DPH (tj. 18.621.489 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

330/17 - RM č.20

14.06.2017
Výkon TDI na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem Výkon TDI na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy na výkon TDI s Ing. Pavlem Šudákem, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487, v celkové hodnotě 220.000 Kč bez DPH za část 1 a 300 Kč/hod bez DPH za část 2, cena je konečná.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

331/17 - RM č.20

14.06.2017
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ – schválení smlouvy o výkonu AD na stavbě
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na dodavatele výkonu autorského dozoru a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu AD se společností ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 1896/28, Ponava, 678 01 Blansko, IČ 60751151 za cenu 137.342,60 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

332/17 - RM č.20

14.06.2017
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ – změna návrhu členů a náhradníků hodnoticí komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

236/17 - RM č.16

10.05.2017
Zahájení zadávacího řízení „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 30. 6. 2017 (OI)

237/17 - RM č.16

10.05.2017
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ - návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Schvaluje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se změnou.
 • Termín plnění: 30. 6. 2017 (OI)

154/17 - RM č.11

29.03.2017
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – dotační management
Souhlasí:
 • s odlišným postupem ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při výběru administrátora dotačního managementu akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ a s uzavřením smlouvy se společností Eurovision, a.s. v ceně 70.000 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 10. 2018 (OI)

1033/17 - ZM č.2

21.03.2017
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa, informace o stavu akce
Bere na vědomí:
 • stav investiční akce „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa“.
 • Termín plnění: 21. 3. 2017 (OI)

1038/17 - ZM č.2

21.03.2017
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – schválení investiční akce
Souhlasí:
 • s navýšením nákladů investiční akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ na celkovou částku 24,5 mil. Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 10. 2018 (OI)

110/16 - RM č.8

22.03.2016
Rekonstrukce MŠ Zborovská, schválení zpracování PD
Schvaluje:
 • v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru dodavatele a schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Abras projektový ateliér s.r.o., Ing. Jaroslav Bránský, Dvorská 28, 678 01 Blansko za cenu 426.162 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 4. 2016 (OI)

111/16 - RM č.8

22.03.2016
Rekonstrukce MŠ Zborovská, schválení zpracování PD
Ruší:
 • usnesení č. 85/2016 ze dne 24. 2. 2016 ve věci schválení odlišného postupu pro výběr dodavatele v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce MŠ Zborovská" se společností Abras projektový ateliér s.r.o., Ing. Jaroslav Bránský, Dvorská 28, 678 01 Blansko za cenu 365.622 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 22. 3. 2016 (OI)

1035/16 - ZM č.2

22.03.2016
MŠ Zborovská - schválení investiční akce
Schvaluje:
 • realizaci investiční akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ ve výši 21 mil. Kč vč. DPH a schvaluje podání žádosti o dotaci na IROP na akci „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2016D0015  |  rok: 2016

Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská, zpracování PD

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Peřinová Silvie
Hodnota:352 200 Kč
Hodnota s DPH:426 162 Kč
Datum účinnosti:25.3.2016
Smluvní strany:ABRAS projektový ateliér s.r.o. (60751151)

Soubory ke stažení:

17.2.2017 15:23:27 - aktualizováno 10.4.2018 10:42:41 | přečteno 792x | o.hanakova
load