Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova - PD a stavba

Stavební práce na budování kanalizačních stok, dešťových vpustí a vodovodního řadu včetně jednotlivých přípojek byly ukončeny v prosinci 2015. Na konci února 2016 budou započaty stavební práce na budování komunikace (podkladní vrstvy), v polovině března by měly být zahájeny stavební práce na budování chodníků a parkovacích stání. V dubnu budou započaty a dokončeny stavební práce na položení obrusné vrstvy komunikace. Stavba bude dokončena v květnu 2016.

Podrobnější základní údaje charakterizující stavbu:

Budování oddílného systému kanalizace, přeložka vodovodu, budování přípojek jednotlivých rodinných domů a dešťových vpustí v komunikaci

Město Kuřim zrealizovalo v roce 2015 vybudování oddílného systému kanalizace, čímž odkanalizování ulice odpovídá výhledovému stavu Generelu odvodnění města Kuřimi (Hydroprojekt a.s., OZ Brno, 10/2011). Stavba řeší obnovu původní dešťové kanalizace a výstavbu splaškové kanalizace v ulici Hybešova v Kuřimi (v úseku mezi ul. Tyršovou a tělesem železniční tratě odb. Brno Židenice – Havlíčkův Brod, žkm 17,837), včetně části splaškové stoky z ul. Tyršova (lokalita „u Růžičkových“). Součástí stavby byla i rekonstrukce dešťových kanalizačních přípojek a výstavba splaškových kanalizačních přípojek, a to ve veřejné části. V ulici Hybešova došlo i k přeložce stávajícího vodovodu a vybudování dešťových vpustí v komunikaci. Současně byly zrekonstruovány i vodovodní přípojky pod veřejným prostranstvím po hranici nemovitosti.

Komunikační úpravy, úpravy chodníků a zatravněných ploch

V rámci této akce bude v roce 2016 provedena celoplošná obnova vozovky i s podkladními vrstvami. Součástí obnovy bude i zřízení parkovacích stání na pravé straně ulice. Chodníky a travnaté plochy budou zrekonstruovány celoplošně na pravé i levé straně ulice (při pohledu od ul. Tyršova). Na soukromých parcelách se souhlasem vlastníka nemovitosti.  

Stavební řešení obsahuje vybourání stávající komunikace včetně obrub, zemní práce a případnou výměnu podloží, výškové úpravy šachet, armatur, provedení nové konstrukce vozovky, provedení nové konstrukce chodníků, vjezdů a parkovacích ploch, oprava stávajících chodníků, osazení záhonových a silničních obrub, vodorovné a svislé značení.

7. 3. 2016 zástupci zhotovitele spol. Aquasys předali subdodavateli spol. SKANSKA staveniště. 

V únoru 2016 si zástupci  města Kuřimi na jednání odsouhlasili opravu zpevněných ploch na levé části ulice Hybešova (pohled od ul. Tyršova) v celé délce rekonstruované ulice a ve spodní pravé části ulice, a to i na parcelách soukromých osob. Na parcelách soukromých dojde k opravám pouze po jejich odsouhlasení.

Od 7. 3. se budovaly 3 nové dešťové vpusti v hormí a spodní části ulice. Po obou stranách ulice se odklidily dlaždice, žulové kostky, zámková dlažba ze zpevněných ploch pro pěší.

Od 16. 3. probíhají výkopové práce kce vozovky na pláň a následné hutnění zemní pláně.

18. 3. proběhly ve spodní části ulice zátěžové zkoušky únosnosti stávající pláně. Vzhledem ke špatné únosnosti zeminy a malé hloubce středotlakého plynovodního řadu a přípojek k jednotlivým rodinným domům se projednala přípustná řešení provedení kce vozovky.

Od 9. 5. do 13. 5. probíhala v ulici pokládka základní a finální asfaltobetonové vrstvy. Také stavební práce na pravé straně rekonstruovaného chodníku byly dokončeny.

20. 5. byly dokončeny stavební práce na opravovaném chodníku na levé straně od ul. Tyršova.

Vzhledem k zatížení komunikace nad stavbou v ul. Hybešova, byla v úseku II s drážním tělesemprovedena lokální oprava podkladních vrstev komunikace a celoplošně položena nová vrstva asfaltobetonu v tl. 6cm na stávající obrusnou vrstvu. Stavební práce byly 20. 5. dokončeny. Vzhledem k vyrovnání nivelety nově budované obrusné vrstvy, opravou poničeného úseku pojezdové plochy na mostě nad stavbou, byly žulové kostky rozebrány a přeskládány. Stávající podkladní beton byl nahrazen novým. Stavební práce budou dokončeny a most zprůjezdněn 27. 5.  nejpozději v odpoledních hodinách.

31. 5. 2016 v 9:00 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka komunikace. Komunikace byla úspěšně zkolaudována.

Termín závěrečné kontrolní prohlídky IS byl odložen a doposud není znám.  Do nově vybudované splaškové kanalizace došlo vinou zhotovitele (spol. AQUASYS) k nátoku betonové směsi, kterou byl zhotovitel nucen na své náklady bezvýkopově odstranit. Od 11. 7. je splašková stoka zcela průchozí. Zhotovitel provedl tlakové zkoušky a kamerový záznam v tomto úseku, podklady zanesl provozovateli k posouzení. 


Související usnesení

127/22 - RM č.10

30.03.2022
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, VDJ II/I - sanace AKU komor + ARM komory, …“
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Kuřim, VDJ II/I – sanace AKU komor + ARM komory, oprava technologického potrubí v AKU komorách, oprava střešního pláště nad AKU komorami“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.

210/16 - RM č.14

31.05.2016
Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0066 se společností AQUASYS s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, který spočívá v přípočtu víceprací za bourání stávajících kanalizací ve výši 300.000 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 17. 6. 2016 (OI)

592/15 - RM č.38

05.11.2015
Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0066 se společností AQUASYS s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, který spočívá v přípočtu víceprací v hodnotě 323.318 Kč včetně DPH a ve změně termínu dokončení.
  • Termín plnění: 30. 11. 2015 (OI)

207/15 - RM č.11

08.04.2015
Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0066 se společností AQUASYS s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, který spočívá v přípočtu víceprací a ve změně termínu dokončení.
  • Termín plnění: 30. 6. 2015 (OI)

541/14 - RM č.35

08.10.2014
Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, třetí jednání hodnotící komise
Schvaluje:
  • uzavření smlouvy se společností AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2014-001, za cenu 13.793.000 Kč bez DPH.
  • Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2014D0066  |  rok: 2014

Zhotovení stavby "Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova"

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Pavla Kubová
Zpracoval:Marek Svoboda
Hodnota:13 793 000 Kč
Hodnota s DPH:16 689 530 Kč
Datum účinnosti:18.11.2014
Smluvní strany:AQUASYS spol. s r.o. (25344447)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014D0066  |  rok: 2015

Dodatek č.1 - Rozšíření o přeložku vodovodu

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Pavla Kubová
Zpracoval:Marek Svoboda
Hodnota bez DPH:13 852 497,- Kč
Hodnota s DPH:16 761 521,- Kč
Datum účinnosti:26.6.2015

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014D0066  |  rok: 2015

Dodatek č.2 - Přemostění výkopů v křižovatce Tyršova-Hybešova

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Pavla Kubová
Zpracoval:Marek Svoboda
Hodnota bez DPH:14 119 702,- Kč
Hodnota s DPH:17 084 839,- Kč
Datum účinnosti:13.11.2015

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014D0066  |  rok: 2016

Dodatek č.3 - Bourání stávající kanalizace,zalití, dodávka čichaček

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Pavla Kubová
Zpracoval:Marek Svoboda
Hodnota bez DPH:14 367 635,- Kč
Hodnota s DPH:17 384 839,- Kč
Datum účinnosti:31.5.2016

Soubory ke stažení:

29.2.2016 8:52:02 - aktualizováno 29.2.2016 10:33:26 | přečteno 961x | Jiří
load